Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Socjologia sztuki 1401-SSz-5Z-sm-sJ
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Bielas K. (2018). Tropiciel złych historii. Rozmowa z Martinem Pollackiem. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne

Eliade, M. (1998). Mit Wiecznego Powrotu (11-105), Warszawa: Wydawnictwo KR

Gadacz T. (red.), (2009). Historia filozofii XX wieku t. 1, (7-70) Kraków: Znak Gadacz T. (red.), (2009). Historia filozofii XX wieku t. 2, (503-623) Kraków: Znak

Giddens, A. (2006). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności (79-89, 137-142, 296-300), Warszawa: PWN

Giddens, A. (1998). Socjologia (11-33), Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka

Golka, M. (2008). Socjologia sztuki, Warszawa: Difin

Heinich N. (2010). Socjologia sztuki, Warszawa: Oficyna Naukowa

Matuchniak-Krauska, A. (2010). Zarys socjologii sztuki Pierre'a Bourdieu. Warszawa Oficyna Naukowa

Mikołajewski J. (2007). Terremoto, Warszawa: Dowody na Istnienie Wydawnictwo

Pollack M. (2014). Skażone krajobrazy. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne

Rorty R., Vattimo G., Zabala S. (2010). Przyszłość religii, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rosiak D., (2013). Człowiek o twardym karku. Historia księdza Romualda Wekslera-Waszkinela, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne

Szahaj A.. Jakubowski M. N.(2006). Filozofia polityki (13-25, 101, 170-179)

Szlachta, B. (red.) (2005), Słownik społeczny (902-914, 935-941), Kraków: Wydawnictwo WAM

Sztompka, P.(2003). Socjologia (17-42, 229-256), Kraków: Znak

Vattimo, G. (2014). Kryzys: solidarność, elity, pamięć, Europa: (51-64) (W:) J. Kołtan (red.): Solidarność i kryzys zaufania, Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności

Źródła filmowe:

László Nemes Syn Szawła, 2015

Ronit Kernstner, Na rozstaju, 1993

Paweł Łoziński, Miejsce urodzenia, 1992

Literatura uzupełniająca

Bachórz, J. (1998). Wstęp (V-CLXV), (W:) B. Prus: Lalka, t. I. Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Fernández-Armesto, F. (2008). Cywilizacje. Kultura, ambicje i przekształcanie natury, Warszawa: PWN

Reinhard, W. (2009). Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa: PWN

Russell, B. (2000). Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, Warszawa: Fundacja Aletheia

Walicki, A. (2009). Kultura i myśl polska. Prace wybrane, t.1 (139-181), Kraków: Universitas

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia – wiedza

• Dysponuje zaawansowaną wiedzą na temat kontekstu historycznego, socjologicznego i kulturowego sztuk plastycznych i ich związków z innymi dziedzinami współczesnego życia (K_W04)

• Posiada zaawansowaną i uporządkowaną wiedzę w zakresie filozofii, psychologii i pedagogiki oraz społecznego, twórczego i artystycznego rozwoju człowieka (K_W05)

• Ma zaawansowaną wiedzę o naukach humanistycznych i społecznych, zwłaszcza w zakresie socjologii sztuki, filozofii, psychologii i pedagogiki (K_W06)

Efekty kształcenia –

umiejętności

• Posiada pogłębione umiejętności badawcze, potrafi dobierać krytycznie dane i metody analiz, formułować własne opinie

i wnioski wskazujące kierunki dalszych badań (K_U09)

• Potrafi umiejętnie i odpowiedzialnie wypowiadać się w mowie

i w piśmie w języku polskim i języku obcym na tematy związane

z kulturą, sztuką (także kontekście socjologicznym) i edukacją wizualną w tym prezentować publicznie swoje realizacje twórcze wzbogacając je o komentarz autorski (K_U10)

• Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych

o wytworach kultury i prezentacji opracowań krytycznych na podstawie wiedzy z zakresu socjologii sztuki, sztuki mediów i edukacji wizualnej (K_U13)

Efekty kształcenia –

kompetencje społeczne

• Jest wrażliwy na społeczny kontekst sztuki, świadomie wykorzystuje ten kontekst w swojej pracy zawodowej i posiada umiejętność krytycznej oceny (K_K01)

• Jest zdolny do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań w obszarze obiegu artystycznego, jak

i w wybranej przestrzeni publicznej, społecznej i pozaartystycznej (K_K04)

• Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (K_K05)

• Dostrzega i wartościuje problemy moralne i etyczne związane z własną i cudzą twórczością osadzoną w różnych kontekstach społecznych (K_K06)

• Jest wrażliwy na problemy drugiego człowieka, charakteryzuje się postawą prospołeczną i poczuciem odpowiedzialności za innych oraz aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia będzie realizacja ćwiczeń wykonywanych przez studentów na podstawie wykładów wprowadzających oraz zadawanej problematyki, materiałów tekstowych i wizualnych

Zakres tematów:

Tematy realizowane w ramach wykładów:

• Socjologia, Socjologia sztuki - definiowanie i zakres poznawczy pojęć.

• Sztuka jako przedmiot badań socjologicznych.

• Funkcje oraz społeczny kontekst tworzenia i odbioru sztuki w epoce:

przednowoczesnej, nowoczesnej, ponowoczesnej

Tematy realizowane w ramach ćwiczeń:

• Współczesny kontekst tworzenia i odbioru sztuki:

- kultura i sztuka wobec kryzysu

- oblicza Innego w kulturze i sztuce

- poszukiwanie formy dla wyrażenia doświadczenia sacrum wobec idei „śmierci Boga”

Metody dydaktyczne:

Metody są dostosowane do zdalnego trybu prowadzenia zajęć.

Metody dydaktyczne poszukujące: ćwiczeniowa.

Oznacza to, że zajęcia prowadzone są w trybie off-line (wysyłanie zadań).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:00 - 10:30, sala 3
Marcin Jaworski 7/7 szczegóły
2 każdy piątek, 10:45 - 12:15, sala 3
Marcin Jaworski 4/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Artystyczny (Sienkiewicza 4)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)