Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia organiczna 1711-F2-CHOR-J
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 19
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. John McMurry „Chemia organiczna tom I-V”, PWN, Warszawa 2017

2. Andrzej Zwierzak „Zwięzły kurs chemii organicznej tom I-II”, WPŁ, Łódź 2007

Literatura uzupełniająca:

1. Robert T. Morrison, Robert N. Boyd „Chemia organiczna tom

I-II”, PWN, Warszawa 2012

2. H. Hart, L.E . Craine, D. Hart „Chemia organiczna, krótki kurs”, PZWL, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

W1: Zna podstawowe grupy związków organicznych oraz zasady ich nomenklatury - K_B.W17

W2: Opisuje wpływ efektu indukcyjnego i mezomerycznego na właściwości związków organicznych - K_B.W18

W3: Zna typy reakcji chemicznych związków organicznych - K_B.W19

W4: Opisuje mechanizmy reakcji substytucji rodnikowej, elektrofilowej i nukleofilowej, addycji elektrofilowej i nukleofilowej oraz eliminacji - K_B.W19

W5: Zna podział związków ze względu na obecność grup funkcyjnych - K_B.W20

W6: Zna właściwości chemiczne węglowodorów, chlorowcopochodnych, związków metaloorganicznych, alkoholi i fenoli, eterów, aldehydów i ketonów, kwasów karboksylowych, amin, nitrozwiązków, kwasów sulfonowych i pochodnych kwasu węglowego - K_B.W20

U1: Potrafi opisać budowę i właściwości poszczególnych grup związków organicznych - K_B.U10

Metody i kryteria oceniania:

Obecność jest obowiązkowa. Zajęcia opuszczone należy usprawiedliwić (zwolnienie lekarskie). Warunkiem uzyskania zaliczenia seminarium jest uzyskanie co najmniej 60% wszystkich punktów możliwych do zdobycia z kolokwiów cząstkowych i kolokwium końcowego (maksymalna liczba punktów – 20).

W przypadku nieuzyskania wymaganej ilości punktów przysługują studentowi 2 terminy kolokwium poprawkowego.

Zakres tematów:

1. Rodzaje hybrydyzacji atomów węgla, orbitale atomowe.

2. Rodzaje wiązań chemicznych w związkach organicznych

3. Cechy wiązań σ i π, orbitale cząsteczkowe.

4. Efekty elektronowe w związkach organicznych

5. Rodzaje izomerii

6. Klasyfikacja i omówienie podstawowych typów reakcji: (reakcje polarne, rodnikowe, perycykliczne)

7. Opis reakcji chemicznej: analiza stanu równowagi, postępu reakcji (szybkość i zmiany energii) oraz możliwych stanów przejściowych

8. Mechanizmy podstawowych rodzajów reakcji - substytucja (SN1 i SN2), addycja, eliminacja (E1 i E2), reakcje rodnikowe.

9. Metody wizualizacji postępu reakcji: wykresy zmian energii oraz mapy potencjału elektrostatycznego

10. Struktura i właściwości fizykochemiczne fluorowcowęglowodorów i związków metaloorganicznych.

11. Struktura i właściwości fizykochemiczne związków zawierających heteroatom tlenu lub siarki (tioalkohole i tiofenole, tioetery, epoksydy)

Metody dydaktyczne:

− metody aktywizujące i problemowe (dyskusja, metoda przypadków, klasyczna metoda problemowa)

− praca indywidualna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Alicja Nowaczyk 25/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Alicja Nowaczyk 28/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Alicja Nowaczyk 23/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Alicja Nowaczyk 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)