Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nauki w zakresie opieki specjalistycznej:Neonatologia i pielęgniarstwo neonatologiczne, w tym: Pielęgniarstwo neonatologiczne 1800-PO3-NSNPNN-S1
Zajęcia praktyczne (ZAJPRK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 80
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Zakres tematów:

W1: Zapoznaje się z dokumentacją i organizacją pracy w oddziale

(D.U36, D.U37, D.U38)

W2 -Omawia standard opieki nad noworodkiem po porodzie (D.W39, D.W41)

w tym:

• Odśluzowanie noworodka

• sprawdzenie płci dziecka na podstawie zewnętrznych cech płciowych

• Ocena noworodka w skali Apgar

• Oznakowanie noworodka, sprawdzenie opasek identyfikacyjnych

• Odpępnienie i zabezpieczenie kikuta pępowinowego

• Zabieg Credego

• Ocena stanu ogólnego noworodka wg obserwacji parametrów życiowych, zabarwienia skóry, symetrii budowy ciała, obecności tkanki tłuszczowej, spontanicznej aktywności ruchowej, świadomości, wielkości ciemiączek

• Przyjęcie noworodka do oddziału noworodkowego

• Transport noworodka

W3- Wyjaśnia zasady opieki nad noworodkiem, w zależności od jego dojrzałości i stanu klinicznego(D.W38) w tym:

-Zasady opieki nad noworodkiem donoszonym

-Zasady opieki nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym 2/8 godz.

W4-Charakteryzuje stany przejściowe okresu noworodkowego

(D.W39, D.W40 ) w tym:

• fizjologiczny spadek masy ciała,

• żółtaczka fizjologiczna, z

• burzenia krzepnięcia,

• fizjologiczny wzrost temperatury,

• odczyny ciążowe,

• rumień toksyczny,

• stolce przejściowe

W5- Opisuje zasady profilaktyki krzywicy oraz anemii żelazo niedoborowej (D.W42) w tym:

• Rekomendacje dotyczące suplementacji Wit D3,K,E i A

• Zalecenia dotyczące stosowania preparatów żelaza

W6-Opisuje cele i zasady przeprowadzania testów przesiewowych wykonywanych u noworodka (D.W42) w tym:

Testy przesiewowe w kierunku:

• wykrycia chorób metabolicznych( fenyloketonurii, mukowiscydozy i hipotyreozy)

• Wykrycia wrodzonej dysplazji stawu biodrowego

• Wykrycia wad słuchu -badanie przesiewowe słuchu

• Wykrycia wad serca - test pulsoksymetryczny

W7-Zna zasady intensywnego nadzoru nad noworodkiem

( D. W41) w tym:

• metody oceny parametrów życiowych noworodka monitorowanego

• metody obserwacji wcześniaka i noworodka wymagającego intensywnego nadzoru medycznego

• charakterystyka toalety noworodka w cieplarce

• zasady i techniki karmienia noworodka w zależności od stanu klinicznego

• charakterystyka problemów pielęgnacyjnych u wcześniaka i noworodka w oddziale intensywnej terapii

• zasady podawania tlenu noworodkom

U 1- Potrafi rozpoznać rodzaje czynników wpływających na rozwój prenatalny i postnatalny (D.U36) w tym:

1. czynniki genetyczne (determinanty)

2. paragenetyczne (stymulatory)

 endogenne niegenetyczne czynniki warunkujące swój wpływ w okresie płodowym na dalszy rozwój postnatalny

• wiek matki

• liczba poprzednich ciąż

• porody

• metabolizm matki jako środowisko dla płodu

• zaburzenia: cukrzyca, niedożywienie, leki, środki uzależniające, zakażanie, warunki życia, stres

• hormonalne

 środowiskowe (modyfikatory)

• biogeograficzne

- klimat

- sezonowość

- zanieczyszczenie

• społeczno-ekonomiczne, cywilizacyjno-kulturowe

• styl życia i zachowania zdrowotne

• wpływ chorób przewlekłych

U2- Umiejętnie planuje opiekę nad noworodkiem w zależności od dojrzałości, masy urodzeniowej ciała i stanu klinicznego noworodka

(D. U36) w tym:

• zaplanuje opiekę nad wcześniakiem przebywającym w cieplarce monitorowanie podstawowych funkcji życiowych, utrzymanie odpowiedniej temperatury otoczenia ,zapewnienie prawidłowego stanu dróg oddechowych zapewnienie właściwego odżywiania, zapewnienie czystości skóry i błon śluzowych, ochrona przed zakażeniem, „gniazdka”, nawiązanie kontaktu z rodzicami, wsparcie emocjonalne rodziców dziecka

• wykonuje zabiegi pielęgnacyjne u noworodka dojrzałego zdrowego i chorego

• planuje opiekę nad noworodkiem w oparciu o proces pielęgnowania, analizuje dokumentację noworodka, zlecenia lekarskie

• stosuje w praktyce różne metody i techniki karmienia noworodków w tym (D.U 17, D.U18) :

- karmienie naturalne( technika przystawiania dziecka do piersi, zasady odciągania i przechowywania pokarmu matki)

- karmienie mieszane

- karmienie sztuczne

- karmienie smoczkiem i przez zgłębnik

• planuje opiekę nad noworodkiem przebywającym w oddziale ITN

U3- Przeprowadza badania przesiewowe i szczepienia u noworodka oraz uczestniczy w badaniach diagnostycznych ( D.U37) w tym:

• dokonuje pomiarów: temperatury ciała, tętna, ciśnienia tętniczego krwi, saturacji, masy ciała, długości ciała, obwodów

• ocenia stan świadomości i przytomności noworodka,

• podaje leki różnymi drogami,

• oblicza dawki leków

• asystuje przy pobieraniu krwi włośniczkowej, żylnej

• przygotowuje odbiorcę swoich usług, siebie i stanowisko pracy do przeprowadzenia badań i zabiegów,

• przygotuje zestawy do badań w zabiegach diagnostycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych stosowanych neonatologii

• uczestniczy w zabiegach diagnostycznych i leczniczych stosowanych w neonatologii

• asystuje przy cewnikowaniu żyły pępowinowej

• pobiera mocz na badanie ogólne u noworodka

• asystuje przy cewnikowaniu pęcherza moczowego u noworodka

• stosuje w praktyce zasady i metody podaży krwi i preparatów krwiopochodnych u noworodków.

K1-Przestrzega wartości i powinności i moralnych w opiece nad ciężarną, rodzącą, położnicą i jej dzieckiem oraz kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie ( D.K3)

K2- Systematycznie aktualizuje swoją wiedzę i umiejętności zawodowe (D.K2)

K3- Respektuje prawa pacjenta ( D.K5)

K4- Zachowuje tajemnicę zawodową (D.K7)

Praktyka zawodowa:

W1 -Omawia standard opieki nad noworodkiem po porodzie (D.W39 41)

w tym:

• Odśluzowanie noworodka

• sprawdzenie płci dziecka na podstawie zewnętrznych cech płciowych

• Ocena noworodka w skali Apgar

• Oznakowanie noworodka, sprawdzenie opasek identyfikacyjnych

• Odpępnienie i zabezpieczenie kikuta pępowinowego

• Zabieg Credego

• Ocena stanu ogólnego noworodka wg obserwacji parametrów życiowych, zabarwienia skóry, symetrii budowy ciała, obecności tkanki tłuszczowej, spontanicznej aktywności ruchowej, świadomości, wielkości ciemiączek

• Przyjęcie noworodka do oddziału noworodkowego

• Transport noworodka

W2- Wyjaśnia zasady opieki nad noworodkiem, w zależności od jego dojrzałości i stanu klinicznego(D.W38) w tym:

-Zasady opieki nad noworodkiem donoszonym

-Zasady opieki nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym 2/8 godz.

W3-Charakteryzuje stany przejściowe okresu noworodkowego

(D.W39) w tym:

• fizjologiczny spadek masy ciała,

• żółtaczka fizjologiczna, z

• burzenia krzepnięcia,

• fizjologiczny wzrost temperatury,

• odczyny ciążowe,

• rumień toksyczny,

stolce przejściowe

W4- Opisuje zasady profilaktyki krzywicy oraz anemii żelazo niedoborowej (D.W42) w tym:

• Rekomendacje dotyczące suplementacji Wit D3,K,E i A

• Zalecenia dotyczące stosowania preparatów żelaza

W5-Opisuje cele i zasady przeprowadzania testów przesiewowych wykonywanych u noworodka (D.W42) w tym:

Testy przesiewowe w kierunku:

• wykrycia chorób metabolicznych( fenyloketonurii, mukowiscydozy i hipotyreozy)

• Wykrycia wrodzonej dysplazji stawu biodrowego

• Wykrycia wad słuchu -badanie przesiewowe słuchu

• Wykrycia wad serca - test pulsoksymetryczny

W6-Zna zasady intensywnego nadzoru nad noworodkiem

( D.W41) w tym:

• metody oceny parametrów życiowych noworodka monitorowanego

• metody obserwacji wcześniaka i noworodka wymagającego intensywnego nadzoru medycznego

• charakterystyka toalety noworodka w cieplarce

• zasady i techniki karmienia noworodka w zależności od stanu klinicznego

• charakterystyka problemów pielęgnacyjnych u wcześniaka i noworodka w oddziale intensywnej terapii

• zasady podawania tlenu noworodkom

U1 Umiejętnie zakłada zgłębnik do żołądka, monitoruje i usuwa ten zgłębnik, w tym u noworodka i niemowlęcia (C.U17.)

U2: Wykorzystuje dostępne metody karmienia pacjenta, w tym noworodka i niemowlęcia (C.U18.)

• stosuje w praktyce różne metody i techniki karmienia noworodków w tym:

- karmienie naturalne( technika przystawiania dziecka do piersi, zasady odciągania i przechowywania pokarmu matki)

- karmienie mieszane

- karmienie sztuczne

- karmienie smoczkiem i przez zgłębnik

U3Umiejętnie planuje opiekę nad noworodkiem w zależności od dojrzałości, masy urodzeniowej ciała i stanu klinicznego noworodka

(D.U38) w tym:

• zaplanuje opiekę nad wcześniakiem przebywającym w cieplarce monitorowanie podstawowych funkcji życiowych, utrzymanie odpowiedniej temperatury otoczenia ,zapewnienie prawidłowego stanu dróg oddechowych zapewnienie właściwego odżywiania, zapewnienie czystości skóry i błon śluzowych, ochrona przed zakażeniem, „gniazdka”, nawiązanie kontaktu z rodzicami, wsparcie emocjonalne rodziców dziecka

• wykonuje zabiegi pielęgnacyjne u noworodka dojrzałego zdrowego i chorego

• planuje opiekę nad noworodkiem w oparciu o proces pielęgnowania, analizuje dokumentację noworodka, zlecenia lekarskie

• planuje opiekę nad noworodkiem przebywającym w oddziale ITN

U2- Przeprowadza badania przesiewowe i szczepienia u noworodka oraz uczestniczy w badaniach diagnostycznych ( D.U37) w tym:

• dokonuje pomiarów: temperatury ciała, tętna, ciśnienia tętniczego krwi, saturacji, masy ciała, długości ciała, obwodów

• ocenia stan świadomości i przytomności noworodka,

• podaje leki różnymi drogami,

• oblicza dawki leków

• asystuje przy pobieraniu krwi włośniczkowej, żylnej

• przygotowuje odbiorcę swoich usług, siebie i stanowisko pracy do przeprowadzenia badań i zabiegów,

• przygotuje zestawy do badań w zabiegach diagnostycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych stosowanych neonatologii

• uczestniczy w zabiegach diagnostycznych i leczniczych stosowanych w neonatologii

• asystuje przy cewnikowaniu żyły pępowinowej

• pobiera mocz na badanie ogólne u noworodka

• asystuje przy cewnikowaniu pęcherza moczowego u noworodka

• stosuje w praktyce zasady i metody podaży krwi i preparatów krwiopochodnych u noworodków.

K1:Kieruje się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną (K.1.)

K2: Przestrzega praw pacjenta i zachowywania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem (K.2.)

K3: Samodzielnie i rzetelnie wykonuje zawód zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem (K.3)

K4: Ponosi odpowiedzialność za wykonywane czynności zawodowe (K.4.)

K5: Zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu (K.5.)

K6: Przewiduje i uwzględnia czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta (K.6.)

K7:Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych (K.7.)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Wróbel-Bania, Gabriela Mioduszewska, Małgorzata Sidor 6/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Wróbel-Bania, Gabriela Mioduszewska, Małgorzata Sidor 5/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Wróbel-Bania, Gabriela Mioduszewska, Małgorzata Sidor 5/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Wróbel-Bania, Małgorzata Sidor 5/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Wróbel-Bania, Gabriela Mioduszewska, Małgorzata Sidor 5/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Wróbel-Bania, Gabriela Mioduszewska, Małgorzata Sidor 5/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Wróbel-Bania, Gabriela Mioduszewska, Małgorzata Sidor 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)