Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia filozofii starożytnej 2402-F-S1-1-HFS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 30h w trybie zdalnym synchronicznym (50 procent zajęć)
Literatura:

Wymagana:

Obowiązkowe opracowania:

G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. I, Lublin 1993 (lub inne wydanie) - okres presokratejski oraz klasyczny

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I, Filozofia starożytna i średniowieczna, (wyd. dowolne) - omówienie okresu hellenistycznego oraz okresu cesarstwa.

Obowiązkowe teksty źródłowe:

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów (w odniesieniu do omawianych filozofów) (wyd. dowolne)

Platon, Obrona Sokratesa, Eutyfron, Kriton, Protagoras, Gorgiasz, Fedon, Fajdros, Uczta, Państwo

Arystoteles, Metafizyka ks. L, O duszy ks. II i III, Etyka Nikomachejska ks. I,

Marek Aureliusz, Rozmyślania,

Sekstus Empiryk, Zarysy Pirrońskie, ks. I,

Plotyn, Enneady, ks. VI.

Literatura uzupełniająca dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę:

Filozofia presokratejska:

Dembińska-Siury D., Człowiek odkrywa człowieka, Warszawa 1991.

Gajda J., Filozofia przedplatońska, Warszawa 2007.

Gajda J., Pitagorejczycy, Warszawa 1996.

Gajda J., Sofiści, Warszawa 1989.

Krokiewicz A., Zarys filozofii greckiej od Talesa do Platona, Warszawa 1995,

Kirk G.S, Raven J.E., Schofield M., Filozofia przedsokratejska, Warszawa-Poznań 1999.

Leśniak K., Materialiści greccy w epoce presokratejskiej, Warszawa 1972.

Filozofia okresu klasycznego:

Krokiewicz A., Sokrates, Warszawa 1958.

Krońska I., Sokrates, Warszawa 1985.

Leśniak K., Arystoteles, Warszawa 1989.

Leśniak K., Platon, Warszawa 1968.

Stróżewski W., Wykłady o Platonie, Kraków 1992.

Guthrie W.K.C., Sokrates, Warszawa 2000.

Szkoły hellenistyczne:

Joachimowicz L., Seneka, Warszawa 1977.

Joachimowicz L., Sceptycyzm grecki, Warszawa 1972.

Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t. I, T.1 Estetyka starożytna Wrocław 1960.

Leśniak K., Lukrecjusz, Warszawa 1985.

Filozofia okresu cesarstwa:

Dembińska-Siury D., Plotyn, Warszawa 1995,

Hadot P., Plotyn albo prostota spojrzenia, Kęty 2004.

Krokiewicz A., Arystoteles, Pyrron, Plotyn, Warszawa 1974.

Efekty uczenia się:

K_W09: Student/ka zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych na przykładzie myśli starożytnej. Zna główne źródła wiedzy o filozofii antycznej, jej podział na okresy, ich specyfikę, główne nurty filozoficzne, ich przedstawicieli oraz poglądy. Ma świadomość powstawania, zanikania i odradzania się idei w nowym kontekście historyczno-kulturowym. Dostrzega związek między sytuacją historyczno-kulturową a myślą filozoficzną.

K_W10: Student/ka zna idee i argumenty wybranych klasycznych autorów filozoficznych okresu starożytności na podstawie lektury fragmentów filozofów presokratejskich, dzieł Platona i Arystotelesa i tekstów okresu Cesarstwa Rzymskiego (Marek Aureliusz, Sekstus Empiryk, Plotyn). Ma świadomość zależności zachodzącej pomiędzy zawartymi w tekstach ideami, wskazuje na zachodzące pomiędzy nimi podobieństwa i różnice.

Metody i kryteria oceniania:

Żeby zaliczyć kursy konieczne jest spełnienie wymagań odnoszących się do ćwiczeń oraz wykładu do przedmiotu.

WYMAGANIA DO WYKŁADÓW:

Do zaliczenia kursu konieczne jest przystąpienie do egzaminu pisemnego (możliwa jest jedna poprawka) i uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu do dnia 19 września. Egzamin ma formę testu i odbywa się po zakończeniu wykładów w semestrze letnim. Test zawiera kilkadziesiąt pytań szczegółowych, mających na celu sprawdzenie stopnia pamięciowego przyswojenia materiału, rozumienia pojęć filozoficznych, definiowania i umiejętności kojarzenia oraz porównywania nauczanych treści, a także szereg pytań o charakterze opisowym (zdefiniuj, zinterpretuj, przedstaw w formie przekrojowej). Pytanie opisowe o charakterze przekrojowym i problemowym ma sprawdzić zarówno umiejętność syntetyzowania i zwięzłego, encyklopedycznego ujęcia problemu (do 20 wersów odpowiedzi), jak i umiejętność sprawnej wypowiedzi pisemnej z zachowaniem reguł ortografii, interpunkcji oraz stylistyki.

Uzyskanie 50 procent punktów wyznacza próg zdania egzaminu.

Test ma za zadanie sprawdzenie efektywności, w jakiej przyswojona została wiedza i nabyte umiejętności. Nacisk w konstruowaniu testu – zgodnie z historycznym charakterem przedmiotu – położony jest na element erudycyjny polegający na pamięciowym opanowaniu i zrozumieniu treści nauczania dotyczących wymaganego zakresu, który jednak musi być wsparty umiejętnością kojarzenia, porównywania, interpretacji oraz odniesienia do współczesności treści związanych z przedmiotem.

Materiał testu obejmuje wiedzę przekazywaną na wykładach oraz znajomość obowiązkowych opracowań oraz tekstów źródłowych (zob. Literatura).

Zakres tematów:

1.Organizacja wykładów, zakres tematów, literatura

2. O indoeuropejczykach zdań kilka, czyli od kiedy Grecy są Grekami

3. O filozofii starożytnej słów wstępnych kilka

4. Na początku była woda, czyli kto chodził do szkoły w Milecie

5. Nauka nurkowania, czyli jak zgłębić myśl filozofa zwanego "ciemnym"

6. Czemu są winne rośliny strączkowe, czyli jak uwolnić się z koła narodzin

7. Parmenides z Elei (zajęcia zdalne asynchroniczne)

8. Empedokles i Anaksagoras

9. Atomiści

10. Ateny w V wieku, czyli o tym, jak narodziła się demokracja

11. O tym, dlaczego nieładnie jest nazywać kogoś "sofistą"

12. Miarą jest każdy z nas, czyli o tym, czy człowiek jest mądrzejszy od pawiana

13. Sokrates - człowiek czy legenda?

14. Powtórzenie materiału z semestru

15. Repetitio est mater studiorum - test kończący semestr

1. Przegląd materiału w semestrze letnim

2. Sokratycy

3. Platon – wprowadzenie i etyka

4. Platońska teoria idei

5. Platońska koncepcja idealnego państwa

6. Platon – różne paradygmaty interpretacji

7. Arystoteles – charakterystyka i koncepcja metafizyczna

8. Arystoteles – fizyka, koncepcja duszy i etyka

9. Epoka hellenistyczna

10. Filozofia stoików

11. Sceptycyzm

12. Epikureizm

13. Filozofia okresu cesarstwa Rzymskiego – charakterystyka i neoplatonizm

14. Powtórzenie materiału

15. Egzamin

Metody dydaktyczne:

Kurs prowadzony jest w formie zajęć "komplementarnych" przy użyciu technik nauczania na odległość takich jak:

wideokomunikator: BBB

W konstrukcji kursu wykorzystane zostały podstawowe funkcjonalności platformy Moodle:

Zasoby: etykiety, pliki (materiały wideo, pliki tekstowe, pliki graficzne, materiały audio), łącza internetowe, strony

Aktywności: forum, wiki, quiz, słownik pojęć, zadanie, plik, kwestionariusz

Zostały one ujęte w powtarzalną formułę MODUŁOWĄ, która w sposób przejrzysty i konsekwentny odniesiona została do każdego tematu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 207
Zbigniew Nerczuk 32/200 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych (Collegium Minus)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.