Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metodyka edukacji wizualnej II 1401-Met-II-1Z-sm-S2
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Nie dotyczy.
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Arciszewska-Binnebesel A. (2020). Twórcze podróże plastyczne. Wykorzystanie sztuki w terapii i arteterapii. Wydawnictwo Harmonia.

Dewey, J. (1975). Sztuka jako doświadczenie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Gloton, R., Clero, C. (1985). Twórcza aktywność dziecka, Warszawa: WSiP

Grzegorzewski, B. (1978). Muzeum a wychowanie plastyczne, Warszawa: WSiP

Lewicka, J. (1967). 100 technik plastycznych, Warszawa: Nasza Księgarnia

Tadd, J.L. (1920). Nowe drogi wychowania artystycznego, Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta

Michalski, T. Michalski, U. (2014). Artysta w przedszkolu i szkole. Techniki plastyczne dla dzieci.

Mikina, A., Zając, B. (2001). Jak wdrażać metodę projektów?, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Popek, S. (1978). Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, Warszawa: WSiP

Popek, S. (1985). Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa: WSiP

Szuman, S. (1927). Sztuka dziecka. Psychologia twórczości rysunkowej dziecka, Warszawa: WSiP

Szuman, S. (1975). O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa: WSiP

Szymański, M. (2000). O metodzie projektów, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Dysponuje uporządkowaną wiedzą w zakresie metodyki edukacji wizualnej, w tym społecznego, twórczego i artystycznego rozwoju człowieka (K_W09);

Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą technik plastycznych, realizacji prac artystycznych, w tym technik eksperymentalnych i technik nietoksycznych, środków ekspresji artystycznej i technologii stosowanych w sztukach wizualnych i audiowizualnych wykorzystywanych w procesie dydaktycznym na III etapie kształcenia (K_W07; K_W14);

Zna główne pojęcia, techniki badań i struktury dyscypliny (dyscyplin), w zakresie których tworzy okazje do uczenia się, uwzględniające różne wzory myślenia swoich uczniów (K_W11; K_W15);

Zna i rozumie miejsce plastyki w ramowych planach nauczania na III etapie edukacyjnym (K_W15, D.1/E.1.W1.);

Zna i rozumie: podstawę programową z plastyki, cele kształcenia i treści nauczania przedmiotu na III etapie edukacyjnym; strukturę wiedzy w zakresie przedmiotu nauczania oraz kompetencje kluczowe i ich kształtowanie w ramach nauczania plastyki, a także cele i treści kształcenia obowiązujące w ramach prowadzenia zajęć artystyczno-edukacyjnych w ośrodkach pozaszkolnych, galeriach, muzeach, domach kultury (K_W06, K_W15, D.1/E.1.W2.);

Zna i rozumie integrację wewnątrz- i międzyprzedmiotową; zagadnienia związane z programem nauczania plastyki – tworzenie i modyfikację, analizę, ocenę, dobór i zatwierdzanie oraz zasady projektowania procesu kształcenia oraz rozkładu materiału z plastyki na III etapie edukacyjnym (K_W15, D.1/E.1.W3.);

Zna i rozumie metody kształcenia w odniesieniu do nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, a także znaczenie kształtowania postawy odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej (K_W15, D.1/E.1.W9.);

Zna sposoby konstruowania narzędzi przydatnych w procesie oceniania uczniów w ramach plastyki na III etapie edukacyjnym (K_W15, D.1/E.1.W11.);

Zna i rozumie znaczenie rozwijania umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów: potrzebę kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów oraz budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów, a także kształtowania kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych (K_W15, D.1/E.1.W13.);

Zna i rozumie potrzebę kształtowania u ucznia pozytywnego stosunku do nauki, rozwijania ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej, logicznego i krytycznego myślenia, kształtowania motywacji do uczenia się danego przedmiotu i nawyków systematycznego uczenia się, korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu, oraz przygotowania ucznia do uczenia się przez całe życie przez stymulowanie go do samodzielnej pracy (K_W15, D.1/E.1.W15.).

UMIEJĘTNOŚCI

Posiada umiejętności w zakresie przygotowywania programów nauczania i kształcenia w zakresie sztuk wizualnych w oparciu o podstawę programową plastyki dla III etapu edukacyjnego; wytwarza programy nauczania uwzględniające odrębności uczniów; potrafi planować pracę uczniów, współpracę ze środowiskiem (K_U12);

Potrafi oceniać wyniki pracy ucznia w zakresie realizacji plastycznych, wiadomości o sztuce i formie plastycznej; stosuje formalne i nieformalne strategie oceniania dla bieżącego szacowania i zapewniania ciągłości rozwoju uczniów pod względem intelektualnym i społecznym (K_U12);

Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych; stosuje wiedzę o efektywnych, werbalnych, niewerbalnych i medialnych technikach komunikacji (K_U06, K_U09);

Potrafi analizować, diagnozować i interpretować problemy edukacyjne i wychowawcze wykorzystując wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne; potrafi zapewnić uczniom wsparcie dla ich rozwoju intelektualnego, społecznego i osobowościowego (K_U10);

Potrafi identyfikować typowe zadania szkolne z celami kształcenia, w szczególności z wymaganiami ogólnymi podstawy programowej z plastyki na III etapie edukacyjnym, oraz z kompetencjami kluczowymi (K_U12, D.1/E.1.U1.);

Potrafi przeanalizować rozkład materiału z plastyki na III etapie edukacyjnym (K_U12, D.1/E.1.U2.);

Potrafi identyfikować powiązania treści z plastyki na III etapie edukacyjnym z innymi treściami nauczania (K_U12, D.1/E.1.U3.);

Potrafi dostosować sposób komunikacji do poziomu rozwojowego uczniów (K_U13, D.1/E.1.U4.);

Potrafi dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, aktywizujące uczniów i uwzględniające ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne (K_U12, D.1/E.1.U7.);

Potrafi merytorycznie, profesjonalnie i rzetelnie oceniać pracę uczniów wykonywaną w klasie i w domu (K_U10, D.1/E.1.U8.);

Potrafi rozpoznać typowe dla plastyki na III etapie edukacyjnym błędy uczniowskie i wykorzystać je w procesie dydaktycznym (K_U10, D.1/E.1.U10).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy; jest refleksyjnym praktykiem, ocenia efekty swoich wyborów i działań w zawodzie na rzecz innych (uczniów, rodziców, innych kolegów w zawodzie i uczącej się społeczności); aktywnie szuka okazji do rozwoju zawodowego (K_K10);

Jest zdolny do efektywnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanych z publicznymi wystąpieniami lub prezentacjami (K_K04);

Jest gotów do popularyzowania wiedzy wśród uczniów i w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym (K_K10, D.1/E.1.K2.);

Jest gotów do zachęcania uczniów do podejmowania prób badawczych (K_K10, D.1/E.1.K3.);

Jest gotów do kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów (K_K10, D.1/E.1.K5.);

Jest gotów do budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów oraz kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych (K_K10, D.1/E.1.K6.);

Jest gotów do rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia (K_K10, D.1/E.1.K7.);

Jest gotów do stymulowania uczniów do uczenia się przez całe życie przez samodzielną pracę. (K_K10, D.1/E.1.K9.).

Metody i kryteria oceniania:

Identyczne jak w części A.

Zakres tematów:

• Metodyka artystycznego szkolnictwa średniego (III etapu edukacyjnego) oraz działań pozaszkolnych

(zasady nauczania, cele kształcenia, treści kształcenia, formy organizacyjne kształcenia, metody nauczania, środki dydaktyczne)

• Projektowanie zajęć szkolnych dla uczniów szkół średnich oraz ich realizacja (kontrola i ocena procesów edukacyjnych; scenariusze zajęć, plan wynikowy, wymagania programowe)

• Fazy rozwojowe twórczości plastycznej młodzieży

• Przegląd eksperymentalnych i nietoksycznych technik plastycznych

• Metoda projektu w kształceniu plastycznym uczniów III etapu edukacyjnego

• Metoda warsztatu- analiza działań edukacyjnych w Polsce

Metody dydaktyczne:

Identyczne jak w części A.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:00 - 12:30, sala 1
Dominika Łowkajtis 15/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Artystyczny (Sienkiewicza 4)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)