Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy chemii procesów biologicznych i bioanalityka 0600-S1-O-PChPBB
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

• Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. Biochemia. PWN, Warszawa 2011.

• Hames D.B., Hooper N.M., Krótkie wykłady. Biochemia, PWN, Warszawa 2010.

• Kączkowski J. Podstawy biochemii. WN-T, Warszawa 2005.

• Buszewski B., Dziubakiewicz E., Szumski.M., Techniki elektromigracyjne : teoria i praktyka, Malamut, Warszawa 2012.

• Kłyszejko-Stefanowicz L. (red.), Ćwiczenia z biochemii. PWN, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

• Harborne J.B. – Ekologia biochemiczna. PWN, Warszawa 1997.

• Siemiński M. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. PWN, Warszawa 2007.

• Czerpak R. – Biochemia ogólna. Cz. I. Biochemia strukturalna. FUW, Białystok 1993.

Artykuły polecane na bieżąco z czasopism zagranicznych i krajowych

Efekty uczenia się:

Zajęcia laboratoryjne:

student stosuje w praktyce zdobytą wiedzę teoretyczną w tym posługiwania się aparaturą i innym drobnym sprzętem laboratoryjnym w sposób poprawny i właściwy. Dokonuje samodzielnych pomiarów; przygotowuje samodzielnie preparaty do analiz, tworzy procedury analityczne i postępowania; samodzielnie analizuje, interpretuje i oblicza wyniki badań otrzymanych w laboratorium w trakcie swej pracy. Stosuje właściwe procedury analityczne. Sporządza raporty z badań i notatki, które mogą być podstawą do przygotowania publikacji naukowej; opisuje i porównuje uzyskane wyniki badań ze wzorcami (biblioteki wzorców) jak i dostępną literaturą, przestrzega zasad BHP na stanowisku pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Metody: Ocena ciągła obejmująca aktywność na zajęciach, jakość pracy laboratoryjnej i pisemną prezentację uzyskanych wyników (sprawozdania), kontrolne testy pisemne - ustalenie oceny zaliczeniowej, jako średniej z ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru

Kryteria: zaliczenie na ocenę na podstawie ilości punktów z kolokwiów wejściowych obejmujących tematykę

wykonywanych doświadczeń w ramach ćwiczeń laboratoryjnych, wykonanie wszystkich eksperymentów przewidzianych programem zajęć (ocenie podlegać będzie jakość pracy laboratoryjnej, sposób prowadzenia eksperymentów, a także umiejętność współpracy w grupie) oraz analiza uzyskanych wyników w formie sprawozdań.

Wymagany próg na ocenę dostateczną – 50-60%, dostateczny plus– 61-65%, dobry– 66-75%, dobry plus– 76-80%, bardzo dobry– 81-100%.

Zakres tematów:

Wpływ pH, wyznaczanie pI i oznaczanie kazeiny metodą biuretową. Frakcjonowanie i oznaczanie białek mleka metodą Bradtforda i Lowrego. Badanie właściwości enzymów z ekstraktu z ziemniaka. Ekstrakcja i oznaczanie spektrofotometryczne RNA z drożdży piekarniczych. Analiza jakościowa cukrów na podstawie reakcji barwnych i redukcyjnych. Wykorzystanie fotometrii płomieniowej do oznaczania potasu w produktach na bazie pomidorów.

Metody dydaktyczne:

wykonywanie doświadczeń

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 14:30, sala C7_088
Katarzyna Rafińska 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Chemii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)