Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona informacji niejawnych 2751-BN-S1-3-SP-OIN
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

P.Litwiński, Świadczenie usług drogą elektroniczną (w:) P.Podrecki (red.) Prawo Internetu, Wyd. Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2004.

A. Adamski, Prawo karne komputerowe, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2000.

1.S. Hoc, Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz, Warszawa 2010.

M.Anzel, Czyżby zmierzch „poufnych” kancelarii tajnych? Ochrona Mienia i Informacji, 2010, nr 1.

T.Szewc, Ochrona informacji niejawnych. Komentarz, Warszawa 2007.

Zarządzanie dokumnetacją w sektorze publicznym/ red. E.Kujan, M.Sender, Warszawa 2009.

R.Szałowski, Prawna ochrona informacji niejawnych i danych osobowych, Warszawa 2000.

S.Hoc, Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych. Wybrane zagadnienia, Opole 2006.

T. Szewc, Publicznoprawna ochrona informacji, Warszawa 2007.

M.Witkowski, Kancelaria tajna od A do Z, Warszawa 2007.

Dostęp do informacji i jego granice: wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, Mariusz Jabłoński, Krzysztof Wygoda. Wrocław 2002.

M. Rusinek, Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym, Warszawa 2007.

S. Hoc, Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych. Wybrane zagadnienia, Opole 2006.

P. Fajgielski, Informacja w administracji publicznej: prawne aspekty gromadzenia, udostępniania i ochrony, Wrocław 2007.

Efekty uczenia się:

U1: student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska prawne odnoszące się do ochrony informacji niejawnych

U2: student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu ochrony informacji niejawnych

U3: student sprawnie posługuje się dyskursem naukowym,

U4: student posiada umiejętności w zakresie formułowania hipotez i problemów, racjonalnego argumentowania i wyciągania samodzielnych wniosków.

U5: student potrafi zająć własne stanowisko wobec zasadniczych problemów dotyczących ochrony informacji niejawnych

U6: student potrafi odnieść uzyskaną wiedzę do własnego funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym do projektowania własnych działań zawodowych

U7: student posiada umiejętność logicznego i krytycznego myślenia.

U8: student rozumie konieczność samodzielnego uczenia się oraz pogłębiania i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- Aktywność na zajęciach,

- Prezentacje multimedialne,

-Recenzja, sprawozdanie,

- Wypracowania pisane na zajęciach,

- Zaangażowanie w pracę zespołu.

Zajęcia kończą się pisemnym testem.

Zasady zaliczenia ćwiczeń:

1. Obecność na zajęciach – prowadzący dopuszcza możliwość dwukrotnej nieobecności podczas ćwiczeń w semestrze (niezależnie od powodu nieobecności).

2. Do zaliczenia semestru konieczne jest również uzyskanie:

a. co najmniej trzech pozytywnych ocen z aktywności – zdobytych podczas dyskusji, wystąpień, prezentacji.

b. zaliczenie dwóch prac pisemnych – recenzji książki, której treść pokrywa się z przedmiotem zajęć oraz sprawozdania z dowolnej konferencji naukowej.

c. przygotowanie prezentacji/referatu do 15 minut z wykorzystaniem co najmniej pięciu lektur bądź artykułów (referent musi opracować konspekt prezentacji dla całej grupy. Konspekt powinien zawierać bibliografię. Prezentacja powinna być prowadzić do dyskusji. Po wystąpieniu student zobowiązany jest dostarczyć referat w formie pisemnej osobie prowadzącej ćwiczenia).

3. Ocena semestralna stanowi średnią ocen uzyskanych z aktywności podczas ćwiczeń oraz ocen uzyskanych za prezentacje, prace pisemne i test końcowy.

4. Prowadzący dopuszcza możliwość przeprowadzania podczas zajęć niezapowiedzianych kolokwiów, tzw. „wejściówek”, a także innych prac pisemnych, w szczególności gdy jego wątpliwość wzbudzi stopień przygotowania studentów do zajęć. W takim wypadku ocena uzyskana z kolokwium będzie miała wpływ na ocenę końcową z zajęć.

Ewentualne szczególne wymagania stawiane studentom: czytanie prasy codziennej, śledzenie bieżących wydarzeń politycznych.

Zakres tematów:

1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

2.Zakres przedmiotowy ochrony informacji niejawnych. Podstawowe pojęcia i definicje ustawowe.

3. Rola i zadania ABW w zakresie zapewnienia właściwej ochrony informacji niejawnych.

4. Zadania Służby Kontrwywiadu Wojskowego zakresie ochrony informacji.

5.Krajowa Władza Bezpieczeństwa.

6. Klasyfikowanie informacji niejawnych.

7. Organizacja ochrony informacji niejawnych. Miejsce i rola pionu ochrony w jednostce organizacyjnej podmiotu zobowiązanego do stosowania uoin.

8. Rola pełnomocnika ochrony. Kancelaria tajna.

6. Tajemnice zawodowe i funkcyjne.

7. Konstytucyjne wolności oraz prawa, w tym prawo do prywatności.

8. Cyberterroryzm.

9. Akty prawne dotyczące jawności życia publicznego.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają charakter konwersatoryjny. Ćwiczenia wzbogacają dyskusje panelowe na temat zagadnień stanowiących przedmiot zajęć oraz prace grupowe nad określonymi zadaniami. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego.

1) dyskusja dydaktyczna,

2) debaty oksfordzkie,

3) klasyczna metoda problemowa,

4) konsultacje,

5) metoda casusowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 201
Joanna Marszałek-Kawa 15/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.