Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metodyka edukacji wizualnej 1401-MetAM-3Z-sm-SJ
Pracownia (PRC) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.zea.umk.pl/przedmioty-pedagogiczno-psychologiczne/
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Dewey, J. (1975). Sztuka jako doświadczenie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: PAN

Grzegorzewski, B. (1978). Muzeum a wychowanie plastyczne, Warszawa: WSiP

Hohense-Ciszewska, H. (1976). Podstawy wiedzy o sztukach plastycznych, Warszawa: WSiP

Lam, W. (1960). Sztuka dziecka i jej naturalny rozwój, Warszawa: Nasza Księgarnia

Leppert, R. (2000). Edukacja w świecie współczesnym, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Tadd, J.L. (1920). Nowe drogi wychowania artystycznego, Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta

Mikina, A., Zając, B. (2001). Jak wdrażać metodę projektów?, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Mortkowiczowa, J. (1903). O wychowaniu estetycznym, Warszawa

Okoń, W. (1999). Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa: WSiP

Okoń, W. (1977). Szkoły eksperymentalne w świecie 1900-1975, Warszawa: WSiP

Szuścik, U. (1999). Kształtowanie percepcji wzrokowej jako stymulator działań plastycznych dziecka, Cieszyn: Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Szymański, M. (2000). O metodzie projektów, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak

Trojanowska-Kaczmarska, A. (1971). Dziecko i twórczość, Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Trojanowska-Kaczmarska, A. (1983). Dziecko i plastyka, Warszawa: WSiP

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1: Wyjaśnia pojęcia: wychowanie estetyczne, wychowanie do sztuki, wychowanie przez sztukę, twórcze wychowanie, upowszechnianie sztuki, uprzystępnianie sztuki, wskazując na różnice pomiędzy nimi

W2: Omawia rys historyczny kształtowania się metod nauczania

W3: Analizuje koncepcję edukacji plastycznej w Polsce po II wojnie światowej

W4: Omawia Model Edukacji Plastycznej T. Marciniaka i wskazuje na związki z aktualnymi programami nauczania plastyki

W5: Wskazuje różnice między Modelem Edukacji Plastycznej Tadeusza Marciniaka a Koncepcją Współczesnej Edukacji Plastycznej Stefana Kościeleckiego

W6: Wymienia i analizuje przykłady działań dydaktycznych z zakresu pedagogiki formy

W7: Wyjaśnia pojęcia: pluralizm edukacyjny, szkoła autorska, eksperymentalna, alternatywna popierając je przykładami

W8: Wymienia, z uwzględnieniem perspektywy historycznej funkcje muzeum jako placówki kulturalno-edukacyjnej.

W9: Charakteryzuje metodę projektu w nauczaniu, podaje przykłady

W10: Omawia metodę warsztatu jako nowoczesnej formy kształcenia

W11: Wymienia i analizuje przykłady eksperymentów i projektów edukacyjnych, twórczych, artystyczno-edukacyjnych

W12: Dokonuje analizy porównawczej tradycyjnej i współczesnej koncepcji wychowania plastycznego.

UMIEJĘTNOŚCI

U1: Posiada umiejętności w zakresie opracowywania działań plastycznych wykorzystujących metodę warsztatu i metodę projektu

U2: Realizuje w procesie dydaktycznym cele związane z wychowaniem estetycznym, wychowaniem do sztuki i wychowaniem przez sztukę, zachęcając uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym

U3: Analizuje przykłady działań edukacyjnych realizowanych przez muzea

i galerie sztuki

U4: Stosuje wiedzę o efektywnych, werbalnych, niewerbalnych i medialnych technikach komunikacji

U5: Przedstawia sprawozdanie z przebiegu praktyk przedmiotowych, analizuje problemy edukacyjne i wychowawcze wykorzystując wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne

U6: Potrafi dokonać oceny własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela/instruktora zajęć plastycznych, dostrzega swoje mocne i słabe strony, ocenia przebieg prowadzonych zajęć oraz realizację zamierzonych celów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1: Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych; stosuje wiedzę o efektywnych, werbalnych, niewerbalnych i medialnych technikach komunikacji

K2: Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się w zakresie pracy zespołowej, negocjowania i organizowania, integracji z innymi osobami, prezentowania zadań z zastosowaniem technologii informacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- aktywność (obecność na zajęciach, zaangażowanie na zajęciach): U1, U2, U3, W1, W2, W3, K1, K3

- praca semestralna: W1, W2, W3, U1, U2, U3, K2

Kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie semestralnej pracy pisemnej (scenariusz warsztatu artystyczno-edukacyjnego dla uczniów szkół podstawowych) i średniej ocen prac śródsemestralnych;

Kolokwium pisemne w terminie zaliczeń w trybie kontaktu bezpośredniego, w terminie i miejscu wyznaczonym przez prowadzącego.

ndst – 0-50 pkt (poniżej 50 %)

dst- 51-60 pkt (51-60 %)

dst plus- 61-70 pkt (61-70 %)

db- 71-80 pkt (71-80 %)

db plus- 81-90 pkt (81-90 %)

bdb- 91-100 pkt (91-100 %)

Zakres tematów:

• Plany wynikowe

• Definicje pojęć: wychowanie estetyczne, wychowanie do sztuki, wychowanie przez sztukę, twórcze wychowanie, upowszechnianie sztuki, uprzystępnianie sztuki

• Koncepcja integracyjna wg. T. Marciniaka.

• Pedagogika formy (Kościelecki, Szuścik, Krasoń)

• Pluralizm edukacyjny (Śliwerski, Okoń)

• Pojęcie pluralizmu edukacyjnego

• Pojęcia: szkoła autorska, eksperymentalna, alternatywna, elementy innowacji

• Rola muzeum.

• Metoda projektu w nauczaniu.

• Warsztat, jako nowoczesna forma kształcenia.

• Eksperymenty i projekty edukacyjne.

• Zasoby Internetu w kształceniu wizualnym

• Tradycyjna i współczesna koncepcja wychowania plastycznego – analiza i porównanie.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące (pokaz, prezentacja)

Metody dydaktyczne podające (opis, pogadanka)

Metody dydaktyczne poszukujące (metoda ćwiczeniowa, klasyczna metoda problemowa, metoda obserwacji, metoda projektu, metoda referatu), metody aktywizujące

Kontakt mailowy połączony z platformą GC: djast@g.umk.pl

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:30 - 10:00, sala 1
Dominika Łowkajtis 12/12 szczegóły
2 każdy piątek, 10:15 - 11:45, sala 1
Dominika Łowkajtis 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Artystyczny (Sienkiewicza 4)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)