Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Antropologia kultury i sztuki 1402-AKiS-3Zka-S1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura wymagana (obowiązkowa)

1. Barnard A. (2021). Antropologia. Zakres teorii i historii. Warszawa: PIW

2.. Burszta W. J. (2008). Antropologia kultury. Warszawa: Zysk i S-ka

3. Eliade M. (1998). Mit Wiecznego Powrotu. Warszawa: Wydawnictwo KR

4. Nowicka E. (1998). Świat człowieka - świat kultury. Warszawa: PWN

5. Rajman J., (2006). Encyklopedia średniowiecza. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa

6. Russell B. (2000). Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego. Warszawa: Fundacja Aletheia

7. Szlachta B. (red.) (2004). Słownik społeczny. Kraków: Wydawnictwo WAM 902-914, 935-941

Literatura zalecana (uzupełniająca)

1. Bernard A., Spencer J. (red.) (2008). Encyklopedia antropologii społeczno-kulturowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen

2. Brague R. (2012). Europa, droga rzymska. Warszawa: Teologia Polityczna

3. Campbell J. (2004). Mityczny obraz. Kraków: Wydawnictwo KR

4. Croce B. (1998). Historia Europy w XIX wieku. Warszawa: Czytelnik

5. Davies N. (1998). Europa. Kraków: Znak

6. Eliade M. (2000). Traktat o historii religii. Warszawa: Wydawnictwo KR

7. Englund P. (2003). Lata wojen. Gdańsk: Finna

8. Gajda J. (2009). Antropologia kulturowa. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"

9. Goff Le J., Truong N. (2006). Historia ciała w średniowieczu. Warszawa: Czytelnik

10. Hobsbawm E. (2013). Wiek rewolucji 1789-1848. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej

11.Santayana G. (2008). Nieobecność religii u Szekspira. (w:) Res Publica Nowa, wiosna/lato 245-251

12. Walicki A. (2009). Kultura i myśl polska. Prace wybrane t. 1.. Nacjonalizm. Patriotyzm. Naród. Kraków: Universitas, s. 139-181

Efekty uczenia się:

W1: student ma ogólną i podstawową wiedzę z zakresu problematyki i terminologii antropologii kulturowej jak również historii sztuki europejskiej: starożytnej, nowożytnej i współczesnej od czasów starożytności do czasów nowożytnych

K_W03, K_W04, K_W011

W:2 student ma podstawową wiedzę na temat antropologicznego, kulturowego i artystycznego dziedzictwa ludzkości, kulturowej i artystycznej korespondencji cywilizacji, ciągłości kulturowej i trwałości antropologicznych podstaw kultury i sztuki jako domeny człowieka K_W07, K_W08

W:3 student ma ugruntowaną wiedzę na temat powiązania nauk o kulturze i sztuce z innymi dyscyplinami humanistycznymi i społecznymi (szczególnie z antropologią) oraz działalnością artystyczną dawniej i współcześnie K_W09

W4: student ma podstawową wiedzę o wierzeniach religijnych i systemach filozoficznych w kontekście antropologii religii, które oddziaływały na dawną oraz współczesną globalną sztukę i kulturę K_W10

U1: student potrafi samodzielnie zdobywać, selekcjonować wiedzę oraz czerpać informacje ze źródeł tradycyjnych i cyfrowych na wybrane tematy związane z antropologią kultury i sztuki. Posiada elementarne umiejętności badawcze K_U01, K_U03

U2: student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi (teorie antropologiczne oraz teorie sztuki nowoczesnej i współczesnej) i wykorzystuje tę umiejętność do analizy dzieła w kontekście antropologicznym, kulturowym i artystycznym K_U04

U3: student analizuje analizuje symboliczne treści i kulturowy kontekst dzieła sztuki z trzech zasadniczych działów: antropologii kultury przednowoczesnej, nowoczesnej i ponowoczesnej. K_U06

U4: student charakteryzuje dzieło sztuki nowoczesnej i współczesnej od strony jego potencjału antropologicznego, a więc nie tylko jego oddziaływania artystycznego, ale i całości kultury. Potrafi krytycznie je analizować i interpretować w odniesieniu do antropologicznego wymiaru kultury ponowoczesnej K_U07

K1: student maa świadomość poziomu swej wiedzy, kompetencji i niedostatków w dziedzinie antropologii kultury i sztuki i rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego w tej dziedzinie. Interesuje się nowymi ideami i prądami w kulturze i sztuce, naukach humanistycznych i społecznych K_K01, K_K05

K2: świadomość głęboko antropologicznego wymiaru kultury i sztuki powoduje, że student dostrzega w wytworach kultury i sztuki pole do stawiania ważnych problemów etycznych w wymiarze indywidualnym i społecznym K_K04

K3: student rozumiejąc,że kultura i sztuka w perspektywie antropologicznej to charakterystyczny dla istoty ludzkiej sposób ekspresji i twórczości dlatego posiada świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy K_K06

K4: student posiada świadomość wartości antropologicznego dziedzictwa kultury i sztuki dla współczesności K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia

• zaliczenie semestru (roku) polega na realizacji zadania w postaci wypowiedzi ustnej na zadany temat

• na ocenę składa się: obecność na zajęciach, zaangażowanie i aktywność na zajęciach oraz ocena ze wspomnianej form wypowiedzi W1- W4; U1-U4; K1-K5

• dopuszcza się formy zaliczenia on-line - w przypadku systemu pracy online podstawą do zaliczenia przedmiotu jest opracowanie wypowiedzi pisemnej na zadany temat

Zakres tematów:

Antropologiczny wymiar kultury i sztuki

Sztuka i kultura symboliczna

Autoteliczny i praktyczny wymiar sztuki

Funkcje oraz społeczny kontekst dla kultury i sztuki w epoce przednowoczesnej

Funkcje oraz społeczny kontekst dla kultury i sztuki w orbicie oddziaływania racjonalnego Rozumu

Funkcje oraz społeczny kontekst dla kultury i sztuki w późnej nowoczesności

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące: pokaz

Metody dydaktyczne podające: wykład informacyjny (konwencjonalny), opis.

Metody dydaktyczne poszukujące: ćwiczeniowa, seminaryjna.

Metody dydaktyczne w kształceniu online: metody służące prezentacji treści, metody wymiany i dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 12:30 - 13:30, sala 1
Marcin Jaworski 9/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Artystyczny (Sienkiewicza 4)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)