Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Problemy formy plastycznej 1402-PFP-2Zka-S1
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Arnheim R. (2011), Myślenie wzrokowe. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria

Arnheim R.(2004), Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria

Belting H. (2012), Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. Kraków: UNIVERSITAS.

Boehm G. (2006), O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów. Kraków: UNIVERSITAS.

Francuz P. (2013), Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu. Lublin: Wydawnictwo KUL

Friedberg A. (2012), Wirtualne okno. Od Albertiego do Microsoftu. Warszawa: Oficyna Naukowa

Didkowska B. (2015), Rysunek dziecka w wieku od 3 do 12 lat a język wizualny nowych mediów. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK

Gombrich E. H.(1981), Sztuka i złudzenie. Warszawa: PIW

Itten J. (2015), Sztuka barwy. Kraków, Wydawnictwo: d2d.pl s.c.

Higgins D. (2000), Nowoczesność od czasu postmodernizmu oraz inne eseje, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria

Kandyński W. (1989). Punkt i linia a płaszczyzna. Przyczynek do analizy elementów malarskich. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Kandyński W. (1996). O duchowości w sztuce. (tłum. S. Fijałkowski), Łódź: Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi

Kościelecki St. (1972), Współczesna koncepcja wychowania plastycznego. Warszawa: PWN

Kluszczyński R. W. (2010), Sztuka interaktywna. Od dzieła instrumentu do spektaklu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

Marciniak T. (2004), Struktura obrazów [w:] W. Limont (red.) Z teorii i praktyki artystycznej. Toruń: Wydawnictwo UMK, s. 27 - 46

Mitchwell W.J.T. (2013). Czego chcą obrazy, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury

Mirzoeff N. (2016), Jak zobaczyć świat. Kraków – Warszawa: Wyd. Karakter , Muzeum Sztuki nowoczesnej w Warszawie

Ruskin J. (2011), Niewinne oko. Szkice o sztuce. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria,

Strzemiński Wł. (2006). Wybór pism estetycznych. (wybór i opr. G. Sztabiński). Kraków: UNIVERSITAS.

Strzemiński Wł. (1974), Teoria widzenia. Kraków: Wydawnictwo Literackie

Tatarkiewicz W. (1988), Forma: dzieje jednego wyrazu i pięciu pojęć [w:] Dzieje sześciu pojęć. Warszawa: PWN ss. 257 - 287

Wiesing L. (2008), Widzialność obrazu. Historia i perspektywy estetyki formalnej. Warszawa: Oficyna Naukowa

Wölfflin H. (2006), Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria,

Efekty uczenia się:

identyczne jak w części A

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- egzamin ustny: K_W06, K_W11, K_W13, K_U08, K_U10, K_U11, K_K5, K_K07

- aktywność: K_U07, K_U07, K_U13, K_K02

Kryteria oceniania:

egzamin ustny związany z prezentacją analizy formalnej wybranego dzieła sztuki

ndst – 0-50 pkt (poniżej 50 %)

dst- 51-60 pkt (51-60 %)

dst plus- 61-70 pkt (61-70 %)

db- 71-80 pkt (71-80 %)

db plus- 81-90 pkt (81-90 %)

bdb- 91-100 pkt (91-100 %)

Zakres tematów:

- Wprowadzenie do teorii formy.

- Sposoby przedstawiania wybranych tematów dzieł sztuki w różnych okresach historycznych.

- Przestrzeń, percepcja przestrzeni w otoczeniu i w dziele sztuki.

- Światło w otoczeniu; światło i iluzja światła w dziele sztuki.

- Barwa: podstawowe pojęcia. Barwa jako medium malarskie, barwa w mediach elektronicznych.

- Linia – pojęcie; linia w otoczeniu i w dziele sztuki.

- Ruch i iluzja ruchu w dziełach sztuki. Dynamika jako jakość wizualna istniejąca w rzeczywistości i w realizacjach plastycznych.

- Bryła, struktury przestrzenne, instalacje.

- Faktura, tekstura –rodzaje faktur, iluzje faktury.

- Układ, kompozycja; zasady budowania kompozycji w przestrzeni i na płaszczyźnie.

- Alternatywność formy w ujęciu Heinricha Wölfflina.

- Forma jako pochodna procesu historycznego.

- Konsekwencje formalne zapisu analogowego i cyfrowego

- Wpływ nowych mediów na aktywność plastyczną młodego pokolenia

Metody dydaktyczne:

identyczne jak w części A

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 12:00 - 13:30, sala 3
Bernadeta Didkowska 5/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Artystyczny (Sienkiewicza 4)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)