Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia magisterska 2600-PM2BIOT-2-S2
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim zgodne z tematem realizowanej pracy magisterskiej wyszukane samodzielnie przez studenta oraz wskazane przez promotora pracy.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1: Student ma pogłębioną wiedzę z dyscyplin kierunkowych umożliwiającą pracę badawczą i działania praktyczne w zakresie biotechnologii – K_W03, K_W06, K_W07

W2: Zna i rozumie aktualnie dyskutowane w literaturze specjalistycznej problemy związane z tematyką badań w ramach realizowanej pracy magisterskiej – K_W14

W3: Zna język angielski w stopniu niezbędnym do swobodnego wyszukiwania i posługiwania się specjalistyczną literaturą w zakresie biotechnologii i realizowanej pracy magisterskiej – K_W09, K_W10

W4: Definiuje zadanie lub problem badawczy i właściwe dobiera techniki i narzędzia badawcze w celu ich rozwiązania – K_W04

W5: Zna zaawansowane techniki biochemiczne i molekularne stosowane w biotechnologii – K_W05, K_W07, K_W08, K_W11, K_W16

W6: Zna zaawansowane oprogramowanie i specjalistyczne narzędzia bioinformatyczne stosowane w biotechnologii – K_W12, K_W13, K_W15

W7: Zna podstawy metodologii konstrukcji pracy magisterskiej – K_W04, K_W05, K_W06, K_W11, K_W13, K_W14, K_W15, K_W16, K_W18

W8: Zna źródła pozyskiwania środków finansowych na realizacje projektów badawczych i aplikacyjnych w zakresie biotechnologii – K_W17, K_W18, K_W21

W9: Ma wszechstronną wiedzę dotyczącą praw autorskich i prawa patentowego – K_W20

Umiejętności:

U1: Samodzielnie wyszukuje i analizuje polsko – i anglojęzyczne oryginalne prace badawcze związane z tematyką realizowanej pracy magisterskiej i jest zdolny do oceny rzetelności uzyskanych informacji – K_U02, K_U03, K_U04, K_U14, K_U17

U2: Pod kierunkiem promotora:

• formułuje i planuje powierzone zadanie badawcze – K_U06, K_U15

• stosuje zaawansowane metody i techniki biochemiczne w celu rozwiązania zadania badawczego – K_U01, K_U07, K_U10,

• stosuje metody statystyczne do analizy i interpretacji danych oraz opisu uzyskanych wyników doświadczeń – K_U08,

• stosuje specjalistyczne narzędzia bioinformatyczne (BLAST, MIRA, Clustal, pakiet PHYLIP) do otrzymania i analizy danych o charakterze specjalistycznym – K_U09,

• stawia hipotezy i krytycznie dyskutuje uzyskane wyniki opierając się na danych literaturowych oraz formułuje wnioski – K_U11, K_U13

U3: Przygotowuje pracę magisterską zgodnie z regułami pisania oryginalnych prac naukowych, posługuje się terminologią biotechnologiczną – K_U12

U4: Planuje własną karierę naukową i zawodową – K_U16

Kompetencje społeczne:

K1: Student współpracuje w zespole i potrafi efektywnie zaplanować pracę wykorzystując silne i słabe strony jego członków – K_K02, K_K03

K2: Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych – K_K09

K3: Jest świadomy postępu wiedzy w zakresie biologii molekularnej i biotechnologii oraz rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz pogłębiania kompetencji zawodowych – K_K01, K_K04, K_K07, K_K10

K4: Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej i poszanowaniem prawa, w tym praw autorskich – K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz cząstkowych ocen z poszczególnych etapów realizowanej pracy magisterskiej – K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W15, K_W16, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_K01, K_K04, K_K07, K_K10

Zakres tematów:

Student realizuje pracę magisterską pod kierunkiem promotora. Zakres tematów oraz liczba godzin poświęcona każdemu zagadnieniu (harmonogram pracy) jest ustalana indywidualnie ze studentem i jest zgodna z tematem/zadaniem badawczym realizowanej pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• podające: opis, pogadanka

• poszukujące: projektu, ćwiczeniowa, doświadczeń, laboratoryjna (projektowanie doświadczeń, wykonanie doświadczeń z wykorzystaniem różnorodnych technik i urządzeń laboratoryjnych właściwych dla wybranego laboratorium i tematyki badawczej, analiza i opracowanie uzyskanych wyników, praca z literatura naukową, dyskusja)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Ludwiczak, Alina Trejgell, Sylwia Wrotek, Tomasz Jędrzejewski, Anna Stanicka, Grażyna Dąbrowska, Ahmad Rajabi Dehnavi 10/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Patrycja Golińska, Anna Brożyna, Aleksandra Burkowska-But, Maria Swiontek Brzezinska, Emilia Wilmowicz, Dariusz Smoliński, Marta Michalska-Sionkowska 11/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Roszek, Anna Ciarkowska, Edyta Deja-Sikora, Sonia Szymańska, Agnieszka Ludwiczak, Marta Michalska-Sionkowska 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)