Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Patofizjologia 1702-F3-PATO-J
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 120
Zaliczenie: Egzamin
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 0
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Zahorska – Markiewicz B, Małecka E (red.): Patofizjologia kliniczna. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier Urban & Partner Sp.z o.o., Wrocław 2017

Literatura uzupełniająca:

1. Maśliński R, Ryżewski J (red.): Patofizjologia. Tom 1 - 2. PZWL, Warszawa 2013

2. Szczeklik A (red.): Interna Szczeklika 2018, Medycyna Praktyczna, Warszawa,.

Efekty uczenia się:

W1: Wyjaśnia udział procesu zapalnego w etiopatogenezie

i przebiegu wybranych jednostek chorobowych. – K_A.W7

W2: Zna etiopatogenezę, przebieg kliniczny wybranych jednostek chorobowych. – K_A.W7

W3: Klasyfikuje i krytycznie ocenia modyfikowalne

i niemodyfikowalne, jak również endo- i egzogenne czynniki chorobotwórcze. – K_A.W7

W4: Analizuje patomechanizm i konsekwencje kliniczne chorób układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, nerwowego, endokrynnego, moczowo-płciowego, krwiotwórczego

i pokarmowego, w tym chorób cywilizacyjnych. – K_A.W7

W5: Przedstawia wady i zalety najnowszych strategii terapeutycznych wybranych chorób. – K_A.W7

U1: Wiąże zmiany na poziomie komórkowym tkankowym

i narządowym z objawami klinicznymi i wynikami badań podmiotowych i przedmiotowych. – K_A.U7

U2: Krytycznie analizuje piśmiennictwo i najnowsze doniesienia naukowe. – K_A.U7

U3: Potrafi zaplanować algorytm diagnostyczno-terapeutyczny wybranych jednostek chorobowych.– K_A.U7

K3: Uznaje znaczenie środowiska i stylu życia w rozwoju chorób oraz wykazuje świadomość ograniczeń płynących z występowania dysfunkcji fizycznych. – K_A.K2

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, opisowy, realizowany w formie tradycyjnej: W1-W5, U1-U3, K3.

Uzyskane punkty przeliczane są na oceny według następującej skali:

Procent punków Ocena

92 – 100% Bardzo dobry

84 – 91 % Dobry plus

76 – 83 % Dobry

68 – 75 % Dostateczny plus

56 – 67 % Dostateczny

0 – 55 % Niedostateczny

Zakres tematów:

1. Ogólne poglądy na chorobę i czynniki chorobotwórcze. Zapalenie.

2. Patomechanizm miażdżycy tętnic. Choroba niedokrwienna serca.

3. Patomechanizm nadciśnienia tętniczego. Patomechanizm obrzęków i sinicy.

4. Otyłość. Zespół metaboliczny.

5. Patomechanizm niewydolności serca. Patomechanizm wstrząsu.

6. Patomechanizm ostrego uszkodzenia nerek i przewlekłej choroby nerek.

7. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej.

8. Białka osocza w stanach chorobowych.

9. Regulacja hormonalna ustroju i jej zaburzenia. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej.

10. Patofizjologia nowotworów.

11. Patomechanizm niedokrwistości.

12. Choroby rozrostowe układu krwiotwórczego.

13. Hemostaza płytkowa, naczyniowa i osoczowa. Układ fibrynolityczny.

14. Patomechanizm skaz krwotocznych osoczowych, płytkowych i naczyniowych. Patomechanizm zakrzepicy.

15. Leki stosowane w zaburzeniach procesu hemostazy. Kolokwium z patofizjologii układu krwiotwórczego i hemostazy.

Metody dydaktyczne:

metody dydaktyczne podające - wykład informacyjny wspomagany technikami multimedialnymi, wykład problemowy

z prezentacją multimedialną, wykład interaktywny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Żekanowska 91/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)