Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Doktryny polityczno-prawne 1352-DPP-1NJ
Wykład (WYK) Semestr letni 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Treści przekazane w ramach wykładu oraz w formie prezentacji (na platformie Moodle).

2.I. Barwicka-Tylek, J. Malczewski, "Historia myśli ustrojowej i społecznej".

(Rozdziały: Thomas Hobbes, Grocjusz, Monteskiusz, Jean-Jacques Rousseau; Utopiści i wczesny „komunizm”- Meslier, Anarchizm – jednostka i społeczeństwo przeciw państwu; John Locke; Karol Monteskiusz; Mill; Fabianie; Bernstein i rewizjonizm; Socjaldemokracja; Szkoła frankfurcka; Nowa Lewica; Między demokracją, autorytaryzmem i totalitaryzmem).

Literatura uzupełniająca:

1. A. Heywood, Ideologie polityczne. Wprowadzenie.

2. M. Baranowska, O tym, jak źle zrozumiano Machiavellego, „Wszystko Co Najważniejsze” 2022, nr 40, s. 17.

3. M. Baranowska, Cel uświęca środki, czyli Niccolò Machiavellego rozważania o władzy, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018.

3. M. Baranowska, Marzenie o szczęściu, czyli prawo natury w filozofii Jana Jakuba Rousseau, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2013, Tom LXV, zeszyt 2, s. 55-72.

4. M. Baranowska, Pierwsza walka Karola Marksa, czyli „Uwagi dotyczące nowej pruskiej instrukcji o cenzurze”, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 2018, nr 4.

5. M. Baranowska, Ideologia Towarzystwa Fabianów i jej źródła jako istotny element kształtowania się myśli socjaldemokratycznej, „Studia Iuridica Toruniensia” 2015, t. 16.

6. M. Baranowska, Nazizm kontra Nietzsche”, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 2008, XXX, s.37-64.

7. A. Sylwestrzak, "Historia doktryn politycznych i prawnych"

Efekty uczenia się:

W1: Studenci mają pogłębioną wiedzę o ideach kształtujących instytucje społeczno-polityczne na przestrzeni wieków.

W2: Studenci opisują idee związane z życiem społeczno-politycznym, które miały wpływ na kształtowanie się państwa i prawa.

W3: Studenci charakteryzują wpływ historycznego rozwoju poglądów na temat państwa i prawa na społeczeństwo i politykę.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny na ocenę.

Kryteria oceniania: Test złożony z 11 pytań jednokrotnego wyboru. Za każde pytanie można uzyskać 0 lub 1 pkt. Maksymalnie zdobyć można 11 pkt.

Czas trwania testu: 8 min.

ndst – 0-4 pkt.

dst- 5- 6 pkt.

dst plus- 7 pkt.

db- 8 pkt.

db plus- 9 pkt.

bdb- 10-11 pkt.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności, aktywności na zajęciach oraz wyników kolokwium pisemnego. Szczegółowe kryteria oceniania przedstawiają prowadzący ćwiczenia w systemie USOS oraz na pierwszych zajęciach.

Osoby z IOS uzyskują ocenę z przedmiotu na tych samych zasadach. W wyjątkowych sytuacjach możliwe będzie wyznaczenie dla tych osób I terminu egzaminu w innym terminie.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do przedmiotu – podstawowe pojęcia.

2. Republikanizm na przykładzie poglądów N. Machiavellego.

3. Projekty utopijne w doktrynach polityczno-prawnych (na przykładzie poglądów T. More`a, socjalizmu utopijnego Mesliera i Saint-Simona).

4. Prawo natury (na przykładzie poglądów: Cycerona, św. Tomasza, Hobbesa, Grocjusza, Locke`a, Rousseau).

5. Pozytywizm.

6. Konserwatyzm.

7. Szkoła historyczna w prawie.

8. Anarchizm.

9. Liberalizm: pojęcie, geneza, podstawowe idee; nurty liberalizmu; poglądy Locke`a, Monteskiusza, Benthama; Milla, Hayeka, Rand.

10. Doktryna państwa dobrobytu: J. M. Keyenes.

11. Socjalizm: podstawowe idee, poglądy Marksa i Engelsa; Bernsteina, Towarzystwa Fabianów, socjaldemokracji, Szkoły Frankfurckiej, Nowej Lewicy.

12. Feminizm.

13. Główne cechy demokracji (państwa konstytucyjnego), autorytaryzmu i totalitaryzmu.

Metody dydaktyczne:

- wykład konwersatoryjny

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)