Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka albańskiego 2511-s1BAL2Z-PNJA
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

I. Radovicka, Z. Karapici, A. Toma "Gjuha shqipe 1";

B. Beci, L. Bubani, Z. Gurabardhi "Gjuha shqipe 5- 8";

B. Beci "Gramatika e gjuhes shqipe per te gjithe";

M. Celiku, M. Karapinjalli, R. Stringa "Gramatika praktike e gjuhes shqipe";

Gj. Shkurtaj, E. Hysa, "Gjuha shqipe per te huajt";

I. Sawicka, J. Mindak "Zarys gramatyki języka albańskiego"

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student osiąga następujące efekty kształcenia:

- ma podstawową wiedzę o języku albanskim (K_W01)

- zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka albanskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie nauki (K_W02)

- ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym, wpływających na rozwój obszaru kulturowego Albanii i Kosowa (K_W 08, K_W12)

- ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze Albanii i Kosowa (K_W09)

- zna podstawowe zasady przekładoznawstwa odpowiednio do zaawansowania językowego (K_W10)

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka albanskiego odpowiednie dla danego poziomu językowego (K_U02)

- potrafi tłumaczyć z języka albanskiego na język polski i z polskiego na język albanski (K_U03, K_U04)

- potrafi pracować według wskazówek i celów formułowanych przez prowadzącego zajęcia (K_U07)

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę, wzbogacać i rozwijać swoje umiejętności z zakresu tematyki programu zajęć (K_U08)

- posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim i albanskim z wykorzystaniem różnych źródeł o stopniu trudności odpowiednim dla danego poziomu językowego (K_U14, K_U15)

- rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur (K_U20)

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

- potrafi pracować w zespole, przyjmując różne role (K_K02)

- potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocene: 2 kolokwia, aktywność podczas zajęć, obecność (student nie może przekroczyć limitu wyznaczonego przez prowadzącego), dyktanda

w przypadku nauczania zdalnego lub hybrydowego sposób oceniania nie ulega zmianie, kolokwia odbędą się w formie pisemnej poprzez Microsoft Teams, wymagana obecność na zajęciach w Microsoft Teams

Zakres tematów:

1. Menyra deftore, koha e kryer e thjeshte, zgjedhimi II. Peremri pronor, veta III, shumes, rasa emerore dhe kallezore.

2. Peremri vetor. Veta III dhe trajtat e shkurtra ne kallezore. Koha e kryer e thjeshte e disa foljeve.

3. Peremrat vetore. Veta I, II dhe trajtat e shkurtra ne kallezore.

4.Forma joveprore e foljeve. Zgjedhimi I dhe II. Nje dite pushimi

5. Rasa dhanore. Peremrat pyetes. Peremri vetor. Veta III, njejes e shumes,emerore e dhanore. Trajtat e shkurtra. Koha e kryer e thjeshte e disa foljeve te parregullta. Tek mjeku.

6. Peremrat vetore. Veta I dhe II, njejes e shumes,dhanore. Trajtat e shkurtra. Rasa rrjedhore e peremrave vetore, veta I, II, III. Disa ne kohen e kryer te thjeshte. Trupi i njeriut.

7. Koha e kryer, deftore. Zgjedhimi I dhe II. Formimi i pjesores. Pjesorja e disa foljeve te parregullta. Vepra e Naim Frasherit.

8. Koha e tashme , menyra lidhore.Zgjedhimi I dhe II, veprore dhe joveprore. Rrobat.

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia rozwijające rozumienie ze słuchu (odsłuchiwanie wybranych nagrań: fragmentów emisji radiowych, telewizyjnych, internetowych czy filmowych)

- ćwiczenia rozwijające poprawność gramatyczną (umiejętność rozpoznawania i stosowania poprawnych form językowych): ćwiczenia gramatyczne, odpowiednie dla poszczególnych zagadnień gramatycznych, np. wstawianie poprawnych form

- ćwiczenia w pisaniu (komponowanie dialogów, krótszych wypracowań)

- ćwiczenia rozwijające komunikację (ćwiczenia w mówieniu, rozszerzanie słownictwa): komunikacja werbalna i niewerbalna, stymulowanie wypowiedzi, bodźce obrazkowe, słowne, dźwiękowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 315
każdy wtorek, 15:30 - 16:30, sala 315
każda środa, 13:15 - 14:45, sala 315
każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 315
Orges Bekteshi 3/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)