Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka niemieckiego 2512-s1GER1L-GOP-W
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Z. Berdychowska, Polsko-niemiecka terminologia gramatyczna. Kraków 1996.

K.D. Bünting, D. Ader, Grammatik auf einen Blick, Chur 1991.

R. Conrad, Kleines Wörterbuch sprachwissenschaftlicher Termini, Leipzig 1975.

J.A. Czochralski, Gramatyka niemiecka dla Polaków, Warszawa 1990.

J.A. Czochralski, Verbalaspekt und Tempussystem im Deutschen und Polnischen. Eine konfrontative Darstellung., Warszawa 1975.

Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Bd. 4, bearbeitet von G. Drosdowski u.a., Mannheim 1984.

Duden. Richtiges und gutes Deutsch. Wörterbuch der grammatischen Zweifelsfälle. Bd. 9, bearbeitet von D. Berger, G. Drosdowski u.a., Mannheim 2005.

U. Engel, Deutsche Grammatik. Heidelberg 1988.

G. Helbig, J.Buscha, Deutsche Grammatik, Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Leipzig 1984.

G. Helbig, W. Schenkel, Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben, Leipzig 1975.

W. Jung, G. Starke, Grammatik der deutschen Sprache. Leipzig 1982.

H. Koch, Ch. Koch, M. Posor, Lehr- und Übungsbuch zur deutschen Grammatik, Lexikologie und Wortbildung, Toruń 1979.

Kleine Enzyklopädie. Die deutsche Sprache. 2 Bde. Leipzig 1969.

N. Morciniec, L. Cirko, R. Ziobro, Słownik walencyjny czasowników niemieckich i polskich. Wörterbuch zur Valenz deutscher und polnischer Verben, Wrocław 1995.S

H.-H. Wängler, Atlas deutscher Sprachlaute. Berlin 1976.

Wörterbuch der deutschen Aussprache. Autorenkollektiv. Leipzig 1974.

Literatura dostępna jest w bibliotece UMK.

Studenci mogą korzystać z licznych źródeł internetowych. Podstawowym źródłem są opracowania na stronie Duden online. Pozostałe są wstępnie krótko charakteryzowane w ramach zajęć i konsultacji indywidualnych.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się – wiedza:

Student: K_W02 zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka niemieckiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W03 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i germanistycznego

K_W11 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym

K_W12 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu języków specjalistycznych.

Efekty uczenia się – umiejętności:

Student: K_U02 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku niemieckim

K_U04 potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka niemieckiego

K_U06 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii

K_U14 potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury

K_U15 posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku niemieckim i/lub w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

K¬_U18 potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację

K¬_U19 ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 lub wyższego w ramach języka niemieckiego

K_U20 rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się

w języku niemieckim (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej)

K¬_U21 potrafi tłumaczyć z języka niemieckiego na język polski

K_U22 potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język niemiecki.

Efekty uczenia się – kompetencje społeczne:

Student: K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K06 dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się po niemieckim obszarze językowym

K_K08 w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny; egzamin jest zdany, jeśli student uzyskał minimum 60% punktów.

Zakres tematów:

W ramach przedmiotu ‚gramatyka opisowa języka niemieckiego‘ omawiane są kolejno subsystemy języka: fonetyczny/fonologiczny, morfologiczny i syntaktyczny. Kolejność prezentacji odpowiada hierarchicznej budowie języka: wykład zaczyna się od najprostszych elementów systemu językowego, a kończy omówieniem struktur najbardziej złożonych. Zakłada się z jednej strony, że ‘gramatyka opisowa’ stanowi teoretyczną podbudowę praktycznych ćwiczeń językowych na pierwszym roku studiów, a z drugiej strony, że opis teoretyczny systemu fonologicznego przedstawiany w ramach przedmiotu ‘gramatyka opisowa’ będzie uzupełniany fonetyką praktyczną na zajęciach ‘praktyczna nauka języka niemieckiego’ oraz w ramach przedmiotu ‘wstęp do językoznawstwa’.

W semestrze letnim realizowany jest materiał z zakresu morfologii i składni.

W ‘gramatyce opisowej języka niemieckiego’ uwzględniane są komponenty deskryptywne, normatywne i praktyczne, przy czym ten ostatni komponent rozumiany jest jako praktyczne zastosowanie reguł gramatyki w komunikacji, wykorzystanie metajęzyka do opisu zjawisk językowych oraz jako elementy gramatyki kontrastywnej.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny (konwencjonalny kursowy) - w czasie wykładu prezentowane są i wyjaśniane na przykładach modele teoretyczne gramatyki niemieckiej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala C 3.54
Edyta Grotek 17/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Collegium Humanisticum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)