Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Termodynamika techniczna 0800-TERMOTECH
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Przewiduje się zajęcia i wykład w trybie stacjonarnym chyba, że JM Rektor UMK ogłosi obowiązek prowadzenia zajęć zdalnych.

Kryteria oceniania laboratorium (w przypadku zajęć stacjonarnych):

Zaliczenie laboratorium na podstawie wyników uzyskanych z bieżących sprawdzianów na zajęciach (kartkówek) oraz sprawdzianu końcowego (kolokwium) weryfikujących osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów uczenia się. Punktowane są także raporty z bieżących zajęć.

Oceniane będą wyniki uzyskiwane w trakcie zajęć, w tym:

Sprawdziany bieżące (kartkówki) - (1 pkt za każdą, max 10 punktów)

Sprawdzian końcowy (kolokwium, przedostatnie zajęcia w semestrze) - max 40 punktów

Raporty z laboratorium - max 13 punktów

Obecność na zajęciach - max 2 punkty

zaliczenia:

> 48 pkt bdb (5,0)

45 - 48 pkt db + (4,5)

39 - 44 pkt db (4,0)

32 - 38 pkt dst + (3,5)

26 - 31 pkt dst (3,0)

> 26 pkt ndst (2,0)

Kryteria oceniania - laboratorium (w przypadku zajęć zdalnych):

1. W związku ze stanem epidemii do odwołania ćwiczenia odbywają się za pośrednictwem platformy Moodle w następującym trybie:

a) najpóźniej w dzień planowanych zajęć prowadzący udostępnia studentom plik z przykładowymi zadaniami:

i) rozwiązanymi w całości,

ii) rozwiązanymi częściowo,

iii) bez rozwiązań,

komentarzami i wyjaśnieniami, do samodzielnego przestudiowania;

b) obowiązkiem studentów jest zapoznanie się z materiałem i przekazanie prowadzącemu w nieprzekraczalnym terminie do dwóch dni przed kolejnymi planowanymi zajęciami (włącznie) raportu zawierającego rozwiązania zadań z grupy i), ii) i iii);

– raporty przekazywane są za pośrednictwem platformy moodle;

- każdy raport zostaje oceniony przez prowadzącego w skali 0-0.5-1-1.5-2 pkt w ciągu tygodnia od otrzymania;

- dopuszcza się nieprzekazanie przez studenta jednego raportu (odpowiada to jednej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach); tak samo traktowane będzie przekazanie raportu po terminie;

- za raporty można uzyskać maksymalnie 28 pkt.

2. Pod koniec semestru przewidywany jest sprawdzian wiadomości, o terminie i trybie którego studenci zostaną poinformowani z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Za sprawdzian można uzyskać maksymalnie 28 pkt.

3. Aktywność w ramach zajęć zdalnych jest ceniona i można za nią otrzymać maksymalnie 4 punkty.

4. Ćwiczenia podlegają zaliczeniu na ocenę, którą ustala się na podstawie łącznej liczby zdobytych punktów za raporty (28 pkt) sprawdzian końcowy (28 pkt) i aktywność (4 pkt), według kryterium:

> 51 pkt bdb (5.0)

46 - 51 pkt db+ (4.5)

40 - 45 pkt db (4.0)

34 - 39 pkt dst+ (3.5)

28 - 33 pkt dst (3.0)

< 28 pkt ndst (2.0)

Studenci, którzy nie uzyskają zaliczenia (wg w/w punktów), będą mogli przystąpić do dodatkowego sprawdzianu, którego zakres i termin ustali prowadzący zajęcia. Zaliczenie tego sprawdzianu oznacza uzyskanie końcowej oceny dostatecznej.

Sprawy nie ujęte powyżej rozstrzyga prowadzący ćwiczenia w porozumieniu z koordynatorem kursu.

Metody dydaktyczne:

Materiały do samodzielnej nauki dostępne są na platformie moodle WFAiIS

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Kowalska 0/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)