Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 2800-EZTIR-3-S1
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: nie dotyczy.
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Woynarowska Barbara. 2017. Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Borzucka-Sitkiewicz Katarzyna. 2006. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. Impuls. Kraków.

Gromadzka-Ostrowska J., Włodarek D., Toeplitz Z., Edukacja prozdrowotna, Warszawa 2003, Wydawnictwo Naukowe Novum.

Jaczewski A., Komosińska K., Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej, Płock 2004, CeDeWu

Karski J.B., Praktyka i teoria promocji zdrowia, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca:

Kubica J., Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia, Warszawa 2004,

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie.

Bishop G.D., Psychologia zdrowia. Zintegrowany umysł i ciało, Wyd. Astrum, Wrocław 2000.

Gromadzka-Ostrowska J., Włodarek D., Toeplitz Z., Edukacja prozdrowotna, wyd. SGGW, Wwa 2003.

Karski J.B. (red.), Promocja zdrowia. Wyd. IGNIS, Wwa 1999.

Kropińska I., Przekonania zdrowotne. W poszukiwaniu perspektywy pedagogicznej, Wyd. Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2000.

Łukasik I.M., Poczucie własnej skuteczności we współpracy z grupą. Eksperyment pedagogiczny w przestrzeni akademickiej. Wyd. UMCS, Lublin 2013.

Aleksandra Łuszczyńska, Zmiana zachowań zdrowotnych. Dlaczego dobre chęci nie wystarczają GWP? Gdańsk 2004.

Płotka A., Zdrowy styl życia psychicznego, Wyd .NeuroCentrum, Lublin 2003.

Syrek E., Borzucka-Sitkiewicz K., Edukacja zdrowotna. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

W zakresie:

- wiedzy:

K_W02 - posiada wiedzę w zakresie

fizykochemicznych i biologicznych

teorii nauk o kulturze fizycznej, w tym

znajomość budowy i funkcji organizmu

człowieka

K_W03 - zna wybrane koncepcje

człowieka: filozoficzne, psychologiczne

i społeczne stanowiące teoretyczne

zasady działalności społecznej

K_W13 - zna zasady promocji zdrowia i

zdrowego stylu życia, w tym teorie

zabaw i gier ruchowych, ich znaczenie

w turystyce i rekreacji oraz w procesie

społecznego, psychicznego i fizycznego

rozwoju człowieka

W zakresie:

- umiejętności:

K_U09 - potrafi projektować i

realizować działania oraz rozwiązywać

problemy z zakresu turystyki, sportu i

rekreacji

W zakresie:

- kompetencji społecznych:

K_K03 - ma świadomość znaczenia

wpływu turystyki, sportu i rekreacji na

środowisko przyrodnicze, na rozwój

jednostki oraz grup społecznych

rozumiejąc rolę wypoczynku i odnowy

biologicznej, rekreacji ruchowej i

aktywnej turystyki w profilaktyce

zdrowotnej

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

K_W02, K_W03, K_W13 - Sprawdziany ustne.

Umiejętności

K_U09 - Sprawdziany ustne i praktyczne w formie sprawozdań pisemnych, prezentacje opracowanego i przyswojonego materiału.

Kompetencje społeczne

K_K03 - Sprawdziany ustne i praktyczne w formie sprawozdań pisemnych, prezentacje opracowanego i przyswojonego materiału.

Wykonywanie ćwiczeń w grupach.

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest:

- teoretyczne przygotowanie i odbycie seminariów, ocena w zakresie 2-5 punktów każde zajęcia. Opuszczenie zajęć wymaga indywidualnego odrobienia po uprzednim przedstawieniu zwolnienia lekarskiego lub urzędowego;

- przedstawienie prezentacji z wybranych wcześniej tematów, ocena w zakresie 2-5 pkt.);

- wykazanie opanowania wiedzy teoretycznej i praktycznej na sprawdzianach (kolokwiumach), ocena w zakresie 2-5 punktów.

O końcowej ocenie z przedmiotu decyduje średnia arytmetyczna ocena ze sprawdzianów (kolokwiumów), uzyskanych w czasie semestru, zaliczenie ustne z oceną, egzamin.

Co odpowiada

Zaliczenie z oceną z trzech losowanych zagadnień, 2 kolokwiumy poprzedzające z dwóch zagadnień, sprawdzające wiedzę z zakresu realizowanych efektów kształcenia.

Określenie poziomu opanowania realizowanych efektów kształcenia odbywa się w formie oceniania podsumowującego semestralny cykl kształcenia w formie sprawdzianu ustnego.

Kryteria różnicujące oceny.

1. dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 55-60% - ocena dostateczna (3,0).

Bardzo ogólny poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

2. więcej niż dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 65-70% - ocena dostateczna plus (3,5).

Ogólny poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

3. dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 75-80% - ocena dobra (4,0).

Poszerzony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

4. więcej niż dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 85-90% - ocena dobra plus (4,5).

Bardzo poszerzony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

5. bardzo dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 95-100% - ocena bardzo dobra (5,0)

Bardzo poszerzony i pogłębiony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Zakres tematów:

Metody kształcenia obejmują: wykład multimedialny, dyskusję, pracę w zespołach, metaplan, filmy szkoleniowo-metodyczne, materiały multimedialne, pogadankę, dyskusję, obserwację, korzystanie z materiałów źródłowych, nabywanie umiejętności praktycznych metodami reproduktywnymi, proaktywnymi i kreatywnymi.

Wykłady mają zadanie przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu nauk o kulturze fizycznej pozwalającej na poznanie podstaw biomedycznych rozwoju człowieka.

Wykłady

Wprowadzenie do edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

CZĘŚĆ I.

PODSTAWY TEORETYCZNE I METODYCZNE EDUKACJI ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA

Rozdział 1. Zdrowie - podstawowe pojęcie w edukacji zdrowotnej

Rozdział 2. Czynniki warunkujące zdrowie

Rozdział 3. Dbałość ludzi o zdrowie

Rozdział 4. Terminologia, cele i koncepcje współczesnej edukacji zdrowotnej

Rozdział 5. Edukacja zdrowotna w terapii, profilaktyce chorób i innych problemów zdrowotnych oraz w promocji zdrowia

Rozdział 6. Teorie i modele wykorzystywane w edukacji zdrowotnej

Rozdział 7. Etyczne aspekty edukacji zdrowotnej

Rozdział 8. Rola i kompetencje osób prowadzących edukację zdrowotną

Rozdział 9. Metodyka edukacji zdrowotnej

Rozdział 10. Technologie informacyjne w edukacji zdrowotnej

Rozdział 11. Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach

CZĘŚĆ II.

WYBRANE OBSZARY TEMATYCZNE W EDUKACJI ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Rozdział 1. Okres dzieciństwa i dorastania w kontekście potrzeb i realizacji edukacji zdrowotnej

Rozdział 2. Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży z chorobami przewlekłymi

Rozdział 3. Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

Rozdział 4. Edukacja do dbałości o ciało

Rozdział 5. Edukacja do zdrowia psychicznego

Rozdział 6. Edukacja żywieniowa

Rozdział 7. Edukacja do zwiększenia aktywności fizycznej

Rozdział 8. Edukacja do bezpieczeństwa

Rozdział 9. Edukacja do zdrowia seksualnego

Rozdział 10. Edukacja w zapobieganiu zachowaniom ryzykownym

Rozdział 11. Edukacja do bycia aktywnym pacjentem

Sprawdzian, zaliczenie z oceną.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Wykład: informacyjny, problemowy, konwersatoryjny

Seminaria: dyskusja dydaktyczna, analiza przypadków, film, pokaz - prezentacja

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:35 - 16:00, sala 201
Walerij Żukow 46/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)