Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Komunikacja interkulturowa 2512-s2GER1Z-KI
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym.
Literatura:

1. Bolten, Jürgen. 2007. Einführung in die Interkulturelle Wirtschaftskommunikation. Vandenhoeck & Ruprecht.

2. Griffin, Em. 2003. Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk: Gdańskie wydawnictwo społeczne.

3. Hall, Edward T. 2009. Ukryty wymiar. Warszawa: Spectrum.

4. Hall, Edward T. 1990. Hall, Mildred Reed. Understanding Cultural Differences: Germans, French and Americans. Nicholas Brealey.

5. Hall, Edward T. 1976. Poza kulturą. Wydawnictwo Naukowe PWN.

6. Hiller, Gundula Gwenn. 2007. Interkulturelle Kommunikation zwischen Deutschen und Polen an der Europa-Universität Viadrina: eine empirische Analyse von Critical Incidents.

7. Hofstede, Geert. 2006. Lokales Denken, globales Handeln: interkulturelle Zusammenarbeit und globales Management. München: Dt. Taschenbuch-Verl. Beck.

8. House, Robert J. (et.al.). 2004. Culture, Leadership, and Organizations. SAGE Publications.

9. Trompenaars, Alfons. Hampden-Turner, Charles. 2002. Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej. Oficyna Ekonomiczna.

10. von Thun, Friedemann Schulz, Kumbier, Dagmar (Hrsg.) 2006. Interkulturelle Kommunikation: Methoden, Modelle, Beispiele.

Pozostała literatura w zależności od zainteresowań i referatów.

Efekty uczenia się:

Student:

K_W02 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień związanych z językiem niemieckim w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym,

K_W06 zna główne tendencje rozwojowe filologii,

K_W09 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach kultury i historii krajów niemieckiego obszaru językowego oraz kontaktów polsko-niemieckich

Student:

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować i twórczo interpretować oraz użytkować zgodnie z wybraną metodologią badawczą informacje z różnych źródeł,

K_U04 potrafi reagować na nieprzewidywalne warunki pracy i dostosowywać do nich metody i narzędzia badawcze,

K_U05 potrafi korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w trakcie badań i prezentacji ich wyników,

K_U07 potrafi komunikować się (w mowie i piśmie) z odbiorcami z różnych kręgów przekazując im specjalistyczną wiedzę dotyczącą filologii germańskiej i realizowanych badań,

K_U12 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania,

K_U14 potrafi wskazywać innym cele i metody uczenia się przez całe życie

Student:

K_K01 ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł,

K_K02 w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie do zajęć i aktywność (33%).

Prezentacja i prowadzenie dyskusji po prezentacji (33%).

Test zaliczeniowy (34%).

Zakres tematów:

1. Teorie komunikacji - podstawowe definicje, tradycje.

2. Główne nurty badań nad komunikacją w dziedzinie teorii komunikacji.

3. Geert Hofstede - definiowanie kultury, badania, wymiary.

4. Koncepcja komunikacji interkulturowej Trompenaarsa i Hampdena-Turnera.

5. Podstawowe wymiary kultury według Trimpenaarsa i Hampdena-Turnera - różnice i podobieństwa do koncepcji Hofstedego.

6. Edward T. Hall i podstawowe badania nad komunikacją interkulturową: Najważniejsze pojęcia i rozróżnienia.

7. Edward T. Hall - szczegółowe omówienie wybranej pracy.

8. Juergen Bolten i jego koncepcja kompetencji interkulturowej.

9. Juergen Bolten - Interkulturelle Wirtschaftskommunikation - wybrane aspekty.

10. Amerykański projekt badań nad komunikacją interkulturową w biznesie - wybrane aspekty.

11. Wybrane aspekty komunikacji polsko-niemieckiej (książka i artykuły Hiller).

Metody dydaktyczne:

prezentacja, metoda seminaryjna, studium przypadków, metoda problemowa, referat, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala C 3.51
Lech Zieliński 6/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Collegium Humanisticum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)