Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe konserwatorskie z zakresu sztuki nowoczesnej i współczesnej 1402-SDK-SNW-4L-SJ
Seminarium (SEM) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura w większości uzależniona od obiektu dyplomowego, jego budowy, techniki wykonania oraz niezbędnych zabiegów konserwatorskich.

Student korzysta z literatury dotyczącej konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej i współczesnej zgromadzonej w bibliotece Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej (dostępnej na stronie internetowej zakładu).

Zbiory artykułów w czasopismach o tematyce konserwatorskiej i materiały pokonferencyjne: Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo - Toruń, Ochrona Zabytków - Warszawa, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów-Restauratorów Dzieł Sztuki - Łódź, Studies in Conservation (Anglia), Restauro (Niemcy), akta konferencji IIC (triennial meetings), dokumentacje prac wykonanych w ramach zajęć dydaktycznych i dyplomowych oraz prac magisterskich wykonanych przez studentów Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej oraz Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej UMK.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01 ma gruntowną wiedzę w zakresie ogólnym i szczegółowym dotyczącą obszarów sztuki i nauki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną

K_W02

wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także potrafi wykorzystywać tę wiedzę dla dalszego rozwoju

K_W03 ma szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną z metodyki działań

konserwatorskich w wybranej specjalności

K_W04

zna mechanizmy oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków

K_W05

posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich

K_W06

zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania dzieł sztuki i zabytków

K_W07

zna podstawy historii sztuki, z uwzględnieniem interpretacji i podstawowego wartościowania dzieł sztuki

K_W08

zna podstawy historii i teorii ochrony i konserwacji-restauracji dzieł sztuki i zabytków

K_W09

posiada wiedzę dotyczącą dawnych technologii i technik artystycznych

K_W10

posiada wiedzę w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie warsztatu artystycznego

K_W11

zna podstawy kształtowania się form artystycznych w ujęciu historycznych

K_W12

zna podstawy fotografii i technik dokumentacji dzieł sztuki, badań i procesów konserwatorsko-restauratorskich

K_W13

ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

umie przeprowadzić rozpoznanie stanu zachowania zabytku, określić przyczyny zniszczeń i sformułować program prac badawczych oraz konserwatorskich i restauratorskich

K_U02

potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną dzieła sztuki i zabytku z uwzględnieniem oryginału i warstw wtórnych

K_U03

potrafi określać główne i szczegółowe cele służące realizacji zadania konserwatorskiego z uwzględnieniem kontekstu kulturowego dzieła sztuki/zabytku

K_U04

posiada umiejętność wykorzystania wiedzy konserwatorskiej, technologicznej oraz wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych dla przygotowania projektu konserwatorskiego

K_U05

posiada umiejętność wykonywania wszystkich zabiegów konserwatorskich i restauratorskich

K_U06

potrafi określić zasady profilaktyki i minimalizacji niszczącego oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków

K_U07

posiada umiejętność wykonania dokumentacji badań dzieł sztuki i zabytków

K_U08

potrafi zaplanować, zinterpretować i powiązać wyniki badań chemicznych, fizycznych, biologicznych z konserwatorskimi i technologicznymi z wykorzystaniem wiedzy na temat dawnych i współczesnych technik oraz tradycji warsztatowych

K_U09

posiada umiejętność opracowania kompleksowej dokumentacji konserwatorskiej

K_U10

rozpoznaje rodzaje technik sztuk plastycznych

K_U11

posiada umiejętności warsztatowe i potrafi zrealizować swoją wizję artystyczną w wybranej formie

K_U12

potrafi wykonać dzieło artystyczne w różnych konwencjach (dawnych i współczesnych)

K_U13

potrafi wykorzystać umiejętności i wiedzę na temat dawnych i współczesnych technologii i technik sztuk plastycznych w pracach konserwatorsko-restauratorskich i artystycznych

K_U14

potrafi wykorzystać umiejętności plastyczne i zastosować wiedzę z obszaru sztuk plastycznych w pracach konserwatorskich i restauratorskich

K_U15

potrafi wykorzystać wiedzę o warsztacie dawnych mistrzów w celu wykonania kopii technologiczno-konserwatorskiej zabytku

K_U16

umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie projektowania i realizacji prac konserwatorskich

K_U17

jest przygotowany do współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach

K_U18

posiada umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U19

ma umiejętności językowe w zakresie sztuki oraz specjalistycznego słownictwa konserwatorskiego, właściwego dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U20

w sposób odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentowaniem zagadnień konserwatorskich

K_U21

posiada umiejętność przygotowania klarownych i spójnych wystąpień ustnych, dotyczących szczegółowych zagadnień konserwacji-restauracji i ochrony zabytków

K_U22

potrafi przedstawić wyniki swojej pracy w postaci prezentacji multimedialnej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) dzieł sztuki i zabytków, ich nieodtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji

K_K02

ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej

K_K03

ma świadomość i rozumie aspekty i skutki (także dalekosiężne) działań konserwatorskich, ich wpływ na dzieło sztuki lub zabytek i środowisko naturalne oraz świadomość związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje

K_K04

ma świadomość i rozumie konieczność uwzględniania kontekstu kulturowego dzieła sztuki lub zabytku w decyzjach konserwatorskich

K_K05

zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich

K_K06

potrafi pracować samodzielnie i w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

K_K07

rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy, idei i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego

K_K08

rozumie znaczenie kształtowania estetyki dzieła jako wyniku prac konserwatorsko-restauratorskich

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na ocenę na koniec każdego z trzech semestrów cyklu dydaktycznego.

Student oceniany jest na podstawie opracowanego i przedstawionego na tle grupy programu prac konserwatorsko-restauratorskich, zasadności wyboru metod i środków. Oceniana jest również umiejętności stawiania i rozwiązywania napotkanych problemów konserwatorskich i restauratorskich wynikających z budowy obiektu i jego stanu zachowania. Pod uwagę brana jest również obecność na zajęciach.

Zakres tematów:

konserwacja sztuki nowoczesnej i współczesnej,

- konserwacja malarstwa na nietypowych podłożach,

- podłoża zastępcze w konserwacji sztuki współczesnej,

- współczesne obrazy wielkoformatowe,

- konserwacja powierzchni monochromatycznych,

- konserwacja obrazów o niewerniksowanej warstwie malarskiej,

- problematyka oczyszczania współczesnych warstw malarskich

- budowa, technika i technologia dzieł sztuki współczesnej i nowoczesnej,

- badanie dzieł sztuki współczesnej i nowoczesnej,

- dzieła techniki w procesie konserwacji,

Metody dydaktyczne:

Seminarium prowadzone jest z wykorzystaniem współczesnych technik multimedialnych. Pokaz przygotowanych przez studentów prezentacji zawierających opis obiektu, jego historię, budowę, stan zachowania oraz proponowany program prac konserwatorsko-restauratorskich, dotyczących wybranego obiektu (obiektów) dyplomowych. Studenci omawiają proponowany wybór metod i środków konserwatorskich oraz ich zasadność. Problematyka omawiana jest wspólnie na tle grupy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sławomir Kamiński, Dariusz Markowski, Mirosław Wachowiak 2/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)