Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kultura funeralna 1201-KMCN-KF-S2
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Funeralia Lednickie, Poznań, (wszystkie tomy)

- J. A. Chrościck, Pompa Funebris. Z dziejów kultury staro-polskiej, Warszawa, 1974.

A. Drążkowska, Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, Toruń 2008.

A. Drążkowska, Odzież i insygnia biskupów przemyskich obrządku łacińskiego, Toruń 2014

E. Kizik, Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI-XVIII wieku, Gdańsk 1998.

Kultura Funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, red. A. Drążkowska , Toruń 2015.

M. Grupa, Ubiór mieszczan i szlachty w XVII i XVIII wieku z kościoła p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu, Toruń 2005.

B. Chudzińska, Dewocjonalia z nowożytnego cmentarzyska we wsi Maniowy na Podhalu, Kraków 1998.

B. Chudzińska, Archeolog o medalikach, [w:] Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego, numer specjalny 99/2008, Kraków, s. 287–291.

Efekty uczenia się:

W1: ma pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu badań nad kulturą funeralną średniowiecza i czasów nowożytnych (K_W03);

W2: ma pogłębioną wiedzę na temat elementów wyposażenia po-zyskiwanych podczas badań w kryptach (K_W04);

W3: ma pogłębioną wiedzę odnośnie znaczenia badań interdyscyplinarnych w studiach nad kulturą funeralną (K_W05);

U1: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące badań nad kulturą funeralną (K_U01);

U2: posiada umiejętności obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych związanych z kulturą funeralną późnego średniowiecza i czasów nowożytnych (K_U02);

U3: potrafi przeprowadzić krytyczną analizę różnych rodzajów wytworów kultury materialnej pozyskiwanych podczas badań na cmentarzyskach (K_UO3)

K1: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować proces nauczania i uczenia innych osób (K_01);

K2: potrafi współdziałać i pracować w zespole badawczym, między innymi prowadzącym badania wykopaliskowe (K_K02);

K3: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K03);

Metody i kryteria oceniania:

wykład egzamin ustny:

ocena dostateczna (3) – (52–60%); ocena dostateczna plus (3,5) – (62–70%); ocena dobra (4) – (71–80%); ocena dobra plus (4,5) – (82–90%); ocena bardzo dobra (5) – (92–100%).

Zakres tematów:

1. Metody badań poszukiwawczych w kryptach na przykładzie krypt kościoła św. Franciszka z Asyżu w Krakowie

2. Metody dokumentacji krypt i pochówków wraz z wyposażeniem skanowanie 3D, wizualizacje

3. Problemy z identyfikacją zmarłych, możliwości i ograniczenia

4. Przyczyny degradacji szczątków i elementów wyposażenia w kryptach

5. Krypty jako ekstremalne trudne i niebezpieczne środowisko do badań na przykładzie wybranych stanowisk: (krypty zalane wodą, pochówki w urnach (Łowicz), w metalowych sarkofagach (groby królewskie na Wawelu), groby w betonowych sarkofagach ( Lwów).

6. Elementy wyposażenia grobowego

7. Rośliny w kulturze funeralnej

8. Metody pobierania prób do szczegółowych analiz

9. Balsamacja zwłok, mumifikacja sztuczna i naturalna

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład problemowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 11:00 - 12:30, sala V
Anna Drążkowska 3/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Historycznych - Instytut Archeologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)