Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego 2514-s1ROS1L-PNJR
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Zob. informacje ogólne.

Efekty uczenia się:

Po zrealizowaniu treści programowych student:

- płynnie czyta z zachowaniem zasad wymowy, intonacji i akcentuacji rosyjskiej; (K_W02)

- buduje spójne krótkie wypowiedzi ustne i pisemne na wybrane tematy; (K_W02)

- czyta ze zrozumieniem krótkie teksty w języku rosyjskie na tematy objęte programem; (K_W08)

- buduje poprawne pod względem gramatycznym wypowiedzi ustne i pisemne z uwzględnieniem typowych dla języka rosyjskiego zasad, konstrukcji i struktur syntaktycznych; (K_W02)

- potrafi tłumaczyć pojedyncze zdania z języka rosyjskiego na polski oraz z języka polskiego na rosyjski; (K_U03; K_U04)

- wykorzystuje w wypowiedziach poznane słownictwo i informacje o charakterze kulturoznawczym i realioznawczym; (K_W08)

- formułuje wypowiedź dostosowując się do zaistniałej sytuacji z życia codziennego, posługuje się wyrażeniami z dziedziny rosyjskiej etykiety językowej; (K_W02; K_U21)

- pisze poprawnie pod względem ortograficznym dyktanda. (K_W02)

Metody i kryteria oceniania:

Prace kontrolne (sprawdziany pisemne i ustne), bieżące przygotowanie do zajęć, regularny udział i aktywność, prace domowe. Próg zaliczeniowy w przypadku prac kontrolnych i innych zadań wynosi 60%.

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego, a następnie ustnego jest uzyskanie zaliczenia z Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego. Zaliczenie jest wystawiane na ostatnich zajęciach w semestrze na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz pozytywnych ocen z prac kontrolnych i kolokwiów, wypracowań, prac domowych i innych zadań.

Egzamin składa się z części pisemnej oraz części ustnej.

Część pisemna – test leksykalny z elementami gramatyki i ortografii (150 p.)

W części ustnej egzaminu sprawdzeniu podlega: umiejętność formułowania własnej wypowiedzi na jeden temat z zakresu I lub II semestru oraz czytanie tekstu (ok. 100 słów) z zaznaczonymi akcentami (łącznie 100 p.).

Student zdaje egzamin pisemny, a następnie ustny jeżeli procentowo liczba uzyskanych przez niego punktów z każdej części stanowi 60%.

Podlegające ocenie zadania (pisemne i ustne) sprawdzają stopień realizacji następujących efektów uczenia się:

Filologia rosyjska

K_W02; K_W12, K_W13; K_U02; K_U04; K_U05, K_U08, K_U12, K_U14, K_U15, K_U18, K_U19, K_U20; K_U21

Lingwistyka stosowana

K_W02; K_W12, K_W13; K_U02; K_U04; K_U05; K_U08; K_U15; K_U16; K_U19; K_U21; K_U22

Do końcowego wyniku punktowego z egzaminu doliczane są także punkty przeliczeniowe, przyznawane za ocenę z PNJR-u uzyskaną w semestrze letnim. UWAGA! Ocena wystawiana jest wyłącznie do wiadomości prowadzącego PNJR i nie jest wliczana do średniej ocen z danego roku:

bdb - 10 p.

db+ - 8 p.

db - 6 p.

dst+ - 4 p.

Zakres tematów:

W zakresie leksyki:

1. Nauka na uniwersytecie/Учёба в университете

2. Środki łączności/Различные средства связи

3. Człowiek, czas wolny hobby/Человек и его свободное время, увлечения, хобби

4. Przyjaciele i znajomi/Друзья и знакомые

Wyrażenia z dziedziny rosyjskiej etykiety językowej:

1. Zawieranie znajomości – bezpośredniej i za pośrednictwem osób trzecich, przedstawiania się;

2. Zwracanie się do osób starszych, nieznajomych, rówieśników itd.;

3. Powitanie, pożegnanie;

4. Wyrażanie prośby, pragnienia (np. w sklepie, na poczcie, w stołówce);

5. Wyrażanie podziękowań;

6. Wyrażanie przeprosin;

7. Wyrażanie pozdrowień, życzeń;

5. Wyrażanie pochwały, aprobaty, rekomendacji (np. przeczytania książki, obejrzenia filmu).

W zakresie gramatyki rosyjskiej:

1. Określanie stosunków przestrzennych;

2. Wyrażanie posiadania, istnienia, przynależności;

3. Wyrażanie modalności.

Metody dydaktyczne:

Zob. informacje ogólne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 13:00, sala 406
każda środa, 9:45 - 13:00, sala 405
Irena Matczyńska 11/12 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:45 - 13:00, sala 404a
każda środa, 8:00 - 11:15, sala 315
Kamila Sadowska-Krahl 8/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)