Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Psychologiczne uwarunkowania odbioru informacji wizualnej 1401-PsyIf-1Z-sm-S1
Pracownia (PRC) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Arnheim, R. (2004). Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Bagiński D. (2021), Obraz. Zagadka wzrokowa. Lublin: Vide

Belting H. (2012), Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. Kraków: UNIVERSITAS.

Boehm G. (2006), O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów. Kraków: UNIVERSITAS.

Francuz, P. (2013). IMAGIA. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu, Lublin: Wydawnictwo KUL

Gombrich E. H.(1981), Sztuka i złudzenie. Warszawa: PIW

Grabowska, A., Budohowska, W. (1992). Procesy percepcji, (W:) T. Tomaszewski (red.): Psychologia ogólna. Procesy percepcji. Myślenie i rozwiązywanie problemów. Podejmowanie decyzji (9-57), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Kędziora Ł. (2022), Sztuka i mózg. W stronę percepcyjnie zorientowanej historii sztuki, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK

Masland R. (2020), Czego oczy nie widzą. Jak wzrok kształtuje nasze myśli? Poznań: WP

Młodkowski, J. (1998). Aktywność wizualna człowieka, Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca

Baltrušaitis, J. (2009). Anamorfozy albo Thaumaturgus opticus, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Demidow, W. (1989). Patrzeć i widzieć, Warszawa: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych NOT–SIGMA

Deręgowski, J.B. (1990). Oko i obraz. Studium psychologiczne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Francuz, P. (red.) (2007). Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Frutiger, A. (2003). Człowiek i jego znaki, Warszawa: Wydawnictwo Do/Optima

Gage, J. (2008). Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, Kraków: UNIVERSITAS

Gage, J. (2010). Kolor i znaczenie. Sztuka, nauka i symbolika, Kraków: UNIVERSITAS

Goethe, J.W. (1981). Wybór pism estetycznych, rozdział: Nauka o barwie (289-324), Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Gombrich, E.H. (1981). Sztuka i złudzenie, Warszawa: PIW

Gombrich, E.H. (2009). Zmysł porządku. O psychologii sztuki dekoracyjnej, Kraków: UNIVERSITAS

Hornung, D. (2009). Kolor. Kurs dla artystów i projektantów, Kraków: UNIVERSITAS

Itten, J. (2015). Sztuka barwy, Kraków

Matela L. (2021). Sekrety terapii kolorami, Katowice: Wydawnictwo KOS

Kandyński, W. (1989). Punkt linia a płaszczyzna. Przyczynek do analizy elementów malarskich, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy

Kandyński, W. (1996). O duchowości w sztuce, Łódź: Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi

Pastuszak, W. (2000). Barwa w grafice komputerowej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Popek, S. (1999). Barwy i psychika. Percepcja, ekspresja, projekcja, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Rzepińska, M. ( 1989). Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, t. I, t. II, Warszawa: Wydawnictwo ,,Arkady’’

Strzemiński, W. (1974). Teoria widzenia, Kraków: Wydawnictwo Literackie

Strzemiński, W. (2006). Wybór pism estetycznych, Kraków: UNIVERSITAS

Efekty uczenia się:

• Zna terminologię i posiada podstawową wiedzę w zakresie psychologii widzenia, teorii formy wizualnej w kontekście zjawisk w sztuce dawnej, współczesnej i najnowszej (K_W05; K_W06; K_W07)

• Posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu percepcji wzrokowej i teorii formy oraz wpływu uwarunkowań osobowościowych, społecznych, kulturowych na odbiór, interpretację i proces tworzenia informacji wizualnej (K_W08)

• Potrafi świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w celu wykonania pracy plastycznej związanej z zagadnieniami wizualnymi i formalnymi (K_U03)

• Posiada doświadczenie w realizowaniu własnych działań artystycznych opartych na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających z umiejętności dostrzegania i interpretowania zjawisk wizualnych i formalnych w naturze i w dziełach sztuki (K_U07)

• Potrafi precyzyjnie i spójnie wypowiadać się na tematy związane z jakościami wizualnymi występującymi w naturze i sztuce (K_U10)

• Jest wrażliwy na społeczny kontekst sztuki i potrafi wykorzystać to do realizacji zadań plastycznych (K_K01)

• Posiada świadomość swoich umiejętności formalnych i wiedzy z percepcji dlatego też rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia (K_K05)

• Jest wrażliwy na problemy moralne i etyczne w własnej i cudzej pracy twórczej (K_K06)

• Jest zdolny do wykorzystywania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanych z publicznymi wystąpieniami lub prezentacjami (K_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania w ramach ćwiczeń:

• obecność na zajęciach

• aktywny udział, zaangażowanie

• ocena śródsemestralnych realizacji praktycznych: poziom rozumienia zagadnień, jakość i oryginalność realizowanych zadań, jakość i biegłość techniczna, umiejętności manualne, właściwe użycie materiałów i technik, staranność wykonania, jakość estetyczna realizacji plastycznych

O materiale plastycznym niezbędnym do wykonania ćwiczenia student/studentka będzie informowany/a wcześniej. Realizacje plastyczne studenci wykonują podczas zajęć za pomocą materiałów udostępnianych przez prowadzącą z wykorzystaniem klasycznych technik rysunkowych. Jeżeli student/studentka podejmie decyzję o wprowadzeniu narzędzi cyfrowych jako wspomagających, jest zobowiązany/zobowiązana do wydruku prac na formacie A4 na papierze dobrej jakości w skali szarości (w semestrze zimowym), bądź w kolorze (w semestrze letnim).

Wszystkie szkice wykonane w trakcie ćwiczeń powinny być zachowane do wglądu prowadzącego.

Zakres tematów:

• Rozdzielczość oka: minuta kątowa

• Figura i tło

• Jedności spostrzeżeniowe

• Stałości spostrzeżeniowe

• Wpływ kontekstu na odbiór informacji wizualnej

• Złudzenia optyczne

• Układy biało czarne wywołujące wrażenie ruchu i barwy

• Przestrzeń

• Figury niemożliwe

Metody dydaktyczne:

• Metody dydaktyczne eksponujące (pokaz, prezentacja)

• Metody dydaktyczne podające (opis, pogadanka, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny)

• Metody dydaktyczne poszukujące (metoda ćwiczeniowa, klasyczna metoda problemowa, metoda obserwacji)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 14:45 - 16:15, sala 1
Bernadeta Didkowska 14/15 szczegóły
2 każda środa, 14:45 - 16:15, sala 2
Magda Górska 14/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Artystyczny (Sienkiewicza 4)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)