Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pedagogika 1202-H-PED-S2
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 16
Zaliczenie: Egzamin
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 5
Literatura:

1. PODRĘCZNIK DO KONSTRUOWANIA BADAŃ NAD WPŁYWEM SPOŁECZNYM

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/podrecznik-dla-ekspertow-oraz-ewaluowanych-podmiotow-w-zakresie-opisu-wplywu-dzialalnosci-naukowej-na-funkcjonowania-spoleczenstwa-i-gospodarki/

2. Dowolne podręczniki i publikacje naukowe dotyczące metodologii badań społecznych/edukacyjnych.

1. Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży: https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/phocadownload/pracownie/seria_profilaktyka_Zapobieganie_samobojstwom_dzieci_i_mlodziezy.pdf

2. Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2020, (pdf na stronie MEN) - Link: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczenstwo-fizyczne-i-cyfrowe-uczniow--poradnik-men

3. Kowarianty skutecznego nauczania i edukacyjna wartość dodana https://www.researchgate.net/profile/Roman-Dolata/publication/283725266_Kowarianty_efektywnosci_nauczania_Wyniki_badania_w_klasach_IV-VI/links/5848a0a308ae61f75de35682/Kowarianty-efektywnosci-nauczania-Wyniki-badania-w-klasach-IV-VI.pdf

4. Schulz R., Wykłady z pedagogiki ogólnej, Tom III, Logos edukacji, 184-210.

5. Uniewska A., O jakości pracy szkoły, Toruń 2013.

6. Lorek K., Nauczyciel (zdolny) w przestrzeni współczesnej edukacji, Kalisz 2011.

Literatura uzupełniająca:

Sławek T., A jeśli nie trzeba się uczyć, Katowice 2021.

Witkowski L., Przełom dwoistości w pedagogice ogólnej. Historia, teoria, krytyka, Kraków 2013.

Rubacha K.,Konceptualizacja przedmiotu badań pedagogiki, Kraków 2008.

Efekty uczenia się:

W1 Student rozumie konieczność ustawicznego kształcenia nauczycieli oraz zna zasady projektowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego

W2 Zna i rozumie tematykę oceny jakości działalności szkoły lub placówki systemu oświaty;

U1 Potrafi zdiagnozować potrzeby edukacyjne ucznia i zaprojektować dla niego odpowiednie wsparcie;

U2 Potrafi formułować oceny etyczne związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela;

U3 Potrafi rozpoznawać sytuację zagrożeń i uzależnień uczniów;

U4 Potrafi okazywania empatii uczniom oraz zapewniania im wsparcia i pomocy;

U5 Potrafi zaplanować i przeprowadzić badanie naukowe w wybranym przez siebie schemacie badawczym

K1 Jest gotów do porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej i poza nią;

K2 Student rozpoznaje swoją rolę w zespole badawczym, potrafi współpracować i realizować wspólne przedsięwzięcie badawcze.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie ustnej, wg oddzielnego dla każdego kierunku studiów terminarza; egzamin zespołowy ,zespoły 3-4 osobowe, preferowana interdyscyplinarność.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Przygotowanie pracy zaliczeniowej (zespołowo; zespoły mogą być interdyscyplinarne , liczebność: 3-4 osoby) w postaci projektu badawczego.

Projekt badawczy: projekt badań podstawowych, których wyniki/efekty mogą zostać zastosowane w praktyce. To znaczy: zaprojektowane badania (których efektem jest przyrost wiedzy), mogą zostać wykorzystane/implementowane do rzeczywistości społecznej i edukacyjnej.

Struktura projektu:

- Uzasadnienie wyboru tematu i jego potencjał w zakresie implementacji wyników do rzeczywistości społecznej/edukacyjnej

Cel naukowy badań

Problemy badawcze (główne i szczegółowe)

Metody zbierania danych (strategia, schemat, metoda, narzędzie)

Hipotezy badawcze

Stan wiedzy (opracowanie na podstawie analizy najnowszych wyników badań, minimum 10 źródeł)

Raport z badań: prezentacja wyników badań własnych (opcjonalnie, na ocenę 4 i 5)

3. Projekt badawczy musi być SKONSULTOWANY Z WYKŁADOWCĄ MINIMUM RAZ - podczas spotkań konsultacyjnych w terminach wykładów.

4. Zespoły interdyscyplinarne mile widziane i premiowane!

5. Kryteria oceny:

Na ocenę dostateczną wystarczy projekt badawczy z uwzględnieniem stanu wiedzy.

Na ocenę dobrą i bardzo dobrą badania muszą zostać zrealizowane (ich potencjalny wpływ społeczny nie musi zostać osiągnięty - ze względu na ograniczony czas realizacji).

Liczy się innowacyjność, aktualność problematyki i oryginalność.

Zakres tematów:

1. Zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli - profilaktyka

2. Projekty naukowe Instytutu Badań Edukacyjnych - codzienność szkolna i edukacyjna wartość dodana (kowarianty skuteczności nauczania)

3. Perspektywa naukowa w pedagogice - poznanie naukowe w pedagogice

4. Jakość pracy szkoły - metody i kryteria ewaluacji

5. Zagadnienia pedeutologiczne - planowanie kariery, profilaktyka wypalenia zawodowego, uwarunkowania sukcesu, etyka w pracy nauczyciela, odpowiedzialność prawna

6. Wpływ społeczny - jako trwały element pracy badaczy społecznych

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala AB 1.22 (Aula)
Dagna Dejna 18/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Collegium Humanisticum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)