Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo państwa 2751-SM-S1-2-BEG-BP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Kitler, Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2018.

2. Z. Cekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń, Siedlce 2016.

3. E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, wydanie drugie, Wyd. Difin, Warszawa 2015.

4. J. Pływaczewski, Nauki o bezpieczeństwie, Warszawa 2020.

5. D. S. Kozerawski, R.K. Bazela, Bezpieczeństwo państwa-wybrane problemy, Toruń 2020.

6. A. Wejkszner, S. Wojciechowski, Współczesne bezpieczeństwo Polski. Międzynarodowy wymiar instytucjonalny, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

1. Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa 2020.

2. J. Mokrzycki, R. Reczkowski, S. Cieśla (red.), Analiza środowiska bezpieczeństwa Polski w perspektywie 2035 roku, CDiS SZ, Bydgoszcz 2020.

3. Z. Polcikiewicz, Teoretyczne i praktyczne aspekty strategii bezpieczeństwa, Wyd. UMK, Toruń 2020.

4. Strategic Foresight Analysis [SFA] 2017 Report, NATO Allied Command Transformation, Norfolk 2017.

5. Global Strategic Trends - The Future Starts Today, 6th Edition, UK Ministry of Defence, Shrivenham 2018.

6. The Global Risk Report 2021, 16th Edition, World Economic Forum, Geneva 2021.

Akty normatywne:

1. Konstytucja RP.

2. Akty regulujące działalność służb, straży i formacji właściwych w obszarze bezpieczeństwa państwa.

Efekty uczenia się:

W1: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa (K_W01);

W2: Student w stopniu podstawowym zna zasadniczy zakres zadań poszczególnych podsystemów funkcjonalnych systemu bezpieczeństwa państwa oraz zasadniczych podmiotów wchodzących w ich skład (K_W06);

W3: Student posiada wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania metod analizy strategicznej oceny otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego (PMESII) w aspekcie bezpieczeństwa państwa (K_W08);

W4: Student omawia zasadnicze wyzwania, szanse i zagrożenia bezpieczeństwa państwa (K_W03).

U1: Student posiada podstawowe umiejętności badawcze niezbędne w prawidłowym interpretowaniu zjawisk zachodzących we współczesnym środowisku bezpieczeństwa, a mających zasadniczy wpływ na funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa państwa (K_U07);

U2: Student posiada umiejętności w zakresie poprawnego wykorzystania metod analizy strategicznej oceny otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego państwa (K_U03);

U3: Student posiada podstawowe umiejętności do właściwego określenia wyzwań, szans i zagrożeń bezpieczeństwa państwa (K_U02).

U4: Student potrafi opisywać rzeczywistość w zakresie bezpieczeństwa państwa odwołując się do teorii, a także od strony praktycznej, operując aparatem pojęciowym właściwym dla studiowanego kierunku studiów i na tej podstawie prognozować scenariusze rozwoju sytuacji bezpieczeństwa (K_U08).

K1: Student jest świadomy poziomu własnej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do organizacji i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa (K_K06);

K2: Student ma świadomość złożoności, wieloznaczności, niepewności i zmienności współczesnego środowiska bezpieczeństwa oraz rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do interpretacji zachodzących w tym środowisku zjawisk w celu prawidłowego określenia szans, wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa państwa (K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z zajęć składają się:

1) obecność na zajęciach (dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną);

2) aktywność na zajęciach;

3) zaliczenie kolokwium. Kolokwium będzie oceniane w skali 1-100 punktów. Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie 60 punktów. Punktom odpowiadają oceny:

60-67 pkt: ocena "dostateczna",

68-76 pkt: ocena "dostateczna plus",

77-85 pkt: ocena "dobra",

86-94 pkt: ocena "dobra plus",

95-100 pkt: ocena "bardzo dobra".

Ocenę końcową stanowi średnia ważona ocen za aktywność (0,2) i kolokwium (0,8).

Zakres tematów:

W trakcie zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia:

T1. Pojęcie i zakres bezpieczeństwa państwa. Podmiotowa i przedmiotowa struktura bezpieczeństwa państwa - 2 godz.

T2. Organizacja systemu bezpieczeństwa państwa w Polsce - 4 godz.

T3. Bezpieczeństwo państwa w wybranych teoriach stosunków międzynarodowych - 1 godz.

T4. Współczesne środowisko bezpieczeństwa (13 godz.), a w tym:

T4/1. Współczesne uwarunkowania środowiska bezpieczeństwa Polski - 1 godz.

T4/2. Bezpieczeństwo państwa w aspekcie politycznym i geopolitycznym - 2 godz.

T4/3. Bezpieczeństwo państwa w aspekcie militarnym - 2 godz.

T4/4. Bezpieczeństwo państwa w aspekcie ekonomicznym - 2 godz.

T4/5. Bezpieczeństwo państwa w aspekcie społecznym - 2 godz.

T4/6. Bezpieczeństwo państwa w aspekcie infrastrukturalnym - 2 godz.

T4/7. Bezpieczeństwo państwa w aspekcie informacyjnym - 2 godz.

T5. Identyfikacja zasadniczych zagrożeń, wyzwań i szans dla bezpieczeństwa państwa (6 godz.), a w tym:

T5/1. Zasadnicze zagrożenia bezpieczeństwa państwa - 4 godz.

T5/2. Wyzwania dla bezpieczeństwa państwa - 1 godz.

T5/3. Szanse dla bezpieczeństwa państwa - 1 godz.

T6. Kluczowe czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo państwa w odniesieniu do obowiązującej "Strategii bezpieczeństwa narodowego RP" - 4 godz.

Metody dydaktyczne:

W trakcie zajęć wykorzystane zostaną następujące metody: metoda analizy strategicznej (PMESII), różne formy dyskusji w zależności od zajęć, burza mózgów, rozwiązywanie problemów w oparciu o przeczytaną literaturę, elementy wykładu. Przeprowadzana będzie analiza konkretnych przypadków. Podczas zajęć będzie wykorzystywany sprzęt audiowizualny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 101
Robert Reczkowski 18/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.