Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Antropologia morfologiczna 2600-AMFSA-2-S1
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 24
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Buchwald W., Grubska B., 2008, Cechy dermatologiczne rąk i stóp. Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji, Legionowo.

Godycki Ćwirko M., Zarys antropometrii, PWN, Warszawa.

Malinowski A., Bożiłow W., 1997, Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Malinowski A., Strzałko J., 1989, Antropologia, PWN, Poznań - Warszawa.

Malinowski A., 1999, Wstęp do antropologii i ekologii człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.

Malinowski A., Wolański N., 1988, Metody badań w biologii człowieka. Wybór metod antropologicznych, PWN. Warszawa.

Tanner J., M., 1963, Rozwój w okresie pokwitania z uwzględnieniem wpływu czynników dziedzicznych i środowiskowych na wzrastanie i dojrzewanie od urodzenia do dojrzałości. PZWL, Warszawa.

Szczotkowa Z., 1985, Antropologia w dochodzeniu ojcostwa. PWN, Warszawa-Wrocław.

Efekty uczenia się:

U1 - Wykorzystuje podstawową wiedzę z zakresu anatomii człowieka i antropologii w analizie zjawisk przyrodniczych (KU_02).

U2 - Stosuje podstawowe techniki badawcze, pomiarowe i analityczne mające zastosowanie w antropologii (KU_03).

U3 - Wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej (KU_16)

Metody i kryteria oceniania:

W przypadku zajęć realizowanych zdalnie (brak możliwości samodzielnego wykonania pomiarów) zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium ze znajomości punktów antropometrycznych, oceny zadań zrealizowanych na ćwiczeniach oraz ekspertyzy oceniającej stan rozwoju dziecka w oparciu o metody badań poznane na zajęciach.

W przypadku zajęć realizowanych tradycyjnie oceniana będzie znajomość punktów antropometrycznych (kolokwium), samodzielność i sprawność wykonywania badań pomiarowych oraz znajomość metod poznanych na zajęciach i umiejętność interpretowania uzyskanych w tych metodach wyników (kolokwium).

Na ocenę dostateczną student musi poprawnie zrealizować 60-69% zadań, na ocenę dostateczny plus - 70-79%, na ocenę dobry - 80-89%, na ocenę dobry plus – 90-95%, na ocenę bardzo dobry - powyżej 95%.

Zakres tematów:

Podczas ćwiczeń szczególny nacisk kładziony będzie na aspekty praktyczne i metodyczne (zdobycie konkretnych umiejętności). Studenci zapoznają się i opanują wybrane metody i techniki badawcze stosowane w Antropologii, w tym posługiwanie się skalami oraz sprzętem antropometrycznym i aparaturą pomiarową (antropometry, cyrkle kabłąkowe i liniowe, cyrkle koordynacyjne, taśmy pomiarowe, waga lekarska, fałdomierze, skale cech opisowych, analizator składu ciała, dynamometry).

Na zajęciach przedstawiona zostanie konstrukcja ankiet badawczych. Uczestniczący w zajęciach będą wykonywać pomiary, wyliczać odpowiednie wskaźniki, opracowywać dane i samodzielnie interpretować ich wyniki.

(Ze względu na stan pandemii i zdalne realizowanie większej części zajęć studenci nie mogli zapoznać się z technikami pomiarowymi).

Pozyskane wiadomości pozwolą na holistyczne postrzeganie człowieka jako jednostki biologicznej ze wszystkimi tego konsekwencjami oraz implikacjami w zakresie wykorzystania tej wiedzy w naukach sądowo-medycznych.

Szczegółowe tematy:

1. Przedmiot badań antropologii. Antropometria i jej podział. Płaszczyzny i linie ciała.

2. Instrumentarium antropometryczne. Przyrządy i skale używane w badaniach morfologicznych człowieka.

3. Punkty antropometryczne na głowie i ciele człowieka i ich definicje.

4. Pomiary antropometryczne, symboliczny zapis pomiarów. Zasady konstrukcji ankiety pomiarowej.

5. Kształt ciała – proporcje ciała. Zasada konstrukcji wskaźnika antropometrycznego. Proporcje głowy, twarzy i ciała.

6. Typologia konstytucjonalna człowieka. Sposoby klasyfikacji budowy ciała człowieka.

7. Typologie somatyczne: Sigauda, Kretschmera i Wankego.

8. Ocena budowy ciała według Sheldona oraz w metodzie Heatch-Carter.

9. Skład ciała. Tkanka tłuszczowa i tkanki aktywne.

10. Metody oceny składu ciała: densytometryczna, somatometryczna i bioelektrycznej impedancji.

11. Ocena budowy ciała na tle grupy odniesienia – metoda Wskaźników przyrodniczych Perkala w modyfikacji Milicerowej.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja, pokaz.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 14:00 - 16:15, (sala nieznana)
Ewa Rogowska 7/ szczegóły
2 każda środa, 13:30 - 15:45, (sala nieznana)
Natalia Mucha 11/ szczegóły
3 każda środa, 13:30 - 15:45, (sala nieznana)
Natalia Mucha 10/ szczegóły
4 każdy czwartek, 11:30 - 13:45, (sala nieznana)
Natalia Mucha, Ewa Rogowska 11/ szczegóły
5 każdy czwartek, 14:00 - 16:15, (sala nieznana)
Ewa Rogowska 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)