Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka niemieckiego 2512-s1GER2L-PNJN
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Wybór:

Apelt Mary, Wortschatz und mehr. Hueber 1999.

Buscha, Anne/Linthout, Gisela, Das Oberstufenbuch Deutsch als Fremdsprache. Schubert Verlag 2005.

Buscha, Joachim/Helbig, Gerhard, Deutsche Übungsgrammatik. Leipzig 1989.

Clamer, Friedrich/Heilmann, Erhard G./Röller, Helmut, Übungsgrammatik für die Mittelstufe. Verlag Liebaug-Dartmann 2006.

Bieler, Karl Heinz, Miteinander. Text- und Arbeitsbuch für Fortgeschrittene Deutsch als Fremdsprache. Hueber Verlag 1987.

Dallapiazza, Rosa-Maria, Tangram. Zertifikat Deutsch. Hueber Verlag 2003.

Dreyer, Hilke/Schmitt, Richard, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Neubearbeitung. Hueber Verlag 2000.

Eppert, Franz, Material zum Konversationsunterricht. Hueber Verlag 1976.

Ferenbach, M., Wörter zur Wahl.

Földeak, Hans, Wörter und Sätze. Hueber Verlag 1988.

Koithan, U./Schmitz, H./Sieber T./Sonntag, R., Aspekte. Langenscheidt 2007.

Mittelstufe Deutsch als Fremdsprache. Neubearbeitung, rea -Verlag für Deutsch 1996.

3

Efekty uczenia się:

Student: K_W01 ma zaawansowaną wiedzę o języku niemieckim

K_W02 zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka niemieckiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W09 ma zaawansowaną wiedzę o szeroko pojętej kulturze niemieckiego obszaru językowego

K_W10 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym

K_W11 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym

K_W12 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu języków specjalistycznych

K_W13 zna zasady przekładoznawstwa w stopniu zaawansowanym

Student: K_U02 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku niemieckim

K_U04 potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka niemieckiego

K_U05 potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i niemieckim

K_U08 potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

K_U14 potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury

K_U15 posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku niemieckim i/lub w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

K_U16 posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku niemieckim i/lub w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

K_U17 posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków

K_U18 potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację

K_U19 ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 lub wyższego w ramach języka niemieckiego

K_U20 rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się

w języku niemieckim (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej)

K_U21 potrafi tłumaczyć z języka niemieckiego na język polski

K_U22 potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język niemiecki

Student: K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K03 docenia związki między rodzimą tradycją i dziedzictwem kulturowym a dziedzictwem kulturowym niemieckiego obszaru językowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie

K_K06 dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się po niemieckim obszarze językowym

K_K08 w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na ocenę na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach (tradycyjnych albo zdalnych synchronicznych i asynchronicznych), wykonania wszystkich zadań przewidzianych w kursie oraz na podstawie egzaminu końcowego (pisemnego i ustnego) w formie tradycyjnej lub w razie konieczności - zdalnej.

Zakres tematów:

Lexik:

1. Das Eigene und das Fremde: Wahrnehmung von Fremdheit, Stereotype und Vorurteile, Multikulturalität und interkulturelle Kommunikation, Integration und Assimilation von Fremden („Leitkultur?“)

2. Engagement und Gleichgültigkeit: Individualismus, Kollektivismus und alternative Konzepte

3. Wohnformen des modernen Menschen: Urbanisierung, Probleme und Chancen urbanen und des ländlichen Lebens, Wohnen und Psyche

4. Der Mensch zwischen Natur und Technik: Umwelterziehung, Gentechnologie, Ökologie und Technik, „Überwindung der Natur“ (Zauberlehrling) usw.

5. Der Mensch und seine Produkte: Konsumgesellschaft und ihre Probleme (Werbung, Abfälle, „Spaß“)

6. Arbeit im Wandel: Berufswahl und (Selbst)verständnis von verschiedenen Berufen, Geschichte und Zukunft der Arbeit, Arbeitslosigkeit und Freizeit im Wandel (Bildung, Ehrenamtlichkeit, Mobilität), Globalisierung

Grammatik:

1.Zustands- und Vorgangspassiv

2.Substantiv- und Adjektivdeklination II

3. Artikelgebrauch II

4. Rektion der Verben und Adjektive

5. Einfache und zusammengesetzte Sätze II

6. Infinitivkonstruktionen

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w trybie tradycyjnym albo zajęcia zdalne asynchroniczne (ćwiczenia gramatyczne oraz zadania na bazie przesyłanych studentom tekstów, materiałów video i audio).

Egzamin końcowy pisemny i ustny w trybie stacjonarnym. W razie konieczności zdalny na platformie Microsoft Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala AB 3.12
każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala AB 3.12
każda środa, 13:15 - 14:45, sala C 3.54
każda środa, 15:00 - 16:30, sala C 3.54
Katarzyna Chlewicka, Aleksandra Burdziej 12/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Collegium Humanisticum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)