Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia fizyczna 0600-S1-O-CFIZ
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 90
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. P.W. Atkins, Chemia Fizyczna, PWN, Warszawa, 2001,

2, K. Pigoń, Z Ruziewicz, Chemia fizyczna, 1.Podstawy

fenomenologiczne, PWN, Warszawa, 2005,

3. A.G. Whittaker, A.R. Mount, M.R. Heal, Krótkie wykłady, Chemia

fizyczna, PWN, Warszawa, 2003,

4. P.W. Atkins, Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa, 1999,

5. A. Barański, A. Basiński ..., Chemia Fizyczna, PWN, Warszawa 1980,

6. F. Pruchnik, Kataliza homogeniczna, PWN, Warszawa, 1993.

Seria: Wykłady z chemii fizycznej, WNT, Warszawa:

H. Buchowski, W. Ufnalski, Fizykochemia gazĂłw i cieczy, 1998;

H. Buchowski, W. Ufnalski, Roztwory, 1995;

W. Ufnalski, Równowagi chemiczne, 1995;

H. Buchowski, W. Ufnalski, Podstawy termodynamiki, 1994,1998;

A. Molski, Wprowadzenie do kinetyki chemicznej, 2001,

A. Kisza, Elektrochemia I, Jonika, 2000,

A. Kisza, Elektrochemia II, Elektrodyka, 2001,

7. L. Sobczyk, A. Kisza, K. Gatner, A. Koll, Eksperymentalna chemia

fizyczna, PWN, Warszawa 1982,

8. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów chemii, Red. J. Ceynowa, P. Adamczak, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.

Efekty uczenia się:

W1: Zna stany skupienia materii – K_W08

W2: Zna równania stanu – K_W08

W3: Zna zasady termodynamiki – K_W08

W4: Zna oddziaływania międzycząsteczkowe – K_W08

W5: Zan równowagi fazowe – K_W08

W6: Zna teorię kinetyki chemicznej – K_W08

W7: Zna podstawy elektrochemii – K_W08

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium:

Student zobowiązany jest do wykonania 16 ćwiczeń, a uzyskane wyniki muszą być opracowane w formie pisemnego raportu, oraz zdania czterech kolokwiów obejmujących zakres wiedzy zawartych w wykonywanych ćwiczeniach. Sprawozdania oceniane są w skali punktowej 0 – 10, przez wszystkich prowadzących zajęcia, w następującym podziale:

0 - 3 pkt. - przygotowanie do ćwiczenia, technika pracy w laboratorium, znajomość instrukcji wykonania ćwiczenia itp.,

-1 pkt. – za nieterminowe oddanie opracowania,

0 - 2 pkt. - jakość otrzymanych wyników

0 - 5 pkt. - opis wykonania ćwiczenia, obliczenia, wykresy, dyskusja wyników i wnioski itp,

Każdy student jest oceniany przez wszystkich prowadzących ćwiczenia.

Uzyskane punkty z ćwiczeń stanowią 80 % wszystkich punktów możliwych do zdobycia, pozostałe 20% to punkty otrzymane z kolokwiów.

Zakres tematów:

Ćwiczenia laboratoryjne obejmują następujące treści:

Ćwiczenie nr 1: Wyznaczanie stałej kalorymetru i ciepła rozcieńczania

Ćwiczenie nr 2: Wyznaczanie efektu cieplnego reakcji zobojętniania za pomocą mikrokalorymetru różnicowego

Ćwiczenie nr 3: Wyznaczanie cząstkowych objętości molowych składników w układzie H2O - C2H5OH

Ćwiczenie nr 4: Ebuliometryczne wyznaczanie:

a) masy molowej nieelektrolitów lub

b) współczynnika osmotycznego mocnych elektrolitów

Ćwiczenie nr 5: Wyznaczanie współczynnika podziału. Prawo Nernsta

Ćwiczenie nr 6: Wyznaczanie diagramu fazowego układu skondensowanego dwuskładnikowego metodą analizy termicznej

Ćwiczenie nr 7: Wyznaczanie izotermy rozpuszczalności w układzie trzech cieczy; Trójkąt Gibbsa

Ćwiczenie nr 8: Wpływ substancji powierzchniowo czynnych na napięcie powierzchniowe; Izoterma adsorpcji Gibbsa

Ćwiczenie nr 9: Wyznaczanie izotermy adsorpcji z roztworu

Ćwiczenie nr 10: Refrakcja substancji rozpuszczonej

Ćwiczenie nr 11: Zależność lepkości cieczy od temperatury. Wyznaczanie lepkości cieczy w wiskozymetrze Ostwalda

Ćwiczenie nr 11a: Zależność lepkości roztworu od stężenia

Ćwiczenie nr 12: Wyznaczanie stałej dysocjacji wskaźników alkacymetrycznych metodą spektrofotometryczną

Ćwiczenie nr 13: Pomiar siły elektromotorycznej ogniw; Wyznaczanie potencjałów półogniw oraz iloczynów rozpuszczalności halogenków srebra

Ćwiczenie nr 14: Wyznaczanie zmian funkcji termodynamicznych reakcji prądotwórczej w ogniwach

Ćwiczenie nr 15: Entropia mieszania roztworów na podstawie pomiarów SEM ogniw stężeniowych

Ćwiczenie nr 16: Wyznaczanie stałej dysocjacji słabego kwasu na podstawie pomiarów SEM ogniw

Ćwiczenie nr 17: Zależność przewodnictwa elektrycznego mocnych elektrolitów od stężenia

Ćwiczenie nr 18: Przewodnictwo wody i słabych elektrolitów. Wyznaczanie stałej dysocjacji Ka słabych elektrolitów

Ćwiczenie nr 19: Wyznaczanie szybkości przenikania tlenu przez granicę faz powietrze-roztwór metodą woltamperometrii z wirującą elektrodą platynową

Ćwiczenie nr 20: Krzywa elektrokapilarna rtęci

Ćwiczenie nr 21: Kinetyka hydrolizy estrów w środowisku kwaśnym

Ćwiczenie nr 22: Kinetyka reakcji z równaniem kinetycznym I rzędu - hydroliza sacharozy

Ćwiczenie nr 23: Kinetyka reakcji utleniania jonów jodkowych jonami nadsiarczanowymi

Ćwiczenie nr 24: Wyznaczanie stałej szybkości reakcji rozkładu nadtlenku wodoru na katalizatorze węglowym

Ćwiczenie nr 25: Wyznaczanie stałych równania Tafela

Ćwiczenie nr 26: Wyznaczanie aktywności oraz współczynnika osmotycznego wody w roztworach kwasu solnego

Ćwiczenie nr 27: Wyznaczanie współczynnika dyfuzji substancji w układzie dwuskładnikowym

Ćwiczenie nr 28: Wyznaczanie współczynnika Joule’a - Thomsona gazu rzeczywistego

Metody dydaktyczne:

Zajęcia laboratoryjne, seminarium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:30 - 12:30, sala C6_084 (PChF)
każda środa, 8:00 - 11:00, sala C6_084 (PChF)
Piotr Adamczak 6/ szczegóły
2 każda środa, 8:00 - 11:00, sala C6_084 (PChF)
Jacek Nowaczyk, Izabela Koter 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Chemii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)