Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia organiczna 1711-F2-CHOR-J
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. John McMurry „Chemia organiczna tom I-V”, PWN, Warszawa 2017

2. Andrzej Zwierzak „Zwięzły kurs chemii organicznej tom I-II”, WPŁ, Łódź 2007

Literatura uzupełniająca:

1. Robert T. Morrison, Robert N. Boyd „Chemia organiczna tom

I-II”, PWN, Warszawa 2012

2. H. Hart, L.E . Craine, D. Hart „Chemia organiczna, krótki kurs”, PZWL, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

W1: Zna podstawowe grupy związków organicznych oraz zasady ich nomenklatury - K_B.W17

W2: Opisuje wpływ efektu indukcyjnego i mezomerycznego na właściwości związków organicznych - K_B.W18

W3: Zna typy reakcji chemicznych związków organicznych - K_B.W19

W4: Opisuje mechanizmy reakcji substytucji rodnikowej, elektrofilowej i nukleofilowej, addycji elektrofilowej i nukleofilowej oraz eliminacji - K_B.W19

W5: Zna podział związków ze względu na obecność grup funkcyjnych - K_B.W20

W6: Zna właściwości chemiczne węglowodorów, chlorowcopochodnych, związków metaloorganicznych, alkoholi i fenoli, eterów, aldehydów i ketonów, kwasów karboksylowych, amin, nitrozwiązków, kwasów sulfonowych i pochodnych kwasu węglowego - K_B.W20

W9: Zna podstawy preparatyki i identyfikacji związków organicznych oraz ich oczyszczania metodami krystalizacji, ekstrakcji i destylacji - K_B.W22

U1: Potrafi opisać budowę i właściwości poszczególnych grup związków organicznych - K_B.U10

U3: Potrafi zidentyfikować wybrane związki organiczne za pomocą reakcji jakościowych oraz danych fizykochemicznych - K_B.U10

Zakres tematów:

1. Alkany, alkeny i alkiny – otrzymywanie i własności

2. Węglowodory aromatyczne – reakcje nitrowania, sulfonowania, alkilowania i arylowania

3. Pochodne chlorowcowe węglowodorów: otrzymywanie,

4. Własności chemiczne chlorku winylu i allilu.

5. Mechanizm reakcji substytucji nukleofilowej SN1, SN2 oraz eliminacji E2 i E1.

6. Kwasy sulfonowe – metody oraz własności chemiczne kwasów alifatycznych i aromatycznych.

7. Nitrozwiązki alifatyczne i aromatyczne.

8. Alkohole – otrzymywanie alkoholi I-, II- i III rzędowych i wielowodorotlenowych oraz własności chemiczne.

9. Etery – otrzymywanie oraz własności fizyczne i chemiczne

10. Fenole – nomenklatura, otrzymywanie i własności chemiczne.

11. Aldehydy i ketony – nomenklatura, metody otrzymywania i własności.

Metody dydaktyczne:

1. wykład

2. wykład problemowy z prezentacją multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Renata Studzińska 91/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)