Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Propedeutyka chorób wewnętrznych 1600-Lek3PCHW-NJ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: nie dotyczy
Literatura:

1. Badanie kliniczne Macleod. Red. Douglas G., Nicol F., Robertson C. Elsevier Urban & Partner, 2017.

2. Interna Szczeklika. Red. Gajewski P., Szczeklik A. Medycyna Praktyczna, aktualne wydanie.

Efekty uczenia się:

Ćwiczenia:

W1: Zna podstawowe ilościowe parametry opisujące wydolność poszczególnych układów i narządów, w tym: zakres normy i czynniki demograficzne wpływające na wartość tych parametrów (BW29).

W4: Wymienia postacie kliniczne najczęstszych chorób poszczególnych układów i narządów, chorób metabolicznych oraz zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej (CW33)

U1: Przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem dorosłym (EU1)

U2: Przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego (EU3)

U3: Ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta (EU7)

U4. Ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta (EU13)

U5: Rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia (EU14)

U6: Potrafi zbadać sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonać badanie palcem przez odbyt (FU6)

U7. Interpretuje wyniki badań laboratoryjnych i identyfikuje przyczyny odchyleń od normy (EU24)

K1: Posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętności stałego dokształcania się (KK07)

K2: Potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym (KK03)

K3: Kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym miejscu (KK04)

K4: Okazuje szacunek wobec Pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych (KK03)

K5: Przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta m in. prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji, do godnej śmierci (KK05)

K6: Formułuje wnioski z własnych pomiarów lub obserwacji (KK10)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystapienia do sprawdzianów jest obecność na wszystkich seminariach i ćwiczeniach.

Sprawdzian praktyczny (0-25 punktów, 5 pytań, po 0-5 punktów): U1 – U7; >= 60%

Sprawdzian ustny (0 – 25 punktów; 5 pytań, po 0-5 punktów): W1–W5, U7; >=60%

Ocena zaliczająca przedmiot formułowana jest ze średniej arytmetycznej z ocen z ww sprawdzianów.

Sprawdziany odbywają się w ostatnim dniu bloku ćwiczeniowego.

Kryteria oceniania:

15 pkt (60%) - ocena dst (3)

18 pkt (71%) - ocena dst plus (3,5)

20 pkt (80%) - ocena db (4)

22 pkt (88%) - ocena db plus (4,5)

23 pkt (92%) ocena bdb (5)

Zakres tematów:

Tematy ćwiczeń:

1. Nauka zbierania wywiadu. Ocena stanu ogólnego. Ocena funkcji życiowych.

2. Badanie przedmiotowe skóry, włosów i paznokci. Ocena i różnicowanie obrzęków. Badanie przedmiotowe głowy i szyi. Doskonalenie badania podmiotowego.

3. Badanie przedmiotowe płuc i klatki piersiowej.

4. Zbieranie wywiadu u pacjenta z objawami schorzeń układu oddechowego. Doskonalenie badania przedmiotowego płuc i klatki piersiowej.

5. Badanie przedmiotowe serca. Doskonalenie badania podmiotowego, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów kardiologicznych.

6. Badanie przedmiotowe naczyń obwodowych. Doskonalenie badania podmiotowego, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z miażdżycą i chorobami żył.

7. Badanie przedmiotowe brzucha. Doskonalenie badania podmiotowego, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z chorobami układu pokarmowego.

8. Badanie węzłów chłonnych. Doskonalenie badania przedmiotowego brzucha, doskonalenie zbierania wywiadu lekarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów nefrologicznych.

9. Doskonalenie badania podmiotowego i przedmiotowego ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń hematologicznych. Doskonalenie badania serca, płuc, węzłów chłonnych i jamy brzusznej.

10. Całościowe badanie pacjenta: połączenie badania podmiotowego i przedmiotowego. Sprawdzian praktyczny i teoretyczny ustny.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

• analiza przypadków

• ćwiczenia kliniczne

• dyskusja dydaktyczna

• metody symulacyjne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Jacek Kubica, Ewa Obońska 6/6 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Wioleta Stolarek 6/6 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Laskowska 4/6 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Woźnicki 5/6 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Maciej Piasecki 8/6 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Przemysław Podhajski 8/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)