Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy metod separacyjnych 0600-S1-SP/W-PMS
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Laboratorium:

Chromatografia gazowa (GC) – interpretacja chromatogramów, parametry retencji (czas retencji, czas martwy, zredukowany czas retencji, objętość retencji, sprawność kolumny).

Dobór detektora w GC (specyficzność, selektywność, granica wykrywalności i oznaczalności – DECLD, PID, FID).

Metody wyodrębniania lotnych związków organicznych (HS-GC, P&T-GC, SPME-GC).

Możliwości zastosowania technik łączonych. Analiza leków za pomocą LC/MS.

Optymalizacja rozdzielania cząsteczek koloidalnych za pomocą SPLITT-FFF.

Analiza wybranych kationów w wodach lub płynach infuzyjnych za pomocą ITP.

Ocena układu chromatograficznego w LC - przygotowanie fazy ruchomej, instalacja kolumny, zasady postępowania dla efektywnego wykorzystania aparatu. Analiza ilościowa związków biologicznie aktywnych za pomocą chromatografii cieczowej.

Dobór składu fazy ruchomej do rozdzielania analitów z pomocą chromatografii cieczowej. Ocena jakości kolumn w HPLC.

Chromatografia cienkowarstwowa (TLC). Rozdzielanie barwników roślinnych (antocyjany, chlorofil).

Rozdzielanie witamin rozpuszczalnych w wodzie za pomocą CZE

i MEKC.

Separacja membranowa.

Wyodrębnianie związków organicznych z matrycy stałej za pomocą SFE i ASE.

Efekty uczenia się:

W01: zna teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania technik chromatograficznych, elektromigracyjnych i spektroskopowych w analityce - K_W12.

U01: samodzielnie przygotowuje próbkę do analizy w sposób właściwy, warunkujący otrzymanie wyników zgodnych ze stanem faktycznym - K_U12.

K01: zdobyte przez studenta umiejętności, umożliwią mu samodzielne opracowywanie procedur analitycznych - K_K01.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest znajomość procedur analitycznych potrzebnych do poprawnego wykonania ćwiczenia-analizy laboratoryjnej, uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium poprzedzającego ćwiczenie, zaliczenie opracowania pisemnego do każdego ćwiczenia.

Zakres tematów:

Laboratorium:

Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) – podstawy separacji (sorbenty, eluenty i typy komór, sposoby rozwijania i wizualizacji chromatogramów, analiza jakościowa i ilościowa.

Ekstrakcja w stanie nadkrytycznym (SFE) - płyn nadkrytyczny, definicja właściwości i jego rodzaje, budowa ekstraktora nadkrytycznego, restryktory, zastosowania SFE, wady i zalety.

Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) – dane retencyjne, analiza jakościowa i ilościowa - teoria półek w oparciu o termodynamikę, rozdzielczość, selektywność, układy detekcyjne, analiza jakościowa i ilościowa w technikach separacyjnych.

Techniki przygotowania próbek: analiza fazy gazowej nad powierzchnią próbki (SHS), mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej (SPME) - prawo podziału, współczynniki podziału, ekstrakcja w układach ciecz – ciecz, ciecz – gaz, analityka lotnych związków organicznych, metody kalibracji.

Oznaczanie węgla ogólnego (TOC) – kalibracja i metodyka pomiarów.

Kapilarna elektroforeza (CE) - przepływ elektroosmotyczny (EOF), ruchliwość elektroosmotyczna i elektroforetyczna, aparatura CE, rodzaje i zastosowanie kapilarnych technik elektromigracyjnych.

Wysokosprawna chromatografia cieczowa – optymalizacja procesu rozdzielania, dobór składu fazy ruchomej - układ normalnych i odwróconych faz, zdolność rozdzielania, indeksy retencji, parametry selektywności, polarność rozpuszczalników, mieszaniny izoeluotropowe, selektywność rozpuszczalników; detektory w HPLC.

Chromatografia gazowa (GC) – optymalizacja rozdzielania, dobór warunków separacji - analiza jakościowa i ilościowa, detektory, kolumny i fazy stacjonarne, podstawy procesu rozdzielania.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia laboratoryjne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)