Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia konserwacji i restauracji rzeźby polichromowanej 1402-PKRzP-4Z-SJ
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Wybrane fragmenty podstawowej literatury do przedmiotu oraz literatury uzupełniającej, dotyczącej ściśle poszczególnych obiektów.

1. Babiński L., Impregnacja drewna metodą próżniową, Ochrona zabytków, nr 4, 1992, s. 360-367.

2. Brachert T., Die Techniken der polychromierten Holzskulptur. Teil I. [w:] Maltechnik /Restauro. Callwey Verlag München, nr 3, 1972 r. ss. 153-178.

3. Brachert T., Die Techniken der polychromierten Holzskulptur. Teil II. [w:] Maltechnik /Restauro. Callwey Verlag München, nr 4, 1972 r. ss. 237-264.

4. Brachert T., Patina – von Nutzen und Nachteil der Restaurierung. Műnchen 1985 by Verlag Georg D. W. Callwey.

5. Brochwicz Z., Folie pozłacarskie w zabytkowych obiektach, ich charakterystyka i metody identyfikacji, Materiały Zachodniopomorskie, tom XVII, Szczecin 1971 r., ss. 623-681.

6. Brochwicz Z., Zastosowanie metalicznego strącanego srebra w technikach pozłotniczych. ( w:) Materiałach Muzeum Budownictwa Ludowego, rok 1974, nr 19, ss. 69-87.

7. Brochwicz Z., Zastosowanie metalicznego strącanego złota w pracach pozłotniczych, Materiały Zachodniopomorskie, tom XXIV, 19 r. ss. 321-400.

8. Brochwicz Z., Jaworski G., Srebro mozaikowe - jego rekonstrukcja właściwości i sposób użycia, Materiały zachodniopomorskie, tom XXIX, 1983 r., ss. 251-285.

9. Brochwicz Z., Kania S., Przydatność soku czosnkowego w pozłotnictwie, Materiały zachodniopomorskie tom XXX, rok 1984 ss. 273-283.

10. Cennini C., Rzecz o malarstwie, Polskie tłumaczenie wydane we Florenckiej Oficynie Tyszkiewiczów w 1933 r., oryginalny tytuł: Trattato della pittura z 1437 r.

11. Ciabach J., Badania dotyczące starzenia i stabilizacji współczesnych werniksów malarskich. Rozprawy, UMK Toruń 1994.

12. Ciabach J., Badania nad uelastycznieniem i stabilizacją werniksów cykloheksanonowych, [w:] Naukowe podstawy ochrony i konserwacji dzieł sztuki oraz zabytków kultury materialnej, Pod red. A. Strzelczyk i S. Skibińskiego, UMK w Toruniu 1993.

13. Ciabach J., Damara na cenzurowanym, Biuletyn informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, Vol. 3, nr 3-4 (10-11), 1992, s. 15-16.

14. Ciabach J., Fotooksydacyjne starzenie się powłok werniksu końcowego Rembrandt S. 3 firmy Talens, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XV – Nauki Humanistyczno-Społeczne, zeszyt 189, Toruń 1990, s. 23-32.

15. Ciabach J., Nazwy handlowe żywic sztucznych, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, nr 3, 1991, s. 4-5.

16. Ciabach J., Stabilizowanie werniksów damarowych, Biuletyn informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, Vol. 5, nr 1-4 (16-19), 1994, s. 27.

17. Ciabach J., Właściwości i zastosowanie estrów celulozy. Ochrona Zabytków 1990 r., nr 1, s. 50 (artykuł w segregatorze).

18. Ciabach J., Właściwości i zastosowanie eterów celulozy. Ochrona Zabytków 1990 r., nr 4, s. 222 (artykuł w segregatorze).

19. Ciabach J., Właściwości i zastosowanie Paraloidu B-72, Ochrona Zabytków 1982 r., nr 1-2 (artykuł w segregatorze).

20. Ciabach J., Właściwości i zastosowanie polialkoholu winylowego. Ochrona Zabytków 1984 r., nr 1, ss. 47-50 (artykuł w segregatorze).

21. Ciabach J., Właściwości i zastosowanie żywic cykloheksanonowych, Ochrona Zabytków, nr 3, 1991, s. 209-212 (artykuł w segregatorze).

22. Ciabach J., Właściwości i zastosowanie żywic otrzymywanych z metakrylanu butylu, Ochrona Zabytków, nr 3, 1984, s. 206-208 (artykuł w segregatorze).

23. Ciabach J., Właściwości żywic sztucznych stosowanych w konserwacji zabytków, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Skrypt i teksty pomocnicze, Toruń 1991.

24. Ciabach J., Właściwości żywic sztucznych stosowanych w konserwacji zabytków, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Skrypt i teksty pomocnicze, Wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Toruń 1997.

25. Ciabach J., Wpływ werniksu końcowego na pogłębienie barwy warstwy malarskiej jako funkcja masy cząsteczkowej i współczynnika załamania światła substancji błonotwórczej, Ochrona Zabytków, nr 1, 1991, s. 34-36 (artykuł w segregatorze).

26. Doerner M., Materiały malarskie i ich zastosowanie, Nowe opracowanie, Toni Rith i Rihcard Jacobi, Arkady Warszawa 1975.

27. Engelman Zdzisław, Pozłotnictwo, Zielona Góra 2005.

28. Flik J., Wantuch K., Złocenie „Farbami złotymi” według Manuskryptu Strasburskiego (MS) z około 1400 roku. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXX – Nauki Humanistyczno-Społeczne, zeszyt 327, ss. 3-57, Toruń 1998.

29. Hopliński J., Farby i spoiwa malarskie, Drugie wydanie, Wrocław - Kraków 1990.

30. Jakubiak J., Nowakowska M., Porównanie właściwości Paraloidu B-72 i Paraloidu B-82, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, Vol. 7, nr 3-4 (26-27), 1996, s. 31-32.

31. Kłosińska A., Rozłucka Z., Patynowanie srebra. Próby chemicznego patynowania uzupełnień srebrzeń w malarstwie i rzeźbie polichromowanej. Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, Vol. 10, nr 3, 1999 r., ss. 14-27.

32. Kozarzewski M., Badania nad stabilnością podobrazi drewnianych za pomocą powłok przeciwwilgociowych z szelaku, polimetakrylanu metylu, polimetakrylanu butylu, osolanu KL/B i Paraloidu B-72. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XII – Nauki Humanistyczno-Społeczne, Toruń 1987, ss. 129-149.

33. Krzysik F., Nauka o drewnie. Wydanie II PWN, Warszawa 1978.

34. Kurpik W., Utwardzenie zniszczonego drewna przy pomocy żywic syntetycznych. Wykonywanie plomb trocinowo-żywicznych, Materiały Budownictwa Ludowego w Sanoku, nr 3, 1966.

35. Łukaszewicz J., Rouba B. J., Wpływ zjawisk elektrostatycznych na brudzenie się werniksów. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XI – Nauki Humanistyczno-Społeczne, Toruń 1986, ss. 3-7.

36. Matuszczyk M., Rozpuszczalniki Paraloidu B-72. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XV – Nauki Humanistyczno-Społeczne, zeszyt 327, Toruń 1998, ss. 247-259.

37. Paciorek M., Badania wybranych tworzyw termoplastycznych stosowanych do impregnacji drewna, Studia i materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, tom III, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1993.

38. Rouba B. J., Proces ochrony dóbr kultury – pojęcia, terminologia. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Poświęcona Pamięci Profesora Zbigniewa Brochwicza „Ars Longa – Vita Brewis. Tradycyjne i nowoczesne metody badania dzieł sztuki”, Toruń 18-19 października 2002.

39. Sadziak T., Kejowe i olejne prace pozłotnicze. Ośrodek Dokumentacji Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki, Generalny Konserwator Zabytków. Biuletyn. Biblioteka muzealnictwa i ochrony zabytków, Seria B, Tom LXIX, Warszawa 1981.

40. Stachera J., Badanie skuteczności zabezpieczania powłokami lakierów powierzchni srebrzonych w środowisku H2S, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, XXXIV, Toruń 2005, s. 121-130.

41. Stachera J., Materiały stosowane do uzupełniania powierzchni srebrzonych, [w:] Badania Technologii i Technik Malarskich, Konserwacja Dzieł Sztuki, Kopia, Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy dedykowana prof. dr. art. kons. Józefowi Flikowi pod redakcją Justyny Olszewskiej-Świetlik, UMK Toruń 2007, s. 203-221.

42. Stachera J., Werniksy i lakiery barwne do ochrony powierzchni posrebrzonych, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, nr 3-4, 2004, s. 18-25.

43. Swaczyna I., Meble naprawa i odnawianie, Warszawa 1995.

44. Szmit-Naud E., Wrażenie barwy i klasyfikacja barw. Ocena zmian barwy materiałów stosowanych w konserwacji dzieł sztuki, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, XXXIV, 2005, s. 39-63.

45. Ślesiński W., Konserwacja zabytków sztuki. Rzemiosło artystyczne, Tom 3, Wyd. Arkady Warszawa 1995.

46. Ślesiński W., Techniki malarskie, spoiwa mineralne, Warszawa 1983.

47. Ślesiński W., Techniki malarskie, spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

48. Tylewicz A., Sztuka pozłotnictwa i inne techniki zdobienia, Poznań 2007.

49. Wantuch K., Werniksy, werniksowanie – dawniej i dziś. Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki. Vol. 5, nr 1-4 (16-19), 1994, ss. 21-26.

50. Watin J. P., Nauka teoretyczno-praktyczna sztuki malarza, pozłacarza i lakiernika. Tłumaczenie Wiktor Siekierzyński. Wilno 1854. Tytuł org. (francuski) - "l`art du peittre, doreur, vernisseur" - 1754.

Efekty uczenia się:

Zgodne z podanymi w sekcji "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na ocenę na koniec każdego z semestrów cyklu dydaktycznego.

Obecność na zajęciach, umożliwiająca realizację planowanych zadań, jest warunkiem niezbędnym uzyskania zaliczenia. Student oceniany jest na podstawie zaangażowania w realizowane prace, jakości i zakresu ich wykonania i umiejętności stawiania i rozwiązywania napotkanych problemów konserwatorskich i restauratorskich. Ważną składową jest również ocena jakości wykonanej dokumentacji prac konserwatorsko-restauratorskich (wersja elektroniczna i wersja papierowa wraz z wywołanymi fotografiami).

Zakres tematów:

W ramach pracowni realizowane są jako ćwiczenia praktycznego wykonywania zawodu, zróżnicowane prace konserwatorskie i restauratorskie przy rzeczywistych obiektach zabytkowych o różnym czasie powstania, technice wykonania i stanie zachowania. Prace przeprowadzane są pod kierunkiem prowadzącego zajęcia.

Prace stanowią zarówno kontynuację działań przy rzeźbach wykorzystywanych na zajęciach w latach ubiegłych, jak też dotyczą obiektów nowo pozyskanych. Daje to studentom możliwość poznania szerokiego spektrum zabiegów: od rozpoznania zabytku, określenia jego potrzeb konserwatorskich i wynikającego z nich proponowanego programu prac, poprzez wykonanie badań budowy technicznej, oczyszczanie z zabrudzeń powierzchniowych, usuwanie warstw wtórnych, prace przy drewnianym podłożu – wzmacnianie, uzupełnianie, po uzupełnianie warstw zapraw, złoceń, srebrzeń, laserunków i polichromii.

Wszystkie działania dokumentowane są fotografiami i opisywane w powstającej, w trakcie prac, dokumentacji konserwatorskiej.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa,

- klasyczna metoda problemowa,

- obserwacji,

- studium przypadku.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 11:00, sala 108 (ZKMiRzP)
Daria Piasecka 6/6 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 8:00 - 11:00, sala 108 (ZKMiRzP)
Kinga Szczepińska 7/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Chemii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)