Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metodyka edukacji wizualnej II 1401-Met-II-2Z-sm-S2
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Nie dotyczy.
Literatura:

Kościelecki, S. (1975). Współczesna koncepcja wychowania plastycznego, Warszawa: PWN

Leppert, R. (2000). Edukacja w świecie współczesnym, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Okoń, W. (1999). Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa: WSiP

Olczak, M. (2009). Trening twórczości - współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Pater, R. (2016). Edukacja muzealna : muzea dla dzieci i młodzieży. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rudowski, T. (1999). Wybrane zagadnienia współczesnej edukacji plastycznej, Warszawa: UW

Skutnik, J. (2008). Muzeum sztuki współczesnej jako przestrzeń edukacji. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Szuścik, U. (1999). Kształtowanie percepcji wzrokowej jako stymulator działań plastycznych dziecka, Cieszyn: Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Śliwerski, B. (red.) (1992). Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Analizuje rozwój współczesnych koncepcji edukacji plastycznej w Polsce i na świecie (K_W01; K_W06);

Zna i rozumie konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, w tym metody aktywizujące i metodę projektów, proces uczenia się przez działanie, odkrywanie lub dociekanie naukowe oraz pracę badawczą ucznia, a także zasady doboru metod nauczania typowych dla przedmiotu plastyki (K_W15, D.1/E.1.W5.);

Zna i rozumie metodykę realizacji poszczególnych treści kształcenia w obrębie plastyki na III etapie edukacyjnym– rozwiązania merytoryczne i metodyczne, dobre praktyki, dostosowanie oddziaływań do potrzeb i możliwości uczniów lub grup uczniowskich i grup uczestników zajęć w ośrodkach oświatowych pozaszkolnych o różnym potencjale i stylu uczenia się, typowe dla plastyki/zajęć artystyczno-edukacyjnych, błędy uczniowskie, ich rolę i sposoby wykorzystania w procesie dydaktycznym (K_W15, D.1/E.1.W6.);

Zna potrzebę indywidualizacji nauczania, zagadnienie nauczania interdyscyplinarnego (K_W15, D.1/E.1.W7.);

Zna i rozumie sposoby organizowania przestrzeni klasy szkolnej, z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego: środki dydaktyczne (podręczniki i pakiety edukacyjne z plastyki na III etapie edukacyjnym), pomoce dydaktyczne – dobór i wykorzystanie zasobów edukacyjnych, w tym elektronicznych i obcojęzycznych, edukacyjne zastosowania mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnej; myślenie komputacyjne w rozwiązywaniu problemów w zakresie plastyki na III etapie edukacyjnym; potrzebę wyszukiwania, adaptacji i tworzenia elektronicznych zasobów edukacyjnych i projektowania multimediów (K_W15, D.1/E.1.W8.);

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy (K_U12, D.1/E.1.U5.)

Potrafi podejmować skuteczną współpracę w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym (K_U12, D.1/E.1.U6.);

Potrafi stosować rozmaite strategie nauczania wykorzystując wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej, typów sensorycznych uczniów oraz faz rozwoju twórczości plastycznej młodzieży; zachęca uczniów do rozwijania myślenia krytycznego, myślenia pytajnego, rozwiązywania problemów i umiejętności działania; potrafi posługiwać się technologią informacyjną; realizuje w procesie dydaktycznym cele związane z wychowaniem estetycznym, wychowaniem do sztuki i wychowaniem przez sztukę, zachęcając uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym (K_U12);

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w zakresie pracy zespołowej, negocjowania i organizowania, integracji z innymi osobami, prezentowania zadań z zastosowaniem technologii informacyjnych (K_K06, K_K10);

Samodzielnie podejmuje niezależne prace i realizuje projekty twórcze, artystyczno-edukacyjne zarówno w obszarze obiegu artystycznego, jak i w wybranej przestrzeni publicznej, społecznej i pozaartystycznej (K_K01);

Jest gotów do promowania odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej (K_K10, D.1/E.1.K4.);

Jest gotów do kształtowania nawyku korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu (K_K10, D.1/E.1.K8.).

Metody i kryteria oceniania:

Identyczne jak w części A.

Zakres tematów:

• Metodyka artystycznego szkolnictwa średniego (III etapu edukacyjnego) oraz działań pozaszkolnych

(zasady nauczania, cele kształcenia, treści kształcenia, formy organizacyjne kształcenia, metody nauczania, środki dydaktyczne)

• Projektowanie zajęć szkolnych dla uczniów szkół średnich oraz ich realizacja (kontrola i ocena procesów edukacyjnych; scenariusze zajęć, plan wynikowy, wymagania programowe)

• Fazy rozwojowe twórczości plastycznej młodzieży

• Przegląd eksperymentalnych i nietoksycznych technik plastycznych

• Metoda projektu w kształceniu plastycznym uczniów III etapu edukacyjnego

• Metoda warsztatu- analiza działań edukacyjnych w Polsce

Metody dydaktyczne:

Identyczne jak w części A.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 10:45 - 12:15, sala 1
Dominika Łowkajtis 11/13 szczegóły
2 każda środa, 9:00 - 10:30, sala 1
Dominika Łowkajtis 3/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Artystyczny (Sienkiewicza 4)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)