Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium przedmiotowe (językoznawcze) 2512-s2GER1/2L-SP5
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Błaszkowska, H. 2016. Weibliche Personenbezeichnungen im Deutschen und Polnischen aus der Sicht der feministischen Sprachkritik. Dysertacje Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu.

Engel, U. 2000. Deutsch-Polnische Kontrastive Grammatik. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Latos, A. 2020. Feminatywy w stanowiskach Rady Języka Polskiego. Język a ewolucja normy społecznej. Postscriptum Polonistyczne.

Szpyra-Kozłowska. J. 2019. "Premiera", "premierka", czy "pani premier"? Nowe feminatywy w badaniu ankietowym. Język polski (2), str. 22-40.

Woźniak-Wrzesińska, E. 2022. Maskulatywy, feminatywy i świat. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 29(1), str. 233–237.

Efekty uczenia się:

K_W03 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa

K_W04 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o literaturze niemieckiego obszaru językowego obejmującą kluczowe zagadnienia

K_W07 ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę dotyczącą terminologii i metodologii (językoznawczych i literaturoznawczych) badań w dziedzinie filologii

K_U02 potrafi dobierać i stosować odpowiednie metody badawcze i narzędzia do rozwiązywania typowych problemów badawczych

K_U03 potrafi dostosowywać istniejące metody i narzędzia badawcze do innowacyjnego rozwiązywania nietypowych problemów badawczych, ewentualnie opracowywać nowe metody i narzędzia w tym zakresie

K_U05 potrafi korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w trakcie badań i prezentacji ich wyników

K_K01 ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł

K_K05 docenia dorobek danego zawodu i poczuwa się do odpowiedzialności za niego

Metody i kryteria oceniania:

1. aktywność i uczestnictwo w zajęciach (33%)

2. przygotowanie analizy wybranego materiału i zaprezentowanie na zajęciach z uwzględnieniem przede wszystkim dominującej aksjologii (33%)

3. przygotowanie pracy pisemnej (artykułu na jeden z podanych na zajęciach tematów) (34%)

Zakres tematów:

1. Historyczne dyskusje wokół feminatywów w Polsce i w Niemczech

2. Próba określenia kierunków argumentacji we współczesnym dyskursie wokół feminatywów w językach polskim i niemieckim

3. Struktura i właściwości języka a feminatywy w językach polskim i niemieckim

4. Problem feminatywów w ujęciu konfrontatywnym

5. Feminatywy a norma językowa

Metody dydaktyczne:

Case study, dyskusja, pogadanka, metoda ćwiczeniowa, seminaryjna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Lech Zieliński 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)