Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wizualne estetyki popularne 1401-WEP-4L-sm-SJ
Pracownia (PRC) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Burszta, J., Bauman, Z. (2004). Kultura do spożycia na miejscu, Kultura Popularna nr 2, 7-18

Certeau de, M. (2008). Wynaleźć codzienność. Sztuka działania (XXXVI-XLVII), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Fiske, J. (2010). Zrozumieć kulturę popularną (51-106), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krajewski, M. (2010). Dyskretna niezgoda. Opór i kultura materialna, Kultura Współczesna nr 2, 35-50

Melosik, Z. (1995). Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji (240-252), Toruń-Poznań: Wydawnictwo EDYTOR

Silva, D.I., Pixobomb, R., Franco, S., Warsza, J. (2012). Polityka nędzy, Krytyka Polityczna nr 30, 190-194

Shusterman, R. (1998). Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką (21-67, 259-313), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Shusterman, R. (2007). O sztuce i życiu. Od poetyki hip-hopu do filozofii somatycznej (125-146), Wrocław: Wydawnictwo Atla 2

Szyłak, J. (2000). Poetyka komiksu. Warstwa ikoniczna i językowa, Gdańsk: słowo/obraz terytoria

Muggleton, D. (2004). Wewnątrz subkultury. Ponowoczesne znaczenie stylu (103-131, 161-189), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej stosowanych w sztukach wizualnych i audiowizualnych – także w obszarze sztuki popularnej i estetyk popularnych (K_W02)

• Posiada szczegółową wiedzę na temat aktualnych technicznych i technologicznych uwarunkowań twórczości artystycznej i projektowej w zakresie sztuk wizualnych

i audiowizualnych – także w obszarze sztuki popularnej i estetyk popularnych (K_W03)

• Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego

i kulturowego sztuk plastycznych, sztuki popularnej i związanych z tym estetyk i ich związków z innymi dziedzinami współczesnego życia, samodzielnie rozwija wiedzę związaną ze sztukami wizualnymi i audiowizualnymi oraz sztuką popularną oraz zna publikacje związane z tymi zagadnieniami (K_W04)

• Zna i rozumie metody analizy, wartościowania

i problematyzowania wytworów z zakresu sztuk wizualnych

i audiowizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki popularnej i związanych z tym obszarem estetyk wizualnych (K_W09)

Umiejętności:

• Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie sztuki mediów i edukacji wizualnej, a zwłaszcza w zakresie wizualnych estetyk popularnych świadomie posługując się narzędziami warsztatu artystycznego (K_U02)

• Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli, w tym do kierowania zespołem podczas pracy nad projektami grupowymi o charakterze interdyscyplinarnym (K_U05)

• Potrafi umiejętnie i odpowiedzialnie wypowiadać się w mowie

i w piśmie w języku polskim i języku obcym na tematy związane

z szeroko rozumianą kulturą, sztuką (w tym z kulturą popularną, sztuką popularną, wizualnymi estetykami popularnymi) i edukacją wizualną w tym prezentować publicznie swoje realizacje twórcze wzbogacając je o komentarz autorski (K_U10)

• Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych

o wytworach kultury, w tym kultury i sztuki popularnej i prezentacji opracowań krytycznych na podstawie wiedzy z zakresu sztuki mediów i edukacji wizualnej, a także estetyki i sztuki popularnej w ujęciu neopragmatycznym i poststrukturalnym (K_U13)

Kompetencje społeczne:

• Jest wrażliwy na społeczny kontekst sztuki, sztuki popularnej i wizualnych estetyk popularnych świadomie wykorzystuje ten kontekst w swojej pracy zawodowej i posiada umiejętność krytycznej oceny (K_K01)

• Jest zdolny do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań w obszarze obiegu artystycznego, jak i w wybranej przestrzeni publicznej, społecznej i pozaartystycznej (K_K04)

• Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (K_K05)

• Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się, w szczególności prezentowania zadań w przystępnej formie - z zastosowaniem technologii informacyjnych (K_K10)

Metody i kryteria oceniania:

W przypadku systemu pracy online w semestrze letnim zadania przekazywane są studentom i odsyłane do oceny drogą internetową przez pocztę USOS.

Kryteria oceniania w ramach ćwiczeń:

• Podstawą zaliczenia semestru (na ocenę) jest opracowanie i wykonanie przez studenta projektów plastycznych nawiązujących do omawianych i prezentowanych na zajęciach form i estetyk popularnych. (K_W04), (K_W02), (K_W07)

• ważnym elementem zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz aktywny w nich udział oraz zaangażowanie w przygotowywanie projektów (K_U05)

Kryteria oceny

• stopień przyswojenia wiedzy na temat przedstawianych estetyk popularnych oraz ich społecznego i kulturowego występowania w świecie współczesnym (K_W04)

• umiejętność samodzielnego i oryginalnego interpretowania wybranych popularnych estetyk i form wizualnych w odniesieniu do ich kontekstu znaczeniowego i estetycznego (K_U13), (K_K01)

• jakość formalno-estetyczna realizacji, biegłość techniczna, właściwe użycie materiałów i technik, staranność wykonania. (K_W02), (K_W03), (K_U02), (K_U04), (K_U06)

Zakres tematów:

Tematy realizowane w ramach ćwiczeń:

• Miejsce kultury popularnej w kulturze współczesnej

• Popularne estetyki w ujęciu neopragmatycznym i poststrukturalnym

• Wizualne estetyki popularne i kontekst ideologii: makro-narracje władzy i świata konsumpcji

• Wizualne estetyki popularne i kontekst tożsamości: mikro-narracje podmiotu ponowoczesnego

• Wizualne estetyki popularne i kontekst oporu: między buntem i zaangażowaniem społecznym a estetyką buntu

• Wizualne estetyki popularne i kontekst wspólnotowości: estetyka podzielanych oraz przeżywanych razem wartości i emocji

• Wizualne estetyki popularne i kontekst ludyczności: estetyka śmiechu, zabawy, święta

• Wizualne estetyki popularne i kategoria piękna: „sztuka popularna” i język formalny komiksu

• Wizualne estetyki popularne i kontekst globalizacji: popularne estetyki transkulturowe

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne w kształceniu online: metody służące prezentacji treści, metody wymiany i dyskusji.

Zajęcia prowadzone zdalnie na platformie MS Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:45 - 12:15, sala 3
Marcin Jaworski 11/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Artystyczny (Sienkiewicza 4)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)