Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metodologia badań w kulturze fizycznej 2600-SIW-MB-1-S1
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Obowiązkowa:

1. Kasperczyk T. Poradnik metodyczny pisania prac i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk kultury fizycznej. Jet. Kraków. 2013.

2. Grabowski H. Wykłady z metodologii badań empirycznych. Dla studentów turystyki i rekreacji. Impuls. Kraków. 2013.

Podstawowa:

1. Nowak S. Metodologia badań społecznych. PWN. Warszawa. 2012.

2. Pilch T., Bauman T. Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2010.

3. Siwiński W. Praktyczny poradnik pisania prac dyplomowych w dziedzinie rekreacji i turystyki. Wyd. WSHIG - PSNARIT, Poznań 2010.

4. Siwiński W., Tauber R.D. Metodologia badań naukowych. Wyd. WSHiG, Poznań 2006.

5. Węglińska M. Jak pisać pracę magisterską? Impuls. Kraków. 2004.

Uzupełniająca:

1. Brzeziński J. Metodologia badań psychologicznych. Wyd. PWN, Warszawa 2003.

2. Frankfort-Nachmias C, Nachmias D. Metody badawcze w naukach społecznych. Wyd. Zysk i Spółka, Poznań 2001.

3. Czarnecki K.M. Metodologiczne podstawy naukowego rozwoju studentów wyższych szkół zawodowych, Wyd. WSZiM, Sosnowiec 2005.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia - wiedza:

W1: - zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie naukowe dotyczące kultury fizycznej, oraz metodologię badań w kulturze fizycznej - K_W06, K_W13

Efekty kształcenia - umiejętności:

U1: potrafi identyfikować problemy w obszarze kultury fizycznej oraz projektować badnia w tym obszarze - K_U7, K_U13

Efekty kształcenia - kompetencje społeczne:

K1: jest świadomy postępowania zgodnie z zasadami etyki - K_K10

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Wykład kolokwium- W01, U01

Ćwiczenia kolokwium- U01, K01

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest:

- teoretyczne przygotowanie i odbycie seminariów, ocena w zakresie 2-5 punktów każde zajęcia. Opuszczenie zajęć wymaga indywidualnego odrobienia po uprzednim przedstawieniu zwolnienia lekarskiego lub urzędowego;

- przedstawienie prezentacji z wybranych wcześniej tematów, ocena w zakresie 2-5 pkt.);

- wykazanie opanowania wiedzy teoretycznej i praktycznej na sprawdzianie (kolokwium), ocena w zakresie 2-5 punktów.

O końcowej ocenie z przedmiotu decyduje średnia arytmetyczna ocena ze sprawdzianów (kolokwiumów), uzyskanych w czasie semestru, zaliczenie ustne z oceną, zaliczenie z oceną.

Co odpowiada

Wykład

Zaliczenie ustne z oceną z trzech losowanych zagadnień.

Określenie poziomu opanowania realizowanych efektów kształcenia odbywa się w formie oceniania podsumowującego semestralny cykl kształcenia w formie sprawdzianu ustnego.

Kryteria różnicujące oceny.

1. dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 55-60% - ocena dostateczna (3,0).

Bardzo ogólny poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

2. więcej niż dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 65-70% - ocena dostateczna plus (3,5).

Ogólny poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

3. dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 75-80% - ocena dobra (4,0).

Poszerzony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

4. więcej niż dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 85-90% - ocena dobra plus (4,5).

Bardzo poszerzony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

5. bardzo dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 95-100% - ocena bardzo dobra (5,0)

Bardzo poszerzony i pogłębiony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Ćwiczenia

Zaliczenie ustne z oceną z trzech losowanych zagadnień, 2 kolokwiumy poprzedzające z dwóch zagadnień, sprawdzające wiedzę z zakresu realizowanych efektów kształcenia.

Określenie poziomu opanowania realizowanych efektów kształcenia odbywa się w formie oceniania podsumowującego semestralny cykl kształcenia w formie sprawdzianu ustnego.

Kryteria różnicujące oceny.

1. dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 55-60% - ocena dostateczna (3,0).

Bardzo ogólny poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

2. więcej niż dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 65-70% - ocena dostateczna plus (3,5).

Ogólny poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

3. dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 75-80% - ocena dobra (4,0).

Poszerzony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

4. więcej niż dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 85-90% - ocena dobra plus (4,5).

Bardzo poszerzony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

5. bardzo dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 95-100% - ocena bardzo dobra (5,0)

Bardzo poszerzony i pogłębiony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Zakres tematów:

Wykłady:

1) Definiowanie i rozumienie podstawowych pojęć związanych z metodologią pracy naukowej

2) Przedstawienie podstawowych typów badań naukowych

3) Omówienie istoty przeprowadzenia badań naukowych

4) Omówienie specyfiki pisania pracy badawczej

5) Opisanie teoretycznych podstaw pracy badawczej

6) Przedstawienie etapów organizacji i prowadzenia badań

7) Omówienie wyników badań oraz przedstawienie wniosków

8) Omówienie struktury pracy badawczej

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Wykład: informacyjny, problemowy, konwersatoryjny

Seminaria: dyskusja dydaktyczna, analiza przypadków, film, pokaz - prezentacja

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna

- ćwiczeniowa

- referatu

- seminaryjna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 17:00 - 19:15, sala IV (J. Hurynowicz)
Magdalena Hagner-Derengowska, Walerij Żukow 38/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)