Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki polityczne w latach 1945-1989 2751-SM-S1-2-MSP45
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Bankowicz, M. (red.) (2004). Historia polityczna świata XX wieku: 1945-2000. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czaputowicz, J. (2008). Teorie stosunków międzynarodowych: Krytyka i systematyzacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gałganek, A. (2013). Historia stosunków międzynarodowych. Nierówny i połączony rozwój. Warszawa: Elipsa.

Morgenthau, H. J. (2010). Polityka między narodami: Walka o potęgę i pokój. Warszawa: Difin.

Zięba, R. (red.) (2009). Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Literatura uzupełniająca:

Betts, R., & Betts, R. F. (2004). Decolonization. New York & London: Routledge.

Buzan, B., Little, R. (2000). International systems in world history: Remaking the study of international relations. Oxford: Oxford University Press.

Kahan, J. H., Long, A. K. (1972). The Cuban missile crisis: a study of its strategic context. Political Science Quarterly, 87(4), 564-590.

Puchala, D. J. (2013). Theory and history in international relations. New York & London: Routledge.

Smith, T. W. (2003). History and international relations. New York & London: Routledge.

Efekty uczenia się:

- student ma podstawową wiedzę o sytuacji międzynarodowej na świecie po II wojnie światowej, miejscu tej problematyki w dziejach współczesnych, zwłaszcza w relacjach między blokiem wschodnim i zachodnim (K_W01)

- student ma podstawową wiedzę o międzynarodowych stosunkach politycznych w okresie 1945-1989 (K_W02)

- student ma podstawową wiedzę o relacjach między państwami oraz o roli i znaczeniu organizacji międzynarodowych we współczesnych stosunkach międzynarodowych (K_W03)

- student ma wiedzę o normach i regułach organizujących współpracę międzynarodową w okresie zimnej wojny (K_W07)

- student potrafi współdziałać i pracować przy rozwiązywaniu zadania dotyczącego problematyki współpracy międzynarodowej między państwami i organizacjami w okresie zimnej wojny (K_K02)

- student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań w zakresie spraw indywidualnych regulowanych, na które wpływa sytuacja międzynarodowa (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Nieobecności

- Dopuszczalne są 2 nieobecności

- Wszystkie nieobecności powyżej 2 muszą zostać odrobione podczas dyżuru

- Student mający powyżej 5 nieobecności na zajęciach traci możliwość uzyskania zaliczenia w normalnym trybie

- Studenci posiadający IOS i ITS zobowiązani są do przedstawienia odpowiednich dokumentów w terminie do 2 tygodni od rozpoczęcia semestru

Wejściówki

- Niezapowiedziane wejściówki mogą nastąpić w przypadku, kiedy grupa nie będzie wykazywała się aktywnością na zajęciach oraz znajomością obowiązujących tekstów. Za wejściówkę można uzyskać od -5 do 0 punktów

Kolokwium

- Studenci, którzy uzyskają co najmniej 14 pkt. aktywności są zwolnieni z kolokwium i otrzymują ocenę bardzo dobrą

- Kolokwium składa się z pytań zamkniętych o różnym stopniu trudności

Punktacja:

- Aktywność 16 pkt.

- Kolokwium 24 pkt.

Skala ocen

Niedostateczny 0 – 19 pkt.

Dostateczny 20 – 23 pkt.

Dostateczny + 24 – 27 pkt.

Dobry 28 – 31 pkt.

Dobry + 32 – 35 pkt.

Bardzo dobry 36 – 40 pkt.

Zakres tematów:

Zajęcia 1

Zajęcia organizacyjne, zapoznanie się z zasadami zaliczenia i tematyką kursu

Zajęcia 2

Teoretyczne aspekty stosunków międzynarodowych

Zagadnienia: realizm, neorealizm, konstruktywizm, neoliberalizm

Zajęcia 3

Uwarunkowania stosunków międzynarodowych

Zagadnienia: uczestnicy stosunków międzynarodowych (państwo i niepaństwowi), społeczność międzynarodowa, polityka zagraniczna państwa, racja stanu, interes państwa

Zajęcia 4

Bilans II wojny światowej

Zagadnienia: ustalenia konferencji Teheranie, Jałcie i Poczdamie, powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych

Zajęcia 5

Zimna wojna

Zagadnienia: bipolarny system bezpieczeństwa międzynarodowego, fazy przebiegu zimnej wojny, strategia USA, strategia ZSRR

Zajęcia 6

Dekolonizacja

Zagadnienia: przebieg i konsekwencje procesu dekolonizacji, Ruch Państw Niezaangażowanych, działania ONZ

Zajęcia 7

Konflikty regionalne

Zagadnienia: wojna koreańska, kryzys kubański, wojna w Afganistanie

Zajęcia 8

Konflikty regionalne

Zagadnienia: konflikt w regionie bliskowschodnim

Zajęcia 9

NATO

Zagadnienia: przyczyny powstania NATO, strategia, najważniejsze podejmowane działania

Zajęcia 10

Integracja europejska

Zagadnienia: przyczyny powstania wspólnot europejskich, przebieg procesów integracyjnych, najważniejsze instytucje

Zajęcia 11

Polska w stosunkach międzynarodowych

Zagadnienia: priorytety i główne kierunki polskiej polityki zagranicznej, pozycja Polski na arenie międzynarodowej

Zajęcia 12

Terroryzm

Zagadnienia: organizacje terrorystyczne, działalność

Zajęcia 13

Jesień narodów

Zagadnienia: reformy w ZSRR, ochrona praw człowieka, ruchy niepodległościowe

Zajęcia 14

Rozpad ZSRR i koniec zimnej wojny

Zagadnienia: upadek bloku wschodniego, zjednoczenie Niemiec, bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego

Zajęcia 15

Podsumowanie zajęć / kolokwium

Metody dydaktyczne:

- ćwiczeniowa

- studium przypadku

- sytuacyjna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 303
Joanna Piechowiak 25/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)