Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Patofizjologia 1702-F3-PATO-J
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: 120
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Zahorska – Markiewicz B, Małecka E (red.): Patofizjologia kliniczna. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier Urban & Partner Sp.z o.o., Wrocław 2017

Literatura uzupełniająca:

1.. Maśliński R, Ryżewski J (red.): Patofizjologia. Tom 1 - 2. PZWL, Warszawa 2013

2. Szczeklik A (red.): Interna Szczeklika 2018, Medycyna Praktyczna, Warszawa,

Efekty uczenia się:

W1: Wyjaśnia udział procesu zapalnego w etiopatogenezie

i przebiegu wybranych jednostek chorobowych. – K_A.W7

W2: Zna etiopatogenezę, przebieg kliniczny wybranych jednostek chorobowych. – K_A.W7

W3: Klasyfikuje i krytycznie ocenia modyfikowalne

i niemodyfikowalne, jak również endo- i egzogenne czynniki chorobotwórcze. – K_A.W7

W4: Analizuje patomechanizm i konsekwencje kliniczne chorób układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, nerwowego, endokrynnego, moczowo-płciowego, krwiotwórczego

i pokarmowego, w tym chorób cywilizacyjnych. – K_A.W7

W5: Przedstawia wady i zalety najnowszych strategii terapeutycznych wybranych chorób. – K_A.W7

U1: Wiąże zmiany na poziomie komórkowym, tkankowym

i narządowym z objawami klinicznymi i wynikami badań podmiotowych i przedmiotowych. – K_A.U7

U2: Krytycznie analizuje piśmiennictwo i najnowsze doniesienia naukowe. – K_A.U7

U3: Potrafi zaplanować algorytm diagnostyczno-terapeutyczny wybranych jednostek chorobowych. – K_A.U7

K1:Wykazuje umiejętność pracy w zespole i ciągłego dokształcania się – K_B.K3

K2: Formułuje wnioski na podstawie własnych obserwacji oraz poddaje je krytycznej analizie. – K_B.K2

K3: Uznaje znaczenie środowiska i stylu życia w rozwoju chorób oraz wykazuje świadomość ograniczeń płynących z występowania dysfunkcji fizycznych. - – K_A.K2

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie projektu/prezentacji (ocena w skali 1-2 punkty): W1-W5, U1-U3, K1-K3

Przedłużona obserwacja (ocena w skali 1-3 punkty): K1-K3

4 kolokwia pisemne (realizowane w formie tradycyjnej, opisowe): W1-W5, U1-U3, K3

Uzyskane punkty przeliczane są na oceny według następującej skali:

Procent punków Ocena

92 – 100% Bardzo dobry

84 – 91 % Dobry plus

76 – 83 % Dobry

68 – 75 % Dostateczny plus

56 – 67 % Dostateczny

0 – 55 % Niedostateczny

Zakres tematów:

1. Zmiany patologiczne w zapisie EKG. Zaburzenia bodźcotwórczości i przewodnictwa serca. Patomechanizm wad serca.

2. Patofizjologia zawału mięśnia sercowego.

3. Patofizjologia chorób układu oddechowego.

4. Patofizjologia ostrego uszkodzenia nerek i przewlekłej choroby nerek.

5. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej.

6. Patofizjologia chorób układu pokarmowego. Patologia wątroby.

7. Patofizjologia chorób przysadki mózgowej.

8. Patofizjologia chorób nadnerczy.

9. Patofizjologia chorób tarczycy i przytarczyc. Osteoporoza.

10. Patofizjologia cukrzycy.

11. Kolokwium z patofizjologii układu dokrewnego. Patofizjologia skaz krwotocznych Patofizjologia zakrzepicy.

12. Patofizjologia niedokrwistości.

13. Patofizjologia nowotworów krwi.

14. Patofizjologia chorób neurodegeneracyjnych.

15. Zaburzenia rytmów okołodobowych. Bezsenność..

Metody dydaktyczne:

metody dydaktyczne poszukujące - obserwacji, pokazu, ćwiczeniowa metoda klasyczna problemowa, studium przypadku, analiza wyników badań, dyskusja, filmy, prezentacje multimedialne;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Arleta Kulwas, Grażyna Gadomska, Joanna Boinska, Joanna Ligmanowska, Iga Kwiatkowska, Justyna Małkowska, Artur Słomka 12/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Arleta Kulwas, Grażyna Gadomska, Justyna Małkowska, Artur Słomka, Joanna Boinska, Joanna Ligmanowska, Iga Kwiatkowska 12/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Arleta Kulwas, Grażyna Gadomska, Justyna Małkowska, Artur Słomka, Joanna Boinska, Joanna Ligmanowska, Iga Kwiatkowska 11/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Arleta Kulwas, Grażyna Gadomska, Justyna Małkowska, Artur Słomka, Joanna Boinska, Joanna Ligmanowska, Iga Kwiatkowska 12/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Arleta Kulwas, Grażyna Gadomska, Justyna Małkowska, Artur Słomka, Joanna Boinska, Joanna Ligmanowska, Iga Kwiatkowska 8/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Arleta Kulwas, Grażyna Gadomska, Justyna Małkowska, Artur Słomka, Joanna Boinska, Joanna Ligmanowska, Iga Kwiatkowska 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)