Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie 1100-12-F21-0-SemMgr
Seminarium (SEM) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Wójcik K., Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Oficyna Wydawnicza szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002.

2. Wójcik K., Pisze akademicką pracę dyplomową, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolter Kluwers Polska, Warszawa 2011.

3. Żółtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, Wydaw. Uczelniane ATR, Bydgoszcz 1999.

4. Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych – wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca

1. Brdulak J., Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, SGH, warszawa 2008.

2. Majchrzak J., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji., Wyd. 3., AE, Poznań 1999.

3. Krajewski M., Praca dyplomowa z elementami edytorstwa, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 1998.

4. Ładoński W., Urban S., Proces tworzenia prac dyplomowych i magisterskich na studiach ekonomicznych. Poradnik, PWN, Warszawa 1989.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01. Potrafi analizować, interpretować i wyjaśniać zjawiska gospodarcze z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomiczno-finansowych podmiotów gospodarczych

K_U02. Wyrabia umiejętności analizowania przyczyn i przebiegu zjawisk finansowych, stawiania prostych hipotez badawczych i ich weryfikowania

K_U09. Nabywa umiejętności tworzenia typowych prac pisemnych oraz przygotowania wystąpień w języku polskim w dziedzinie finansów i rachunkowości

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02. Aktywnie uczestniczy w dyskusji seminaryjnej i korzysta z zaproponowanych w trakcie dyskusji sugestii.

K_K06. W sposób samodzielny i krytyczny uzupełnia wiedzę i umiejętności potrzebne do napisania pracy magisterskiej

K_K03. Potrafi uzyskać informacje niezbędne do weryfikacji postawionych hipotez badawczych z zakresu finansów i rachunkowości i zrealizować założony cel pracy

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia poszczególnych semestrów jest:

I semestr -wybór tematu i opracowanie konspektu pracy,

II semestr - opracowanie dwóch rozdziałów pracy

III semestr - opracowanie i złożenie kompletnej pracy.

zaliczenie seminarium (złożenie pracy)

K_W01+, K_W06+, K_W09+, K_U01+, K_U02+, K_U09+, K_K02+, K_K03+, K_K06+,

recenzja pracy

K_W06+ , K_U06+, K_U09+, K_K03+

ocena pracy

K_W06+, K_U02+, K_U09+, K_K03+;

egzamin magisterski

K_W06+, K_U01+, K_U09+

Zakres tematów:

Tematy prac magisterskich mogą dotyczyć:

Zarządzania finansami przedsiębiorstw,

Analizy finansowej wykorzystywanej do oceny sytuacji finansowej wybranego przedsiębiorstwa

Rachunkowości, sprawozdawczości i finansów wybranych przedsiębiorstw, a także instytucji finansowych.

Analizy i rewizji finansowej sprawozdań finansowych.

Finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Ubezpieczeń społecznych, w tym systemów emerytalnych w Polsce i wybranych krajach świata.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- biograficzna,

- giełda pomysłów,

- klasyczna metoda problemowa,

- obserwacji,

- studium przypadków,

- seminaryjna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Marlena Ciechan-Kujawa 7/7 szczegóły
2 każda środa, 8:00 - 9:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Katarzyna Goldmann 7/7 szczegóły
4 każda środa, 8:00 - 9:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Bożena Kołosowska 7/7 szczegóły
5 każda środa, 8:00 - 9:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Danuta Dziawgo 7/7 szczegóły
6 każda środa, 8:00 - 9:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Ewa Chojnacka-Pelowska 2/7 szczegóły
7 każda środa, 8:00 - 9:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Katarzyna Szortyka 7/7 szczegóły
8 każda środa, 8:00 - 9:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Tomasz Zimnicki 5/7 szczegóły
10 każda środa, 8:00 - 9:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Damian Walczak 8/7 szczegóły
11 każda środa, 8:00 - 9:30, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala 55
Michał Buszko 7/7 szczegóły
12 każda środa, 8:00 - 9:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Dorota Krupa 7/7 szczegóły
13 każda środa, 8:00 - 9:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Agnieszka Huterska 3/7 szczegóły
16 każda środa, 8:00 - 9:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Magdalena Osińska 2/7 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)