Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Socjologia wojska 1202-W-SW-S2
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Baranowska, Aneta. 2016. Socjologia wojska w Polsce — pytania o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość subdyscypliny, „Roczniki historii socjologii” t. VI, s. 45-66.

M. Liberacki i K. Marciniak. 2015. DUALIZM ARMII JAKO INSTYTUCJI TOTALNEJ – KONTEKST SPOŁECZNY

J. Pałka i K. Żłobecka. 2015. W poczuciu niezasłużonej infamii - wstępne wyniki projektu dotyczącego żołnierzy ludowego Wojska Polskiego

Wichłacz, M. 2008. DEMOKRATYCZNA KONTROLA NAD ARMIĄ – STANDARD, PROCES, CEL NORMATYWNY. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS, nr XLIV

Maciejewski, Jan. 2014. Grupy dyspozycyjne: analiza socjologiczna, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

POLSKI SZLAK THE AMERICAN SOLDIER. PRZYCZYNEK DO HISTORII WĘDRÓWEK IDEI SOCJOLOGICZNYCH. Antoni Sułek, Studia Socjologiczne, 2017 (1)

Literatura zalecana:

Baranowska, Aneta. 2013. Człowiek w instytucji totalnej: społeczne aspekty służby polskich żołnierzy poza granicami kraju, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos".

WHAT WERE THEY THINKING? SAMUEL A. STOUFFER AND THE AMERICAN SOLDIER. 2010. Joseph W. Ryan

Grossman, Dave. 2010. O zabijaniu. Psychologiczny koszt kształtowania gotowości do zabijania w czasach wojny i pokoju, Warszawa: Wydawnictwo Mayfly.

Ehrenreich, Barbara. 1997. Rytuały krwi. Namiętność do wojny: geneza i historia, Białystok: Wydawnictwo Jacek Santorski i Co.

Holmes, Stephen. 2010. Rodowody koncepcji rządów prawa, w: Jose Maria Maravall i Adam Przeworski (red.), Demokracja i rządy prawa, Warszawa: WN Scholar, s. 27-65.

Jędrzejko, Mariusz. 2002. Życie według „fali": istota i charakter żołnierskiej subkultury, Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.

Ogdowski, Marcin. 2011. Z Afganistanu.pl: alfabet polskiej misji, Ustroń: Ender.

Palczewska, Milena i Barbara Drapikowska. 2014. Służba wojskowa kobiet wyzwaniem dla sił zbrojnych RP, „Obronność. Zeszyty Naukowe” nr 3(11), s. 98-112.

Siebold, Guy L. 2001. Core issues and theory in military sociology, „Journal of Political and Military Sociology” vol. 29, s. 140-159.

Efekty uczenia się:

W01 - student zna kategorie pojęciowe i metody badawcze stosowane w socjologii wojska

W02 - student zna historię subdyscypliny socjologii wojska

U01 - student potrafi wskazać, które kategorie socjologiczne są odpowiednie do analizy problemów typowych dla instytucji wojskowych

K01 - student rozumie potrzebę socjologicznej wrażliwości w podejściu do problemów typowych dla funkcjonowania wojska

Metody i kryteria oceniania:

Kurs kończy się egzaminem pisemnym w formie 3 pytań otwartych. Podstawą przygotowania są treści wykładowe oraz wskazane artykułu naukowe zamieszczone w spisie literatury obowiązkowej.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do subdyscypliny. Od „American Soldier” do „optyki resortowej” – instytucjonalizacja socjologii wojska

2. Wojsko jako element systemu kontroli społecznej – różne odcienie przemocy

3. Mechanizmy grupowe – socjologia grup dyspozycyjnych I

4. Mechanizmy grupowe – socjologia grup dyspozycyjnych II

5. Wojsko jako element strukturyzacji społeczeństwa. Przełamywanie czy utrwalanie podziałów klasowych?

6. Wojsko jako profesja

7. Tożsamość społeczna grup dyspozycyjnych

8. Polityczna kontrola nad wojskiem – wyzwania dla współczesnych demokracji

9. Wojsko a obszar badań i innowacji

10. Konflikty społeczne w XX i XXI wieku a wojsko jako instytucja – I konflikty ideologiczne i rewolucje

11. Konflikty społeczne w XX i XXI wieku a wojsko jako instytucja – II konflikty etniczne

12. Społeczny odbiór wojska i wojskowych I - oczekiwania i zastrzeżenia

13. Społeczny odbiór wojska i wojskowych II – kultura masowa

14. Jak można badać wojsko? Doświadczenia i ograniczenia

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami dyskusji moderowanej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala C 1.47
Joanna Szalacha-Jarmużek 5/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Collegium Humanisticum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)