Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Warsztaty Plenerowe 1401-WarPL-5Z-sm-SJ
Zajęcia terenowe (TER) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.ki.umk.pl
Liczba godzin: 112
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura zalecana:

wydawnictwa o sztuce współczesnej odnoszące się do realizacji w kontekście do natury (katalogi, czasopisma, albumy);

Ryszard Kluszczyński, Uwagi na temat interaktywności w sztuce;

Antonina Kłoskowska, Społeczne ramy kultury;

Literatura uzupełniająca:

Zbigniew Taranienko, Uwagi o sztuce współczesnej;

Kierunki i tendencje sztuki współczesnej, red.T. Richardson, N. Stangos;

P. Francastel, Sztuka a technika;

Ernst Gombrich, O sztuce;

Maria Poprzęcka, Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa;

Mieczysław Porębski, Sztuka a informacja;

Herbert Read, Sens sztuki.

Efekty uczenia się:

• KW_01: Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej stosowanych w sztukach wizualnych i audiowizualnych. A2_W08

• KW-02: Posiada szczegółową wiedzę na temat aktualnych technicznych i technologicznych uwarunkowań twórczości artystycznej i projektowej w zakresie sztuk wizualnych i audiowizualnych. A2_W12

• KW_03: Umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy z obszaru historii sztuki, formy wizualnej, zjawisk w sztuce dawnej, współczesnej i najnowszej A2_W10, H2A_W06;

• KW_04: Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej A2_W12.

KU_01: Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych z wykorzystaniem wiedzy i refleksji w obrębie szeroko rozumianych dziedzin sztuk wizualnych A2_U11;

• KU_02: Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie sztuki mediów i edukacji wizualnej, świadomie posługując się narzędziami warsztatu artystycznego. A2_U12

• KU-03: Umie podejmować samodzielne decyzje odnośnie do projektowania i realizacji prac artystycznych, wykorzystując właściwą technikę i technologię. A2_U13

• KU_04: Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli, w tym do kierowania zespołem podczas pracy nad projektami grupowymi o charakterze interdyscyplinarnym A2_U14;

• KU_05: Posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych. A2_U10;

• KU_06: Posiada umiejętności wykorzystywania wzorców leżących u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiających swobodę wypowiedzi artystycznej, wynikającej z niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji, emocjonalności. A2_U16.

• KK_01: Jest wrażliwy na społeczny kontekst sztuki, świadomie wykorzystuje ten kontekst w swojej pracy zawodowej i posiada umiejętność krytycznej oceny. A2_K04, H2A_K03, S2A_K03

• KK_02: Potrafi kreować własny wizerunek poprzez umiejętne łączenie różnych środków i mediów w wypowiedzi artystycznej. A2_K03

• KK_03: Potrafi pracować indywidualnie i w grupie przyjmując różne role, negocjować. H2A_K02, S2A_K02

• KK_04: Jest zdolny do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań w obszarze obiegu artystycznego, jak i w wybranej przestrzeni publicznej, społecznej i pozaartystycznej. A2_K02, H2A_K06, S2A_K07

• KK_05: Dostrzega i wartościuje problemy moralne i etyczne związane z własną i cudzą twórczością osadzoną w różnych kontekstach społecznych oraz prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. A2_K04, H2A_K04, S2A_K04

• KK_06: Jest wrażliwy na problemy drugiego człowieka, charakteryzuje się postawą prospołeczną i poczuciem odpowiedzialności za innych oraz aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy. H2A_K05, S2A_K02

• KK_07: Potrafi w sposób świadomy oraz poparty doświadczeniem wykorzystywać: wyobraźnię, intuicję, emocjonalność, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adoptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi wystąpieniami lub prezentacjami. A2_K03;

• KK_08: Posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się w szczególności przez:

-inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań,

-przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań,

-integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych - prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie. A2_K05

• K_K09 Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się, w szczególności prezentowania zadań w przystępnej formie — z zastosowaniem technologii informacyjnych. A2_K05

Metody i kryteria oceniania:

Cały zespół problemów odnoszących się do autorskich projektów usytuowanych w bezpośrednim kontekście do natury będzie omówiony na podstawie przeczytanej i przejrzanej literatury obowiązkowej. W wyniku tego podejmowana będzie dyskusja w grupie na temat przedstawionych autorskich pomysłów do zrealizowania w plenerze. Podane zostaną ogólne tematy , w stosunku do których student będzie musiał znaleźć artystyczną odpowiedź w dowolnie przez siebie wybranych technikach i dyscyplinach z zakresu programu studiów realizowanych na specjalności multimedia i fotografia. W konsekwencji tej metody będą prowadzone rozmowy indywidualne ze studentami i korekty twórczych zamierzeń, w celu podjęcia ostatecznych decyzji prowadzących do finalizacji zadań. Prace na zaliczenie będą realizowane samodzielnie przez studenta. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli stopień skomplikowania realizacji lub nakład pracy przekracza możliwości jednej osoby dozwolone będą realizacje zespołowe A2_K05; H2A_K02, S2A_K02, A2_U16, A2_W10, H2A_W06. A2_U12 .

Kryteria oceniania:

- aktywne uczestnictwo w trakcie zajęć terenowych H2A_K02, S2A_K02 ;

- podjęcie dyskusji z prowadzącym zajęcia i na forum grupy na temat proponowanych rozwiązań artystycznych A2_U14, A2_W12, A2_K05;

- pomysł odnoszący się do idei , tematu realizacji A2_W10, H2A_W06. A2_U10;

- wnikliwość i pomysłowość oraz szczegółowość założeń i scenariusza A2_W10, H2A_W06, A2_U11. A2_K03;

- zastosowanie proporcjonalnych do zakresu idei doboru plastycznych środków oddziaływania i wyrazu, szczególnie odnoszących się do kontekstu do natury A2_W12, A2_U11;

- zaliczenie zajęć terenowych polegać będzie na przeglądzie powstałych realizacji na zakończenie pleneru, krytycznym omówieniu powstałych prac oraz ich ocenie. Na decyzję o zaliczeniu i ocenę zajęć terenowych będą miały również następujące czynniki: obecność na zajęciach terenowych, zaangażowanie, poziom rozumienia realizowanych zadań, ocena koncepcji i umiejętności tworzenia oryginalnych rozwiązań, umiejętność formułowania i prezentacji założeń artystycznych, biegłość techniczna i manualna, umiejętność korzystania z materiałów i technologii, opanowanie warsztatu A2_W10, H2A_W06. A2_U11, H2A_K02, S2A_K02.

Zakres tematów:

Każdy z prowadzących zajęcia ternowe sam ustala zakres tematów.

Metody dydaktyczne:

Przed przystąpieniem do zajęć terenowych, już na miejscu pobytu w plenerze, zostaną zaprezentowane przykłady dzieł uznanych artystów z zakresu kilku dyscyplin - obiektu, instalacji, performance i fotografii, którzy swoje projekty zrealizowali w kontekście do natury. Mam tutaj na myśli takich artystów jak: Guliano Mauri, Mo Edoga, Cornelia Conrads, Teresa Murak, Aleksandra Mańczak i innych. W prezentacji z fotografii uwaga zostanie zwrócona głownie na przykłady artystów zajmujących się pejzażem, podglądaniem fauny, a także mikrofotografii flory. Uzupełnieniem pokazu będzie dyskusja, nie tylko na temat obejrzanej prezentacji, ale także odwołującej się do literatury obowiązkowej, która wcześnie została zalecona. Po takim wstępnym omówieniu nastąpi tzw. obchód po najbliższej okolicy od miejsca zakwaterowania i wskazanie miejsc na potencjalne realizacje i podane zostaną tematy do realizacji w trakcie trwania zajęć terenowych. Metodą wypadkową, po tak rozbudowanym wstępie, studenci zobowiązani zostaną do pracy indywidualnej i prezentacji swoich autorskim pomysłów. Następnie podjęte zostaną rozmowy indywidualne na temat przedstawionych projektów do zrealizowania w plenerze, w dowolnie przez siebie wybranych technikach i dyscyplinach z zakresu programu studiów realizowanych na specjalności multimedia i fotografia. W ramach korekt prowadzone będą rozmowy indywidualne ze studentami i korekty twórczych zamierzeń, w celu podjęcia ostatecznych decyzji prowadzących do finalizacji zadań. Prace na zaliczenie będą realizowane samodzielnie przez studenta. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli stopień skomplikowania realizacji lub nakład pracy przekracza możliwości jednej osoby, dozwolone będą realizacje zespołowe. Na zakończenie zajęć terenowych odbędzie się otwarty przegląd wszystkich powstałych prac i dyskusja na ich temat.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)