Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Systemy informacyjno-wyszukiwawcze 2401-AI-SIW-11-s1
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Babik W., Słowa kluczowe, Warszawa 2010.

2. Biblioteki wobec nowych zadań, praca zbiorowa pod red. E. Głowackiej, Toruń 2004.

3. Bielicka L. A., Ścibor E., Języki informacyjne. Rodzaje i stosowanie w działalności informacyjnej, Warszawa 1982.

4. Bielicka L. A., Ścibor E., Wprowadzenie do teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych, Warszawa 1981.

5. Bojar B., Językoznawstwo, dla studentów informacji naukowej, Warszawa 2005.

6. Czerny A., Teoria wyszukiwania informacji, Warszawa 1981.

7. Firlej Buzon A., Heurystyka – geneza oraz współczesne zastosowania. "Zagadnienia Informacji Naukowej" 2003, nr 1, s. 23–37.

8. Gmiterek G., Biblioteka 2.0, Warszawa 2012.

9. Morville P., Callender J., Wzorce wyszukiwania. Projektowanie nowoczesnych wyszukiwarek, Gliwice 2011.

10. Nauka o informacji, red. W. Babik, Warszawa 2016.

11. Nowak P., Bibliometria, webometria, podstawy, wybrane zastosowania, wyd. 2 popr., Poznań 2008 .

12. Pamuła-Cieślak N., Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej, Toruń 2015.

13. Szczepańska A., Strategia, heurystyka i taktyka wyszukiwania informacji. Próba uporządkowania pojęć, „Przegląd Biblioteczny” 2006, z. 2, s. 165–187.

14. Szewczyk A., Google dla praktyków, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. Chmielarz W., Szumski O., Zborowski H., Kompleksowe metody ewaluacji jakości serwisów internetowych, Warszawa 2011.

2. Cisek S., Filozoficzne aspekty informacji naukowej, Kraków 2002.

3. Dobrogowska-Schlebusch E., Ocena jakości informacji medycznej dostępnej w Internecie – jako zadanie dla bibliotek. „Biuletyn EBIB” 2007, nr 84.

4. Gustawski W., E-społeczność: jak budować i wykorzystywać społeczności internetowe w nowoczesnych działaniach e-marketingowych, Gliwice 2007.

5. Jarosz B., Kryteria oceny szaty graficznej stron internetowych wykorzystywanych w edukacji [online]. Tryb dostępu: http://www.up.krakow.pl/ktime/ref2005/jarosz.pdf.

6. Jaskowska B., Ukryty internet – jakie korzyści mogą mieć z niego naukowcy i praktycy?, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2007, nr 1, s. 79–87.

7. Kunikowski J., Google Book Search, „Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny” 2009, nr 3, s. 39–46.

8. Malak P., Indeksowanie treści, Warszawa 2012.

9. Marszakowa-Szajkiewicz I., Bibliometryczna analiza współczesnej nauki, Katowice 1996.

10. Materska K., Heurystyka informacyjna, „Przegląd Biblioteczny” 1994 nr 3/4.

11. Najserek P., Terminologia Open Access – o czym warto wiedzieć?, Biuletyn Biuletyn EBIB 2006, nr 3.

12. Nielsen J., Tahir M., Funkcjonalność stron WWW: 50 witryn bez sekretów, Gliwice 2006.

13. Osiewalska A., Mierniki oceny czasopism i naukowców, „Biuletyn EBIB” 2008, nr 8.

14. Sadowska J., Turowska T., Języki informacyjno-wyszukiwawcze. Katalogi rzeczowe, Warszawa 1990.

15. Sapa R., Benchmarking w doskonaleniu serwisów WWW bibliotek akademickich, Kraków 2005.

16. Sapa R., W poszukiwaniu kryteriów oceny serwisów WWW bibliotek akademickich, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2004, nr 3–4, s. 28–38.

17. Skórka S., Nawigacja jako strategia wyszukiwawcza w hierarchicznym systemie hipermedialnym. [w:] Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne, pod red. Cz. Daniłowicza, Wrocław 2002, s. 455–463.

18. Skórka S., Strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym serwisie internetowym, „Przegląd Biblioteczny”2005, nr 3, s. 321–340.

19. Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, oprac. B. Bojar, współpr. W. Babik i in., Warszawa 2002.

20. Sosińska-Kalata B., Informacja naukowa z elementami naukoznawstwa, Warszawa 1991.

21. Sosińska-Kalata B., Struktury klasyfikacyjne w organizacji zasobów informacyjnych Internetu [online]. Tryb dostępu: http://zsi.pwr.wroc.pl/zsi/missi2002/pdf/s403.pdf.

22. Szczepańska A., Strategia, heurystyka i taktyka wyszukiwania informacji. Próba uporządkowania pojęć, „Przegląd Biblioteczny” 2006, nr 2, s. 165–187.

23. Świt społeczeństwa sieciowego, [w:] E. Bendyk, Antymatrix, Warszawa 2004.

24. Thierry J., Technologia i organizacja informacji naukowej, Warszawa 1980.

25. Weryho M., Stań na ramionach gigantów, czyli Google Scholar [online]. Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/63/weryho.php.

26. Współczesne oblicza komunikacji i informacji: problemy, badania, hipotezy, red. E. Głowacka, M. Kowalska, P. Krysiński, Toruń 2014.

Efekty uczenia się:

W01: ma uporządkowaną terminologię i wiedzę dotyczącą istniejących rodzajów systemów informacyjno-wyszukiwawczych oraz języków informacyjnych – K_W07.

W02: rozumie znaczenie informacji w społeczeństwie informacyjnym oraz identyfikuje potrzeby informacyjne jego członków – K_W08.

W03: rozpoznaje narzędzia i źródła oraz nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne i platformy elektronicznego dostarczania informacji wykorzystywane we współczesnej działalności informacyjnej – K_W09

U01: potrafi trafnie formułować strategie wyszukiwawcze i wyszukiwać sprofilowane względem odbiorcy informacje w krajowych i zagranicznych zasobach cyfrowych oraz bazach danych typu ogólnego i dziedzinowego – K_U07.

U02: potrafi znaleźć, rozpoznać i krytycznie ocenić informację pochodzącą z powszechnie dostępnych zasobów informacyjnych, zwłaszcza sieci Internet, oraz określić jej poziom wiarygodności, relewantności i dostępności – K_U08.

U03: potrafi wskazać właściwe narzędzia i metody poszukiwań informacyjnych oraz wykorzystać je zgodnie z potrzebami informacyjnymi użytkowników informacji – K_U09.

K01: jest świadom ciągłego rozwoju różnorodnych zasobów informacji i nowoczesnych narzędzi technologicznych wykorzystywanych w jej pozyskiwaniu – K_K02.

K02: rozumie znaczenie rzetelnej i profesjonalnej informacji w prowadzeniu działalności w różnych sektorach aktywności człowieka – K_K05.

K03: ma świadomość zmienności form, narzędzi i systemów udostępniania informacji i zachowuje wobec nich otwartą postawę – K_K07.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność i aktywność w zajęciach dydaktycznych (możliwe dwie nieobecności) – K01, K02, K03.

2. Indywidualne zadania praktyczne (kwerendy informacyjne) – U01, U02, U03.

3. Prezentacja indywidualnie przygotowanego referatu – W01, W02, W03, K01, K02, K03.

4. Zaliczenie pisemne (kwestionariusz zawierający pytania otwarte i zamknięte) – W01, W02, W03, U01, U02, U03, K01, K02, K03.

Kryteria oceniania:

• wykonanie indywidualnych zadań (50% oceny) – w tym zadań potwierdzających realizację treści wynikających z wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość,

• wykonanie referatu (20% oceny),

• zaliczenie testu końcowego (30% oceny).

Ostateczna ocena z zajęć:

ocena bdb. – 90% i więcej

ocena db.+ – 80% do 89%

ocena db. – 70% do 79%

ocena dst.+ – 60% do 69%

ocena dst. – 50% do 59%

ocena ndst. – 49% i poniżej

Zakres tematów:

1. Terminologia teorii wyszukiwania informacji,

2. Narzędzia wyszukiwania informacji,

3. Ukryty Internet,

4. Języki informacyjno-wyszukiwawcze,

5. Tezaurus,

6. Bazy danych,

7. Końcowe zaliczenie pisemne.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

– wykład konwersatoryjny,

– opis,

– opowiadanie.

Metody dydaktyczne poszukujące:

– ćwiczeniowa,

– projektu,

– referatu,

– studium przypadku.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala AB 1.12
Małgorzata Kowalska-Chrzanowska 12/ szczegóły
2 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, sala AB 1.12
Małgorzata Kowalska-Chrzanowska 13/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala AB 1.11
Natalia Pamuła-Cieślak 10/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala AB 1.11
Natalia Pamuła-Cieślak 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Collegium Humanisticum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)