Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy pedagogiki 1202-H-PPG-S1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika, tom 1, s. 21-34 (Podstawowe pojęcia w pedagogice oraz związek pedagogiki z innymi naukami).

2. Zarzecki L., Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie, Jelenia Góra 2012.

3. Nalaskowski A., Przestrzenie i miejsca szkoły.

4. Pańtak A., Uwarunkowania ukrytego programu szkoły, [w:] Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne 13, 101-114.

5. Suchocka A., Przemoc symboliczna jako element ukrytego programu kształcenia polskiej szkoły, [w] Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 4(178)2011.

6. Kwieciński Z., Pedagogie postu..., Ukryta przemoc jako podstawa racjonalności funkcjonowania szkoły, s. 203.

7. Wykład Profesora Bogusława Śliwerskiego YT - „Edukacja alternatywna. Próba syntezy i określenie współczesnej roli: https://www.youtube.com/watch?v=JOprEEev_xQ

8. Dudel. B., Kowalczuk-Walędziak B., Szorc K., Wróblewska U. (red.), Innowacje w teorii i praktyce edukacyjnej. Przykład województwa podlaskiego, Białystok 2014. 
http://pedagogika.uwb.edu.pl/files/file/PDF/PUBLIKACJE/Innowacje.pdf

(Innowacje edukacyjne; definicja, przykłady, charakter innowacji)

9. https://dziecisawazne.pl/jesli-szkola-publiczna-wybor-szkol-alternatywnych-polsce/

(przykłady najpopularniejszych w Polsce szkół alternatywnych)

10. Tomaszewska Alina, Diagnoza pedagogiczna z elementami terapii, Szczecin 2011.

11. Szczurek Boruta Alina, Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo, Katowice 2007 - rozdział 5

https://core.ac.uk/download/pdf/270093752.pdf

12. Skibska J., Model kształcenia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w placówkach oświatowych ogólnodostępnych.

13. Cybulska R., Derewlana H., Kacprzak A., Pęczek K., Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego, Warszawa 2017 (wybrane fragmenty).

14. Kwieciński Z., Pedagogie postu. Preteksty, konteksty, podteksty, Kraków 2012.

a) 30 grzechów głównych w kształceniu nauczycieli, s. 145.

b) Zmienić kształcenie nauczycieli, s. 155.

c) I cóż po pedagogu w zbójeckich czasach, s. 99.

d) Praca w szkole jako złudzenie, s. 229.

Literatura dodatkowa:

1. Sławek T., A jeśli nie trzeba się uczyć, Katowice 2021.

Efekty uczenia się:

Student:

Ma wiedzę na temat podstawowych koncepcji rozwoju, socjalizacji, wychowania, kształcenia i autoedukacji człowieka, B2W1

Ma wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej oraz ich prawidłowości i zakłóceń, B2W1

Ma wiedzę na temat zinstytucjonalizowanej edukacji i praktyki edukacyjnej, B2W7

Opisuje mechanizmy diagnozy pedagogicznej (również w kontekście ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), B2W4

Zna i rozumie sytuację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i ich uwarunkowania (zakres diagnozy funkcjonalnej, metody i narzędzia stosowane w diagnozie), B2W5

Student zna podstawowe zagadnienia i rozumie problematykę związaną z oceną jakości działalności szkoły i innych placówek systemu oświaty, B2W3

Zna i rozumie antropologiczne i aksjologiczne podstawy wychowania, B2W3

Zna i rozumie organizację i funkcjonowanie systemu oświaty, B2W1

Student:

Potrafi zdiagnozować potrzeby edukacyjne ucznia i zaprojektować dla niego odpowiednie wsparcie, B2U1

Potrafi dokonać analizę porównawczą wybranych kierunków i prądów pedagogicznych oraz wskazać konkretne potencjalne konsekwencje poszczególnych dla wszystkich uczestników procesów edukacyjnych, B2U3

Potrafi dokonać krytycznego oglądu w zakresie funkcjonowania placówek edukacyjnych, B2U4

Potrafi dekonspirować mity pedagogiczne oraz obszary patologii edukacyjnych, B2U5

Potrafi określić przybliżony potencjał ucznia i doradzić mu ścieżkę rozwoju, B2U6

Jest gotów do samodzielnego pogłębiania wiedzy pedagogicznej, B2K3

Jest gotów do profesjonalnego rozwiązywania konfliktów w klasie szkolnej lub grupie wychowawczej, B2K2

Student jest zdolny do okazywania empatii uczniom, współpracownikom oraz sobie oraz do zapewnienia profesjonalnego wsparcia i pomocy, B2K1

Jest gotów do współpracy z nauczycielami i specjalistami w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy, B2K4

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się pisemnym egzaminem.

Termin egzaminu: 06.02.2024

Na egzaminie obowiązuje znajomość treści wykładów oraz treści literatury. Pytania zamknięte i otwarte.

Powyżej 95 % ocena bardzo dobry

90 % ocena dobry plus

80 % ocena dobry

70% ocena dostateczny plus

Min 60 % - zaliczenie; ocena dostateczny

Zakres tematów:

Pełny opis z podziałem na tematykę poszczególnych wykładów:

1. Wprowadzenie do pedagogiki - podstawowe pojęcia

2. Przegląd głównych kierunków i prądów pedagogicznych

3. Wiedza o wychowaniu - pojęcie, cele, cechy, ideał wychowania, wartości, zasady, metody, formy, trudności

4. Przestrzeń szkoły jako przedmiot namysłu naukowego; architektura i edukacja w ujęciu antropologicznym

5. Przemoc symboliczna i ukryty program

6. Edukacja alternatywna i innowacje edukacyjne

7. Podstawy diagnozy pedagogicznej (środowisko szkolne i rodzinne)

8. Rozwój - podstawowe pojęcia, definicje, fakty; zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania

9. Wybrane wizje szkoły w obrazach filmowych (wizja herbartowska i romantyczna)

10. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zasady pracy, wyzwania, uwarunkowania, proces

11. Wychowanie endemiczne - przykład badań etnograficznych w zborach amiszów w USA

12. Praca w szkole jako złudzenie - krytyczna analiza „Socjopatologii edukacji” Z. Kwiecińskiego

Metody dydaktyczne:

j.w.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala AB 1.22 (Aula)
Dagna Dejna 14/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Collegium Humanisticum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)