Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Współczesne badania nad dzieciństwem 2403-PPW-112-sj
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Brzozowska-Brywczyńska M., (Poza) artykuł 12: partycypacja dzieci i młodzieży w świetle Konwencji o Prawach Dziecka oraz wybranych ujęć teoretycznych, [w:] D. Kassjanowicz, A. Sekuła (red.), Edukacja obywatelska w działaniu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.

Chmura-Rutkowska I. i in. (red.), Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport, Fundacja Feminoteka, Warszawa 2015.

Chmura-Rutkowska I., Mazurek M., (Nie)widzialne różnice. Gender, Młodzi 2018.

Czaja-Chudyba I., Myślenie krytyczne w kontekstach edukacji wczesnoszkolnej - uwarunkowania nieobecności, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.

Dziewiątkowska-Kozłowska K., W stronę dziecka. Uniwersalizm i ponadczasowość myśli pedagogicznej Janusza Korczaka w obliczu postpandemicznej rzeczywistości edukacyjnej XXI w., “Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2022, nr 3.

Dziewiątkowska-Kozłowska K., Problematyka zabawy w rozwoju dzieci przedszkolnych w świetle literatury przedmiotu, “Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna” 2022, nr 1.

Domańska E., FOMO i nadużywanie mediów cyfrowych w czasie pandemii, [w:] Pandemia a zmiany w codziennym korzystaniu z internetu, NASK, s. 20-26.

FDDS, Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii. Raport z badania, 2020.

FDDS, Wpływ korzystania z social mediów na postrzeganie swojego ciała przez nastolatki_ków. Raport z badania, 2021.

Gawlicz K., Demokracja jako praktyka codziennego życia w przedszkolu. Z doświadczeń nauczycielek, “Problemy Wczesnej Edukacji” 2016, nr 35(4).

Ignaciuk M., The Educational Potential of VR in Polish Schools, [w:] Innovative Teaching Methods, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2022.

Jarosz E., Dziecko i dzieciństwo – pejzaż współczesny. Rzecz o badaniach nad dzieciństwem, “Pedagogika Społeczna” 2017, nr 2, s. 57-81.

Jendza J., Pomiędzy zabaw(k)ą a materiałem i pracą w praktyce pedagogii Montessori, “Problemy Wczesnej Eukacji” 2022, nr 1.

Kopińska V. Edukacja obywatelska w szkole. Krytyczna analiza dyskursu podręczników szkolnych, Toruń 2017.

Majewska K., Efektywność interaktywnej formy nauczania z użyciem tablicy multimedialnej, “e-mentor” 2016, nr 1.

Melosik Z., Mass media, tożsamość i rekonstrukcje kultury współczesnej, w: W. Skrzydlewski, S. Dylak (red.) Media - Edukacja - Kultura, 2012, s. 32-49.

Mikołajczyk K., VR w edukacji - subiektywny przegląd możliwości, “e-mentor” 2019, nr 2.

Modzelewski P., Oronowicz-Jaśkowiak W., Gry komputerowe a funkcjonowanie psychospołeczne. Przegląd aktualnych doniesień naukowych, “Konteksty Pedagogiczne” 2018, nr 11.

Nawolska B., Rutka-Gliksman N., Krytyczne myślenie (nie)dostępne uczniom edukacji wczesnoszkolnej?, “Problemy opiekuńczo-wychowawcze” 2019, nr 5.

Nowicka, M., Pełnomocność dziecka w edukacji wczesnoszkolnej w odsłonie krytycznych zdarzeń. “Studia Edukacyjne” 2019, nr 55, s. 27-38.

nauczycielami? Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2020.

Sirotova M., Rubacha K., Informacja o płci ucznia a tendencja nauczycieli do uruchamiania etyki troski i sprawiedliwości, “Przegląd Badań Edukacyjnych” 2018, nr 27.

Smolińska-Theiss B., Rozwój badań nad dzieciństwem - przełomy i przejścia, “Chowanna” 2010, nr 1, s. 13-26.

Stek N., Sharenting jako aktywność rodziców w sieci na przykładzie portalu społecznościowego Instagram, [w:] Siemieniecka D., Szabłowska-Zaremba M., przy współpracy Stek N., Owczarczyk M. (red.), Internet jako przestrzeń relacji społecznych - szanse, ograniczenia, perspektywy, Lublin 2021.

Stek N., Wsparcie ucznia przez szkołę w sytuacji wystąpienia cyberprzemocy - nieprawidłowości i ich poprawa, [w:] K. Skrzątek, P. Szymczyk (red.), Naukowa analiza problemów współczesnej edukacji, Lublin 2021.

Szewczuk K., Gra planszowa narzędziem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka, “Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2018, nr 13.

Szlaużys J., Leśne przedszkole jako alternatywna forma wczesnej edukacji, “Parezja” 2019, nr 2.

Śliwerski B., Badania nad małym dzieckiem i dzieciństwem, “Konteksty pedagogiczne” 2020, nr 15.

Wojtasik Ł., Seksting wśród dzieci i młodzieży, „Dziecko Krzywdzone: teoria, badania, praktyka” 2014, nr 2.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student zna i rozumie:

K_W03: współczesne interdyscyplinarne badania nad

dzieciństwem (Childhood Studies) dotyczące zagadnienia dobrostanu dziecka

K_W08: prawa dziecka i sposoby ich egzekwowania oraz propagowania w środowisku zarówno przedszkolnym oraz szkolnym, jak i poza przedszkolnym oraz pozaszkolnym

K_W11: znaczenie i możliwości celowego oraz różnorodnego wykorzystania zabawy w procesie wychowywania i kształcenia dzieci

K_W13: zróżnicowane możliwości dzieci lub uczniów w okresie przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, wynikające z opóźnień, zaburzeń lub przyspieszenia rozwoju

W zakresie umiejętności student potrafi:

K_U07: rozwijać kompetencje kluczowe dzieci lub uczniów, w szczególności kreatywność, krytyczną refleksję i umiejętność samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów

K_U13: racjonalnie i zgodnie z zasadami techniki pracy umysłowej gospodarować czasem zajęć

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do:

K_K01: posługiwania się normami etycznymi w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla godności człowieka

K_K04: efektywnej pracy w zespole, pełnienia różnych ról

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

esej + przygotowanie na bieżące zajęcia + aktywność

10 pkt za esej + 10 pkt za aktywność

11-12 - dst

13-14 - dst+

15-16 - db

17 - db+

18-20 - bdb

kryteria oceny eseju:

- wybór literatury naukowej - 2 pkt

- poprawność sporządzonej bibliografii końcowej - 2 pkt

- wybór i opis zagadnienia, które wpisuje się we współczesne badania nad dzieciństwem - 3 pkt

- propozycje zmian praktyki edukacyjnej w kontekście wybranego zagadnienia - 3 pkt

Zakres tematów:

Przedmiot obejmuje analizę następujących zagadnień:

Dzieciństwo, childhood studies, pedagogika dziecka.

Prawa dziecka.

Przestrzenie dziecięce.

Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój dziecka

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji

Internet - sharenting, cyberprzemoc, sexting, blogowanie, fanfiction.

Kształtowanie tożsamości w social mediach.

Krytyczne myślenie w kontekście wczesnoszkolnej edukacji.

Współczesne alternatywy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Gender w kontekście dzieciństwa.

Dziecko jako obywatel.

Dziecko w pandemii/edukacji zdalnej.

Wykorzystanie gier i zabaw w pracy z dzieckiem.

Metody dydaktyczne:

pogadanka, ćwiczeniowa, giełda pomysłów, referatu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala AB 1.08
Natalia Stek-Łopatka 42/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Collegium Humanisticum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)