Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo finansów publicznych 1352-PFP-2NJ
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: W przypadku braku odmiennych regulacji 100% zajęć odbędzie się w formie stacjonarnej.
Literatura:

J. Wantoch-Rekowski, W. Morawski, P. Majka, Podstawy prawa finansów publicznych, Warszawa 2022

Teksty aktów prawnych (w wersji aktualnej): Konstytucji RP, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Efekty uczenia się:

U1 - umiejętność wykorzystywania pogłębionej wiedzy teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk z zakresu prawa finansowego K_U02

U2 - umiejętność analizowania konkretnych stanów faktycznych i prawnych z zakresu prawa finansowego oraz samodzielnego podejmowania właściwych rozstrzygnięć w tym zakresie K_U07

U3 - umiejętność rozumienia i dogłębnego analizowania zjawisk społecznego oddziaływania instytucji prawno-finansowych z wykorzystaniem odpowiednich teorii i podstawowych metod badawczych K_U08

U4 - umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności z zakresu prawa finansowego oraz rozszerzania ich o wymiar interdyscyplinarny K_U13

K1 - świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności z zakresu prawa finansów publicznych oraz umiejętność samodzielnego doskonalenia jej K_K01

Metody i kryteria oceniania:

WARUNKIEM KONIECZNY ZALICZENIA ĆWICZEŃ jest obecność na min. 50% zajęć!!!

Studenci za aktywność (indywidualną i zespołową) ustną i pisemną otrzymują "plusy". Łączna liczba "plusów" decyduje o ocenie końcowej:

bdb - 8 plusów i więcej

db+ - 7 plusów

db - 6 plusów

dst + - 5 plusów

dst - 4 plusy

ndst - 3 plusy i mniej

Zakres tematów:

Finanse publiczne w Konstytucji RP: obowiązek ponoszenia ciężarów publicznych - art. 84 Konstytucji RP; regulacje konstytucyjne dotyczące finansów samorządowych; rozdział X Konstytucji RP (3 godz.)

Dochody jednostek samorządu terytorialnego: rodzaje dochodów własnych, zasada adekwatności, Europejska Karta Samorządu Lokalnego; dochody własne; subwencja ogólna; dotacje celowe); podatki i opłaty określone ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (3 godz.)

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych: zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; przedmiot odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych; postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych) (3 godz.)

Metody dydaktyczne:

Metody aktywne - konwersatorium, dyskusje, ustne i pisemne (indywidualne i zespołowe) rozwiązywanie problemów/kazusów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:30 - 15:55, sala 100
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 16:10 - 18:35, sala 100
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:30 - 15:55, sala 99
Jacek Wantoch-Rekowski 13/ szczegóły
2 jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 16:10 - 18:35, sala 100
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:30 - 15:55, sala 100
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:30 - 15:55, sala 99
Małgorzata Cilak 17/ szczegóły
3 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 16:10 - 18:35, sala 100
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 16:10 - 18:35, sala 100
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 16:10 - 18:35, sala 99
Małgorzata Cilak 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Prawa i Administracji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)