Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia i dzień dzisiejszy kartografii wojskowej 1202-W-HKW-S1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Studenci, w ramach zaliczenia, mają do wyboru (w uzgodnieniu z wykładowcą) przygotowanie referatu i prezentacji na jeden temat. Objętość referatu 3-4 strony (edytor Microsoft Word, czcionka Times New Roman-12). Prezentacja ok. 10-15 slajdów (Microsoft Power Point - najmniejsza czcionka 16 ). Slajd nie może obejmować samego tekstu. Czas prezentacji referatów 15-20 minut.WARUNKI ZALICZENIA:

• Obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność – bez usprawiedliwienia, nie ma ona wpływu na ocenę końcową ;

• Nieobecność na 5 zajęciach, nawet z usprawiedliwieniem, przedmiot nie jest zaliczony, ocena końcowa 2;

• Przygotowanie referatu i prezentacji na jeden uzgodniony z wykładowcą temat, z referatu student może otrzymać najwyżej ocenę 4+;

• Kolokwium (sprawdzian pisemny) na ocenę końcową 5.

• Jeżeli student uczestniczy we wszystkich zajęciach ma podwyższoną ocenę o 0,5 stopnia (jednak aby uzyskać końcową ocenę 5, musi zaliczyć kolokwium).

Zakres tematów:

Tematy dla studentów

Studenci, w ramach zaliczenia, mają do wyboru (w uzgodnieniu z wykładowcą) przygotowanie referatu i prezentacji na jeden z niżej wymienionych tematów. Objętość referatu 3-4 strony (edytor Microsoft Word, czcionka Times New Roman-12). Prezentacja ok. 10-15 slajdów (Microsoft Power Point - najmniejsza czcionka 16 ). Slajd nie może obejmować samego tekstu. Czas prezentacji referatów 15-20 minut.

1. Mapy okopów wykonywane podczas I wojny światowej na Froncie Zachodnim (Trench maps)- skale, sposób wykonania i prezentacja sytuacji taktycznej; Mateusz Lewandowski 3+

2. Polski Atlas Wojskowy z lat 1634-1639, Omówienie i przedstawienie głównych założeń opracowania wg: T. M. Nowak, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, tom XV;

3. Omówienie zbiorów kartograficznych i kolekcji (ze szczególnym podkreśleniem, kartografii wojskowej i kolekcji R. Umiastowskiego) Biblioteki Muzeum Polskiego w Rapperswilu. http://mapy.muzeum-polskie.org/;

4. Prezentacja i omówienie treści Atlasu map i planów służących zrozumieniu historii powstania narodu polskiego wydanego w Lipsku w 1833 r. przez Richarda Otto Spaziera ; Jan Zawada 15.01.2024 r.

5. Omówienie okoliczności powstania i zawartości Atlasu Erika Dahlberga z dzieła Samuela Pufendorfa "De rebus a Carolo Gustavo Sueciae Rege ..." z 1696 r. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3242;

6. Widoki perspektywiczne i plany Torunia w jego historycznym rozwoju do 1815 r. na podstawie opracowania Andrzej Tomczak Oskar Ludzkowski 15.01.2024 r.

7. Omówienie Opisu Ukrainy i innych prac kartograficznych Guillaume le Vasseur de Beauplan Jan Tomaszewski 22.01.2024 r.

8. Prezentacja i omówienie serii map niemieckich Karte des westlichen Rußlands w skali 1: 100 000; Krzysztof Owsianka 29.01.2024 r.

9. Prezentacja i omówienie serii Mapy taktycznej Polski” W.I.G. 1:100 000 z okresu międzywojennego; Miłosz Sarna było

10. Prezentacja i omówienie serii map niemieckich Karte des Deutschen Reiches w skali 1:100 000 tzw. „Generalstabskarte“ oznaczone, jako „Einheitsblatt” lub „Großblatt”; Adam Budziński 8.01.2024 r.

11. Prezentacja i omówienie serii map niemieckich Topografische karten ( Mestischblatt) w skali 1: 25 000; Daniel Kłos 8.01.2024 r.

12. Prezentacja i omówienie serii Mapa operacyjna W.I.G. 1:300 000 z okresu międzywojennego; Jan Pisała była

13. Omówienie problematyki zabezpieczenia geograficznego w tym Szkiców perspektywicznych terenu walk 2 Korpusu pod Monte Cassino; Oskar Maciejewski 29.01. 2024 r.

14. Skale map i mapy wojskowe używanych w Rosji i Związku Sowieckim od 1850 r. do II wojny światowej; Arkadiusz Kaczmarek 22.01.2024r.

15. Prezentacja i omówienie serii map Übersichtsblatt der Spezialkarte österreichisch- ungarischen Monarchie w skali 1: 75 000; Marietta Wandzińska 22.01. 2024 r.

16. Wojskowe opracowania kartograficzne Samuela Suchodolca (referat i prezentację przygotować w oparciu o wydawnictwo: Jan Szeliga, Działalność kartograficzna Samuela i Jana Władysława Suchodolców w Prusach w XVII i XVIII wieku, BN, Warszawa 2004.);

17. Kartografika wojskowe w zbiorach szwedzkich (referat i prezentację przygotować w oparciu o wydawnictwo K. Łopatycki, W. Walczak, Mapy i plany Rzeczypospolitej XVII w. znajdujące się w archiwach w Sztokholmie = Maps and plans of the Polish Commonwealth of the 17th c. in archives in Stockholm. T. 1 / Karol Łopatecki, Wojciech Walczak ; [Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Dziedzictwa Kulturowego, Warszawa 2011);

18. Przykłady imperialnej kartografii radzieckiej. Referat i prezentację przygotować w oparciu o artykuły: John Davies, Uncle Joe knew where you lived, the story of Soviet mapping of Britain i Aleksey Smirnov, USSR Planned to Invade Sweden; col. Desmond Travers Soviet Military Mapping of Ireland during the Cold War oraz W okowach radzieckiej doktryny politycznej Służba Topograficzna Wojska Polskiego w latach 1945-1990. Gabriel Hanczaruk

http://geoforum.pl/?menu=47155,47238&link=wojsko-w-okowach-doktryny.

19. Geowizualizacja , współczesny sposób prezentacji historycznych działań bojowych (zbrojnych) na podstawie artykułu Menno-Jan Kraak, Geovisualization illustrated, Journal of Photogrammetry & Remote Sensing 57 (2003) s. 390– 399. Dominik Dembek 18.12.2023r.

20. Wykorzystanie podczas konfliktów zbrojnych makiet plastycznych terenu. Maksymilian Brzozowski 18.12.2023 r.

21. Metodyki badania map dawnych. Referat i prezentację przygotować w oparciu o artykuł: Kamil Niecioruk, Metodyki badania map dawnych Annales U n i v e r s i t a t i s Ma r i a e C u r i e - S k ł o d o w s k a, L u b l i n , vol. lix, 17 sectio b, 2004; oraz A. Aleksandrowicz, E. Jankowski, O metodach badania map z XVI- XVII wieku, Polski Przegląd Kartograficzny, Nr. 21/1989, z. 3-4, s. 134-145. Zuzanna Wiśniewska 5.02.2024 r.

22. Omówienie planów, map topograficznych związanych z fortami toruńskimi na podstawie opracowania Atlas Twierdzy Toruń, zeszyty 1,2,3,4, wydawnictwo TNT, Toruń 2006-2008. Antoni Jonatowski 5.02.2024 r.

23. Omówienie okoliczności powstania i dokonanie charakterystyki mapy Tomasza Makowskiego (Radziwiłłowskiej) z 1613 r. Wielkiego Księstwa Litewskiego „Magni Ducatus Lithuaniae w skali 1:1,3 mln. Alicja Piechota 15.01.2024 r.

24. Omówienie okoliczności powstania oraz treść mapy Karola de Pertheesa, Polonia..... z około 1700 r. w skali 1:934 000 ( J. Madej „ Polonia …1770. Na tle osiemnastowiecznej kartografii polskiej i krajów ościennych, Warszawa 1987).

WARUNKI ZALICZENIA:

• Obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność – bez usprawiedliwienia, nie ma ona wpływu na ocenę końcową ;

• Nieobecność na 5 zajęciach, nawet z usprawiedliwieniem, przedmiot nie jest zaliczony, ocena końcowa 2;

• Przygotowanie referatu i prezentacji na jeden uzgodniony z wykładowcą temat, z referatu student może otrzymać najwyżej ocenę 4+;

• Kolokwium (sprawdzian pisemny) na ocenę końcową 5.

• Jeżeli student uczestniczy we wszystkich zajęciach ma podwyższoną ocenę o 0,5 stopnia (jednak aby uzyskać końcową ocenę 5, musi zaliczyć kolokwium).

Literatura:

• Zamieszczona na USOS

• http://polski.mapywig.org/news.php

• https://www.gov.pl/web/gugik

• https://geoforum.pl/wojsko

• Kolekcja Davida Rumseya. Jedna z największych kolekcji kartograficznych na świecie, zawierająca blisko 150 000 map, atlasów, książek i ilustracji, która od 1996 r. była stopniowo digitalizowana i udostępniana w sieci. Aktualnie za pośrednictwem Internetu poprzez stronę https://www.davidrumsey. com/ można swobodnie (ale nie w celach komercyjnych) korzystać z 67 000 map.

• www.mapire.eu, gdzie znajdują się archiwalne mapy, głównie z końca XVIII i XIX wieku obejmujące prawie całą Europę, w tym również Polskę. Dzięki opcji przezroczystości można oglądać sytuację sprzed nawet 250 lat na tle współczesnej mapy lub zdjęcia satelitarnego. Dla terenów dawnego zaboru austriackiego dostępne są dwie ciekawe mapy rękopiśmienne Galicji i Lodomerii (1779–1783) oraz Zachodniej Galicji (1801–1804). Dostępna jest też mapa Rosji z 1872 roku oraz mapa Prus, czyli bardzo ładnie skalibrowane Messtischblatt`y od 1877 roku.

• Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie. Obejmuje około 5,2 miliona map.

• Biblioteka Narodowa https://polona.pl

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala AB 2.09
Eugeniusz Sobczyński 28/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Collegium Humanisticum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)