Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pierwsza pomoc przedmedyczna 2403-WFiS-s2-21
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole: 19 procedur i algorytmów postępowania: przewodnik dla nauczycieli. Jolanta Dąbrowska, Helena Jędrzejewska. Gdańsk: ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., 2013.

2. Goniewicz, Mariusz. Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów. Red. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2012, 232 s. ISBN 978-83-200-6450-6.

3. Bernert, Adam. Pierwsza pomoc. Red. Skrzypińska, Sylwia; Nowicka, Monika. Poznań: Centrum Rozwoju Edukacji EDICON sp. z o.o., 2016, 178 s. ISBN 978-83-952907-2-5.

4. Pierwsza pomoc przedmedyczna: podręcznik dla każdego. Piotr Grochowski, Piotr Żurek; Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Istnieje egzemplarz w tej lokalizacji Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2011.

5. Uwaga dziecko!: [wypadki w domu, zapobieganie i pierwsza pomoc] / Christine Duval, Isabelle Plaisant; tł. Magdalena Rychter. Warszawa: W.A.B., 1995.

6. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Edward Wojciechowski. Gdańsk-Wrzeszcz: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 1998.

7. Pierwsza pomoc dziecku: ABC: [ilustrowany poradnik dla rodziców i opiekunów] / Cameron Moffat; wstęp księżna Walii Diana; przedm. do wyd. pol. Jerzy Kotowicz ; przekł. Ewa Brejnakowska [i in.].: Moffat, Cameron. Łódź : "Lotos", 1996.

8. Pierwsza pomoc : sposoby postępowania w nagłych wypadkach - w domu, w pracy i w czasie wolnym od zajęć : poradnik dla każdego / tł. Teresa Sawicka [i in.] ; konsult. Marek Kruk. Warszawa : "Muza", 1996.

9. Przysposobienie obronne : Zagrożenia czasu pokoju, pierwsza pomoc. Cz. 1 / Henryk Śnieżek. Warszawa : "Żak", 2002.

10. Pierwsza pomoc : poradnik dla każdego / Marian Stebelski. Warszawa : Elipsa, 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. Pierwsza pomoc i reanimacja krążeniowo oddechowa, pod red. Marii Wujtewicz, Barbary Kwiecińskiej , AM Gdańsk, 2005.

2. Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, w zakresie zabiegów resuscytacyjnych.

3. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, obowiązujący dziennik ustaw.

4. Konieczny J., Ranecki J.: Ratownictwo chemiczno-medyczne. Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań-Warszawa 2007.

5. Konieczny J.: Nadzwyczajne zagrożenia środowiskowe. Leksykon administracji bezpieczeństwa. Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań 2009.

6. Trzos A.: Zabezpieczenie medyczne imprez masowych. FHU Kraków 2001.

7. Wawrzynowicz H.: Radzenie sobie ze stresem po wydarzeniach traumatycznych. [w] Bezpieczeństwo publiczne w wypadkach, katastrofach i stanie klęski żywiołowej, pod red. Jerzego Koniecznego. Poznań – Inowrocław 2002.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia – wiedza

W1: rozumie jaką rolę odgrywa pierwsza pomoc przedmedyczna w łańcuchu przeżycia ofiar wypadków.

K_W06 Zna metody oceny rozwoju fizycznego oraz metody diagnozy sprawności fizycznej i zdrowia. Posiada rozszerzoną wiedzę o stanach zagrożenia życia i zdrowia oraz o zasadach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, posługuje się fachową terminologią.

W2: zna podstawowe techniki reanimacji oraz resuscytacji dorosłych i dzieci.

K_W09 Rozumie znaczenie odnowy biologicznej i psychicznej w profilaktyce zdrowotnej oraz w sporcie, zna podstawowe zabiegi i zasady stosowane w odnowie biologicznej i psychopedagogicznej.

W3: zna zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

K_W13 Zna miejsce kultury fizycznej w kulturze globalnej oraz sportu w polskim systemie edukacji i systemie ochrony zdrowia, rozumie mechanizmy oddziaływania środkami fizycznymi na organizm człowieka i środkami społecznymi na osobowość w procesie edukacji i szkolenia sportowego, jest świadomy wiodącej roli aktywności ruchowej w zachowaniu zdrowia jednostki i społeczeństwa.

Efekty kształcenia – umiejętności U1: potrafi zabezpieczyć miejsce wypadku.

K_U16 Potrafi samodzielnie planować, projektować i prowadzić skuteczne działania zapobiegające powstawaniu urazów i kontuzji w procesie treningowym i procesie wychowania fizycznego. Dba o bezpieczeństwo i higienę zajęć edukacyjnych i sportowych.

U2: potrafi wykonywać zabiegi resuscytacyjne i reanimacyjne u dorosłych i dzieci, umie wykonać wszystkie czynności ratunkowe w określonej kolejności, umie dokonać oceny poszkodowanego i wdrożyć postępowanie w przypadku: utraty przytomności, krwawienia i krwotoku, stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia, złamania, zatrucia, oparzenia, udaru cieplnego, odmrożenia, porażenia prądem elektrycznym, ukąszenia, utonięcia, obrażeń wielomiejscowych.

K_U22 Potrafi zorganizować zgodnie z przepisami i przeprowadzić podstawowe imprezy rekreacyjne i turystyczne dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Potrafi organizować i zarządzać imprezą i zajęciami dla osób sprawnych i niepełnosprawnych w różnym wieku, w oparciu o sporty indywidualnie i zespołowe. Potrafi bezpiecznie organizować zajęcia ruchowe w grupach dysfunkcyjnych i integracyjnych. Potrafi ocenić prawidłowość doboru treści, metod, form i środków w zajęciach ruchowych w tych grupach. Potrafi prognozować efekty pracy.

Efekty kształcenia – kompetencje społeczne K1: wykazuje motywacją do samokształcenia, wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej.

K_K05 Potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z pełnieniem ról zawodowych kierując się zasadami etycznymi. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności zawodowych. Nie podejmuje działań, które przekraczają jego możliwości i kompetencje. Wie, kiedy zwrócić się o pomoc do ekspertów.

K2: posiada nawyk korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami.

K_K06 Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i udzielania pierwszej pomocy. Jest świadomy odpowiedzialności prawnej trenera, nauczyciela, wychowawcy. Dba o etos zawodu, przestrzega i rozwija zasady etyki zawodowej oraz podejmuje działania na rzecz przestrzegania tych zasad.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

W1: K_W06, W2: K_W09, W3: K_W13 - Sprawdziany ustne.

Umiejętności

U1: K_U16, U2: K_U22 - Sprawdziany ustne i praktyczne w formie sprawozdań pisemnych, prezentacje opracowanego i przyswojonego materiału.

Kompetencje społeczne

K1: K_K05, K2: K_K06 - Sprawdziany ustne i praktyczne w formie sprawozdań pisemnych, prezentacje opracowanego i przyswojonego materiału.

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest:

- teoretyczne przygotowanie i odbycie seminariów, ocena w zakresie 2-5 punktów każde zajęcia. Opuszczenie zajęć wymaga indywidualnego odrobienia po uprzednim przedstawieniu zwolnienia lekarskiego lub urzędowego;

- przedstawienie prezentacji z wybranych wcześniej tematów, ocena w zakresie 2-5 pkt.);

- wykazanie opanowania wiedzy teoretycznej i praktycznej na sprawdzianach (kolokwiumach), ocena w zakresie 2-5 punktów.

O końcowej ocenie z przedmiotu decyduje średnia arytmetyczna ocena ze sprawdzianów (kolokwiumów), uzyskanych w czasie semestru, zaliczenie ustne z oceną.

Co odpowiada

Ćwiczenia

Zaliczenie z oceną z trzech losowanych zagadnień, 2 kolokwiumy poprzedzające z dwóch zagadnień, sprawdzające wiedzę z zakresu realizowanych efektów kształcenia.

Określenie poziomu opanowania realizowanych efektów kształcenia odbywa się w formie oceniania podsumowującego semestralny cykl kształcenia w formie sprawdzianu ustnego.

Kryteria różnicujące oceny.

1. dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 55-60% - ocena dostateczna (3,0).

Bardzo ogólny poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

2. więcej niż dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 65-70% - ocena dostateczna plus (3,5).

Ogólny poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

3. dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 75-80% - ocena dobra (4,0).

Poszerzony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

4. więcej niż dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 85-90% - ocena dobra plus (4,5).

Bardzo poszerzony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

5. bardzo dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 95-100% - ocena bardzo dobra (5,0)

Bardzo poszerzony i pogłębiony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Zakres tematów:

Celem przedmiotu jest poznanie zagadnień związanych ze szczególnym rodzajem turystyki zdrowotnej, a mianowicie spa i wellness

Ćwiczenia

1.Zabezpieczenie miejsca wypadku (2h)

1.1. Wprowadzenie do zakresu tematycznego przedmiotu

1.2. Literatura obowiązkowa oraz wymagania semestralne

2. Zasady udzielania pierwszej pomocy (2h)

2.1.Postępowanie w sytuacjach nagłych

2.2.Postępowanie w przypadku katastrof

3. Kolejność wykonywania czynności ratunkowych (2h)

3.1. Skale oceny rozległości urazów

3.2. Skale oceny stopnia świadomości

4. Ocena poszkodowanego i postępowanie w przypadku (2h)

4.1. utraty przytomności,

4.2. krwawienia i krwotoku,

4.3. stłuczenia

4.4. Kolokwium nr 1

5. Ocena poszkodowanego i postępowanie w przypadku (2h)

5.1. skręcenia

5.2. zwichnięcia

5.3. złamania

6. Ocena poszkodowanego i postępowanie w przypadku (2h)

6.1. złamania - klasyfikacja

6.2. złamania- złamania kręgosłupa, ocena rozległości

6.3. złamania kręgosłupa –posterowani i rokowania

7. Ocena poszkodowanego i postępowanie w przypadku (2h)

7.1. zatrucia

7.2. oparzenia

8. Ocena poszkodowanego i postępowanie w przypadku (2h)

8.1. udaru cieplnego

8.2. odmrożenia,

9. Ocena poszkodowanego i postępowanie w przypadku (2h)

9.1. porażenia prądem elektrycznym,

9.2. ukąszenia

9.3. utonięcia,

10. Ocena poszkodowanego i postępowanie w przypadku (2h)

10.1 obrażeń wielomiejscowych.

10.2 Kolokwium nr 2

11.Nauka reanimacji i resuscytacji (2h)

11.1. Resuscytacja i reanimacja dorosłych

11.2. Resuscytacja i reanimacja dzieci

12.Reanimacja i resuscytacja (2h)

12.1.Zasady postępowania w przypadku zadławienia

12.2. Zasady postępowania w przypadku uduszenia

13.Kolokwium w formie zadań praktycznych z zakresu (2h)

resuscytacja i reanimacja dorosłych,

resuscytacja i reanimacja dzieci,

postępowanie w sytuacjach nagłych

14.Podstawy prawa i ustawodawstwa ratownictwa medycznego w Polsce (2h)

15.Zaliczenie przedmiotu pierwsza pomoc przedmedyczna: poprawy, zaliczenia praktyczne (2h)

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia audytoryjne: metoda projektów, praca w grupach, ćwiczenia praktyczne, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)