Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Łacina dla filologów 2512-s1GER1Z-LAC
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Ł. Macherowa, T. Simla, Język łaciński dla neofilologów, Łódź 2004

J. Ryba, A. Klęczar, Cognoscite, Kraków 2020

J. Ryba, E. Wolanin, A. Klęczar, Homo Romanus, Kraków 2017

Słowniki:

K. Kumaniecki , Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1999 lub

J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, Warszawa 2005

Gramatyka:

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 2007

Ćwiczenia oraz teksty zostaną udostępnione przez prowadzącego zajęcia.

Efekty uczenia się:

W1: student ma podstawową wiedzę z zakresu gramatyki, leksyki i składni łacińskiej pozwalającą tłumaczyć i analizować proste teksty w języku łacińskim (K_W01, K_W02)

U1: student potrafi przetłumaczyć proste teksty i popularne łacińskie sentencje, zwroty i wyrażenia w języku łacińskim (K_U02)

K1: student rozumie potrzebę dalszego, samodzielnego kształcenia się w zakresie zarówno fleksji, jak i składni w celu właściwego tłumaczenia i rozumienia tekstów; ma również świadomość wpływu kultury starożytnej Grecji i Rzymu na kształtowanie się i rozwój współczesnych języków i kultury europejskiej (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach; jeśli student opuści jakieś zajęcia, ma obowiązek uzupełnić wprowadzony na nich nowy materiał, aby móc swobodnie uczestniczyć w kolejnych zajęciach; pomoc w uzupełnieniu materiału może uzyskać na dyżurze prowadzącego zajęcia; dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach. Jeśli student będzie częściej nieobecny, jest zobowiązany ustalić formę zaliczenia przedmiotu, natomiast nieobecność na 50% zajęć i więcej skutkuje niezaliczeniem przedmiotu,

- bieżące przygotowanie do zajęć;

- pozytywne zaliczenie końcowosemestralnego sprawdzianu oraz wszystkich cząstkowych sprawdzianów gramatyczno-leksykalnych.. Jeśli sytuacja związana z rozwojem pandemii uniemożliwi stacjonarne zaliczenie testu końcoworocznego, odbędzie się on na platformie Teams..

Zakres tematów:

Student zapoznaje się z następującymi zagadnieniami gramatycznymi:

• formy fleksyjne rzeczowników regularnych deklinacji I–III,

• formy fleksyjne przymiotników deklinacji I–III (w stopniu równym),

• formy fleksyjne i zasady użycia zaimków osobowych i dzierżawczych,

• formy strony czynnej czasowników regularnych koniugacji I–IV w trybie orzekającym w czasie teraźniejszym (indicativus praesentis activi), w czasie przyszłym strony czynnej (indicativus futuri I activi), w czasie przeszłym niedokonanym (indicativus imperfecti activi), formy strony czynnej w trybie orzekającym w czasie przeszłym dokonanym (indicativus perfecti) oraz formy strony czynnej w trybie rozkazującym w czasie teraźniejszym (imperativus praesentis activi),

• formy bezokolicznika łacińskiego infinitivus praesentis activi, infinitivus perfecti activi

• podstawowe przyimki (wraz ze zrozumieniem sensu przypadka, z którym się łączą)

• wybrane composita czasownika sum, esse

- Składnie: Accusativus cum infinitivo, Dativus possessivus.

Metody dydaktyczne:

metoda ćwiczeniowa i wykładu konwencjonalnego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, Collegium Humanisticum, sala AB 1.15
Anna Głodowska 14/15 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych, sala s. 17
Małgorzata Skórcz 9/15 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)