Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metodyka edukacji wizualnej 1401-MetAM-2Z-sm-SJ
Pracownia (PRC) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.zea.umk.pl/metodyka-edukacji-audiowizualnej-i-medialnej/
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Gloton, R., Clero, C. (1985). Twórcza aktywność dziecka, Warszawa: WSiP

2. Kupisiewicz, Cz. (1998). Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”

3. Lam, W. (1974). Problemy wychowania plastycznego, Wrocław: Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich

4. Marciniak, T. (1976). Problemy wychowania plastycznego, Warszawa: Nasza Księgarnia

5. Okoń, W. (1976). Zarys dydaktyki ogólnej, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych

6. Olczak, M. (2009). Trening twórczości - współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

7. Szuman, S. (1927). Sztuka dziecka. Psychologia twórczości rysunkowej dziecka, Warszawa: WSiP

8. Szuman, S. (1975). O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa: WSiP

9. Wojnar, I. (1976). Teoria wychowania estetycznego, Warszawa: PWN

Literatura uzupełniająca:

1. Czerwosz, Z. (1970). O zajęciach plastycznych młodzieży, Warszawa: Nasza Księgarnia

2. Lewicka, J., Czajkowski, S. (1971). Zajęcia plastyczne z dziećmi klas początkowych, Warszawa: Nasza Księgarnia

3. Popek, S. (1985). Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa: WSiP

4. Popek, S. (red.) (1989). Metodyka plastyki w klasach IV- VIII, Warszawa: WSiP

5. Rudowski, T. (1999). Wybrane zagadnienia współczesnej edukacji plastycznej, Warszawa: UW

Źródła internetowe:

1. http://www.men.gov.pl/

2. http://www.operon.pl/

3. http://www.edunews.pl/

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1: Omawia podstawy teoretyczne systemu powszechnej edukacji plastycznej (utylitaryzm dydaktyczny, encyklopedyzm dydaktyczny, formalizm, leseferyzm, dydaktyka twórczej ekspresji, dydaktyka formy, koncepcja integracyjna)

W2: Wyjaśnia pojęcia z zakresu dydaktyki ogólnej

W3: Dysponuje podstawową, uporządkowaną wiedzą z zakresu metodyki edukacji wizualnej, w tym społecznego, twórczego i artystycznego rozwoju człowieka

W4: Określa cele nauczania plastyki na II i III etapie edukacyjnym w zakresie percepcji sztuki, ekspresji przez sztukę i recepcji sztuk wizualnych

W5: Dysponuje wiedzą z zakresu przedmiotowego systemu oceniania

UMIEJĘTNOŚCI

U1: Potrafi dostosować metody i formy pracy do realizowanych treści kształcenia, etapu edukacyjnego oraz dynamiki grupy uczniowskiej

U2: Posiada umiejętności w zakresie przygotowywania programów nauczania i kształcenia w zakresie sztuk wizualnych; prowadzenia dokumentacji szkolnej obejmującej planowanie zajęć (scenariusze lekcji plastyki na II etapie edukacyjnym), wytwarza programy nauczania uwzględniające odrębności uczniów; potrafi planować pracę uczniów, współpracę ze środowiskiem

U3: W zakresie planowania i przeprowadzania lekcji, wykorzystuje wiedzę dotyczącą organizacji pracy uczniów w grupach, przygotowania pomocy dydaktycznych, wykorzystywania środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy, a także organizowania przestrzeni klasy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1: Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych; stosuje wiedzę o efektywnych, werbalnych, niewerbalnych i medialnych technikach komunikacji

K2: Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się w zakresie pracy zespołowej, negocjowania i organizowania, integracji z innymi osobami, prezentowania zadań z zastosowaniem technologii informacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- aktywność (obecność na zajęciach, zaangażowanie na zajęciach): U2, U3, K1, K2, K3

- praca semestralna: W1, W2, W3, W4, W5, U1, U2, U3

Kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie semestralnej pracy pisemnej

ndst – 0-50 pkt (poniżej 50 %)

dst- 51-60 pkt (51-60 %)

dst plus- 61-70 pkt (61-70 %)

db- 71-80 pkt (71-80 %)

db plus- 81-90 pkt (81-90 %)

bdb- 91-100 pkt (91-100 %)

Zakres tematów:

Tematy realizowane w ramach ćwiczeń (30 godz.):

• Terminologia (definicje pojęć: sztuki piękne, sztuki rysunkowe, sztuki plastyczne, rysunek, edukacja plastyczna)

• Podstawy teoretyczne systemu powszechnej edukacji plastycznej (utylitaryzm dydaktyczny, encyklopedyzm dydaktyczny, formalizm, leseferyzm, dydaktyka twórczej ekspresji, dydaktyka formy, koncepcja integracyjna)

• Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej

• Definicje podstawowych pojęć (dydaktyka ogólna, dydaktyka szczegółowa, uczenie się, nauczanie, kształcenie, samokształcenie)

• Zasady nauczania (zasada poglądowości, zasada przystępności w nauczaniu – zasada stopniowania trudności, zasada świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania – uczenia się, zasada systematyczności, zasada trwałości wiedzy uczniów, zasada operatywności wiedzy uczniów, zasada wiązania teorii z praktyką; zalecenia, tzw. reguły dydaktyczne)

• Cele kształcenia (cele ogólne, szczegółowe, precyzowanie celów nauczania, taksonomia celów nauczania Niemierko, taksonomia celów dziedziny poznawczej i sfery emocjonalnej Blooma, sfera psychomotoryczna w opracowaniu Baldwina)

• Treści kształcenia (podstawa programowa, plan nauczania, program nauczania, pedagogiczne teorie doboru treści kształcenia)

• Formy organizacyjne kształcenia (podział form ze względu na kryterium miejsca – formy szkolne, pozaszkolne, oraz ze względu na ilość osób – formy indywidualne, zbiorowe)

• Metody nauczania (ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących)

• Środki dydaktyczne (podział i funkcje środków kształcenia)

• Przygotowanie zajęć (rodzaje konspektów lekcji plastyki, scenariusze lekcji)

• Przedmiotowy system oceniania.

Metody dydaktyczne:

Identyczne jak w części „A”.

Kontakt mailowy połączony z platformą GC: djast@g.umk.pl

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 12:30 - 14:00, sala 1
Dominika Łowkajtis 14/12 szczegóły
2 każdy wtorek, 10:45 - 12:15, sala 1
Dominika Łowkajtis 13/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Artystyczny (Sienkiewicza 4)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)