Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Gramatyka funkcjonalna języka polskiego 2502-s1LPC1Z-GFJP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=5518
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym, wspierane kursem na platformie Moodle.


Literatura:

Literatura podstawowa

1. Grzegorczykowa R., Puzynina J., 1998 [lub 1999], „Problemy ogólne słowotwórstwa”, "Rzeczownik", w: R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, "Gramatyka współczesnego języka polskiego", t. 2: Morfologia, Warszawa, s. 361-388, 389-468.

2. Laskowski R. 1998 [lub 1999], Zagadnienia ogólne morfologii, [w:] R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), “Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia”, Warszawa, s. 27-86.

3. Nagórko A., 1998, „Zarys gramatyki polskiej ”, Warszawa.

4. Ostaszewska D., Tambor J., 2023, "Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego", Warszawa.

5. Wiśniewski M., 1997, „Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego”, Toruń.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student/ka:

W1: ma usystematyzowaną wiedzę na temat funkcji elementów z fonetycznego i morfologicznego poziomu języka w zakresie omawianych zagadnień – K_W01;

W2: charakteryzuje różnice między mową a pismem oraz funkcje morfemów, ze szczególnym uwzględnieniem morfemów słowotwórczych – K_W03;

W3: rozumie rolę odmiany mówionej i pisanej języka w kulturze; rozumie hierarchiczną budowę języka – K_W03, K_W07.

U1: analizuje zróżnicowane stylistycznie wypowiedzi mówione i pisane pod kątem zastosowanych w nich środków językowych i ich funkcji – K_U02, K_U03, K_U09;

U2: objaśnia mechanizm błędów fonetycznych oraz odstępstw od normy wynikających z naruszenia zasad łączliwości morfologicznej wyrażeń językowych; objaśnia uwarunkowane pragmatycznie modyfikacje pisowni oraz zjawiska fonetyczne, prozodyczne i morfologiczne w kontekście kreatywności językowej – K_U02, K_U03;

U3: dobiera środki językowe do funkcji wypowiedzi i jej intencji komunikacyjnej – K_U10;

U4: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego – K_U05;

U5: potrafi pracować w zespole, planować zadania, organizować pracę własną i innych członków zespołu – K_U06.

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu fonetyki i morfologii języka polskiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju – K_K01;

K2: docenia polszczyznę jako element dziedzictwa kulturowego i czuje się odpowiedzialny za jej zachowanie – K_K03;

K3: w sytuacjach zawodowych potrafi wskazać fonetykę i morfologię jako obszary wiedzy, które należy wykorzystać do rozwiązania problemów poznawczych i praktycznych – K_K07;

K4: jest przygotowany/a do sprawnego tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych – K_K08.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach (obecność w wymiarze minimum 80%, przygotowanie się do zajęć, wykonanie zaplanowanych zadań), zaliczenie testu (materiał podlegający sprawdzeniu może zostać podzielony na dwa testy) i pracy zaliczeniowej (praca w grupach).

Ocenie będzie podlegała poprawność merytoryczna wykonanych zadań, w wypadku zadań grupowych także nowatorstwo w ujęciu problemu, kompozycja i poprawność formy przekazu, umiejętność pracy w zespole.

Skala oceniania:

Bardzo dobry – 91-100%

Dobry plus – 81-90%

Dobry – 71-80%

Dostateczny plus – 61-70%

Dostateczny – 51-60%

Niedostateczny – 50% i mniej

Bardzo dobry 4,51 – 5,0

Dobry plus 4,17 – 4,50

Dobry 3,84 – 4,16

Dostateczny plus 3,50 – 3,83

Dostateczny 3,0 – 3,49

Niedostateczny 2,0 – 2,99

Zakres tematów:

Przedmiot jest prowadzony w formie 30-godzinnych zajęć, których celem jest omówienie wybranych zjawisk fonetycznych i słowotwórczych współczesnej polszczyzny.

Problematyka zajęć:

1. Pojęcie funkcji w lingwistyce. Gramatyka funkcjonalna jako „montażownia” komunikacyjnych jednostek mowy.

2. Odmiana mówiona a odmiana pisana języka.

3. Substancja foniczna i subkod prozodyczny.

4. Zjawiska fonetyczne. Podstawowe typy asymilacji głoskowych i ich związek z rejestrem polszczyzny. Charakterystyka zjawisk prozodycznych znamiennych dla współczesnej polszczyzny.

5. Fonetyka w praktyce.

6. Pojęcie morfemu. Typy morfemów ze względu na dystrybucję. Funkcjonalna klasyfikacja morfemów.

7. Słowotwórstwo a fleksja. Kategorialność, regularność znaczeniowa, produktywność.

8. Typy i funkcje formantów słowotwórczych.

9. Reguły tworzenia derywatów.

10. Słowotwórstwo w kontekście opozycji system - tekst. Derywaty potencjalne a okazjonalizmy. Problematyka kreatywności leksykalnej w komunikacji językowej.

Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład konwersatoryjny, opis pogadanka.

Metody eksponujące: pokaz.

Metody poszukujące: - ćwiczeniowa, giełda pomysłów, klasyczna metoda problemowa, obserwacji, analizy przypadku, projektu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 406
Iwona Kaproń-Charzyńska 26/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 406
Iwona Kaproń-Charzyńska 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)