Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia dyplomowa 2600-PD2BIOT-3-S1
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim zgodne z tematem realizowanej pracy licencjackiej wyszukane samodzielnie przez studenta oraz wskazane przez promotora pracy.

Efekty uczenia się:

Biotechnologia

Wiedza:

W1: Student zna i rozumie podstawowe oraz specjalistyczne pojęcia związane z tematyką przygotowywanej pracy licencjackiej w zakresie biotechnologii – K_W01, K_W02, K_W06, K_W08, K_W10, K_W16, K_W17

W2: Zna i rozumie specjalistyczną literaturę zarówno w języku polskim i angielskim z zakresu tematyki badawczej wybranej katedry/promotora oraz realizowanej pracy licencjackiej – K_W01, K_W02, K_W06, K_W08, K_W10, K_W16, K_W12, K_W17

W3: Zna zasady przygotowywania i pisania prac naukowych/pracy licencjackiej – K_W14, K_W21

Umiejętności:

U1: Samodzielnie wyszukuje i analizuje polsko – i anglojęzyczne artykuły naukowe oraz literaturę popularno-naukową dotyczącą realizowanej pracy licencjackiej i jest zdolny do oceny rzetelności uzyskanych informacji – K_U03, K_U05, K_U15

U2: Pod kierunkiem promotora planuje i realizuje powierzone zadanie badawcze, analizuje i interpretuje uzyskane wyniki opierając się na danych literaturowych oraz formułuje wnioski – K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10

U3: Przygotowuje pracę licencjacką zgodnie z regułami pisania przeglądowych i oryginalnych prac naukowych, posługuje się terminologią biotechnologiczną – K_U10, K_U12 K_U14, K_U15, K_U17

U4: Planuje własną karierę naukową i zawodową – K_U18

Kompetencje społeczne:

K1: Student formułuje opinie na temat podstawowych problemów z zakresu biotechnologii, samodzielnie stawia pytania oraz poszukuje odpowiedzi, potrafi zaplanować eksperyment służący realizacji określonego zadania badawczego – K_K05, K_K10

K2: Krytycznie ocenia informacje pochodzące z publikacji naukowych, internetu a szczególnie ze środków masowego przekazu i mediów społecznościowych dotyczących wykorzystania osiągnięć biotechnologii w rolnictwie, przemyśle i medycynie – K_K07, K_K08

K3: Zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego – K_K06

K4: Rozumie potrzebę dalszego kształcenia i pogłębiania kompetencji zawodowych – K_K01, K_K11

K5: Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej – K_K06

Biologia

Wiedza:

W1: Student ma podstawową wiedzę z dyscyplin kierunkowych, umożliwiającą czytanie literatury naukowej ze zrozumieniem – K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W11

W2: Zna specjalistyczną literaturę zarówno w języku polskim i angielskim z zakresu wybranej specjalizacji/tematyki seminariów oraz realizowanej pracy dyplomowej – K_W15, K_W16

W3: Wykazuje znajomość nowoczesnych jakościowych i ilościowych metod badawczych stosowanych w naukach biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem technik stosowanych podczas realizacji zadania wyznaczonego tematem pracy licencjackiej – K_W03, K_W08, K_W09, K_W10, K_W12

W3: Zna zasady przygotowywania i pisania prac naukowych/pracy licencjackiej – K_W14, K_W15

W4: Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa patentowego oraz etyki – K_W13, K_W14

Umiejętności:

U1: Student samodzielnie wyszukuje i efektywnie korzysta z literatury naukowej oraz popularno-naukowej w języku polskim i angielskim w zakresie tematyki przygotowywanej pracy dyplomowej, posiada umiejętność selekcji oraz krytycznej oceny analizowanych danych oraz wyciągania wniosków – K_U01, K_U02, K_U09, K_U11, K_U12

U2: Pod kierunkiem promotora planuje i realizuje powierzone zadanie badawcze, analizuje i interpretuje uzyskane wyniki opierając się na danych literaturowych oraz formułuje wnioski – K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10

U3: W celu realizacji powierzonego zadania badawczego stosuje zaawansowane techniki i metody nauk przyrodniczych – K_U03, K_U06, K_U08, K_U10

U3: Stosuje podstawowe pakiety oprogramowania użytkowego do wyszukiwania informacji, komunikowania się, organizowania danych, sporządzania raportów i prezentacji wyników – K_U04

U3: Przygotowuje pracę licencjacką zgodnie z regułami pisania przeglądowych i oryginalnych prac naukowych – K_U14, K_U15

U5: Posiada umiejętność wyboru specjalizacji oraz planuje własną karierę zawodową – K_U16

Kompetencje społeczne:

K1: Racjonalnie i krytycznie ocenia informacje pochodzące z publikacji naukowych, internetu a szczególnie ze środków masowego przekazu, a także obiegowych przekonań odnoszących się do nauk biologicznych – K_K03, K_K07

K2: Wykazuje krytycyzm w odniesieniu do wyników swoich badań – K_K06, K_K08

K2: Rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych z zakresu nauk przyrodniczych, jest gotowy do planowania swojej dalszej edukacji – K_K01, K_K02, K_K12, K_K13

K3: Ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etyki – K_K06

K4: Jest chętny do pracy zespołowej i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych – K_K09, K_K11

Metody i kryteria oceniania:

Biotechnologia

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz cząstkowych ocen z poszczególnych etapów realizowanej pracy licencjackiej – K_W01, K_W02, K_W06, K_W08, K_W10, K_W12, K_W14, K_W16, K_W17, K_W21, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U14, K_U15, K_U17, K_K05, K_K07, K_K10

Biologia

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz cząstkowych ocen z poszczególnych etapów realizowanej pracy licencjackiej K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W14, K_W15, K_W16, K_U01, K_U02, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U15, K_K03, K_K06, K_K07, K_K08

Zakres tematów:

Student realizuje pracę licencjacką teoretyczną, bądź eksperymentalną pod kierunkiem promotora. Zakres tematów oraz liczba godzin poświęcona każdemu zagadnieniu jest ustalana indywidualnie ze studentem i jest zgodna z tematem realizowanej pracy dyplomowej.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• eksponujące: pokaz

• podające: opis, pogadanka

• poszukujące: ćwiczeniowa, doświadczeń, laboratoryjna, projektu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Ludwiczak, Marta Lenartowska, Jarosław Tyburski, Justyna Wiśniewska, Patrycja Golińska, Krzysztof Domagalski, Justyna Sobocińska, Katarzyna Marciniak, Tomasz Kakareko, Agnieszka Kalwasińska, Marta Michalska-Sionkowska 12/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Kowalski, Adriana Szmidt-Jaworska, Anna Hetmann, Katarzyna Roszek, Joanna Czarnecka, Dorota Nemecz, Anna Ciarkowska, Edyta Deja-Sikora 14/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Brożyna, Joanna Wyszkowska, Krzysztof Jaworski 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)